บุคลากรสายการสอน(อาจารย์)

1
Responsive image
ชื่ออาจารย์
อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วุฒิการศึกษา
สค.ม.(สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
เบอร์โทรภายใน
1935

2
Responsive image
ชื่ออาจารย์
รองศาสตราจารย์พัชรา ก้อยชูสกุล
ตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา
วท.ม.(สรีรวิทยา)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
เบอร์โทรภายใน
1385

3
Responsive image
ชื่ออาจารย์
อาจารย์ ดร. กาญจนา ปินตาคำ
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
ส.ด. อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1937

4
Responsive image
ชื่ออาจารย์
อาจารย์พัชรินทร์ วินยางค์กูล
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1943

5
Responsive image
ชื่ออาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรพงษ์ เรือนคำ
ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา
ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1943

6
Responsive image
ชื่ออาจารย์
อาจารย์พิณัฏฐิณีย์ จิตคำ
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1943

7
Responsive image
ชื่ออาจารย์
อาจารย์สุเนตรา สมกำลัง
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
วท.ม.(สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)
ตำแหน่งบริหาร
รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1943

8
Responsive image
ชื่ออาจารย์
อาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
วท.ม.(พัฒนาการมนุษย์)
ตำแหน่งบริหาร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1937

9
Responsive image
ชื่ออาจารย์
อาจารย์อนุสรา พงค์จันตา
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
วท.ม.(ชีวเคมี)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1943

10
Responsive image
ชื่ออาจารย์
อาจารย์อารีย์ จอแย
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
วท.ม.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1938

11
Responsive image
ชื่ออาจารย์
อาจารย์พัทธนิษย์ คำธาร
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1938


12
ชื่ออาจารย์
อาจารย์ธนพนธ์ คำเที่ยง
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1938
13
ชื่ออาจารย์
อาจารย์ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
พย.ม.(การพยาบาลผู้สูงอายุ)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1941
14
ชื่ออาจารย์
อาจารย์กรรณิการ์ เทพกิจ
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
พย.ม.(การพยาบาลผู้สูงอายุ)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1943
15
ชื่ออาจารย์
อาจารย์อนัญญา เหล่ารินทอง
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
พย.ม.(การพยาบาลผู้สูงอายุ)
ตำแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1943
16
ชื่ออาจารย์
อาจารย์จุฑามาศ เมืองมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
วท.ม.(Anatomy)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1943
17
ชื่ออาจารย์
อาจารย์วรัญญา มณีรัตน์
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1941
18
ชื่ออาจารย์
อาจารย์มณุเชษฐ์ มะโนธรรม
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
วท.ม.(อาชีวเวชศาสตร์)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1943
19
ชื่ออาจารย์
อาจารย์จิราภรณ์ เศษจันทร์
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
ส.ม.(การบริหารสาธารณสุขุ)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1938
20
ชื่ออาจารย์
อาจารย์วารุณี พันธ์วงศ์
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
วท.ม(การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1938

บุคลากรสายสนับสนุน(เจ้าหน้าที่)

1
Responsive image
ชื่อ
นางสาวนวพรรณ วงค์คำมูล
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งบริหาร
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1934

2
Responsive image
ชื่อ
นางสาวไพรินทร์ ตามสมัย
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งบริหาร
 
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1932

3
Responsive image
ชื่อ
นางสาวอรทัย กองหล้า
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งบริหาร
-
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1931

4
Responsive image
ชื่อ
นายวสันต์ ยารังษี
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถ
ตำแหน่งบริหาร
-
วุฒิการศึกษา
ป.ว.ส.(ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม)
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
 

5
Responsive image
ชื่อ
นางสาวยุวลักษณ์ ภาษิตวิไลธรรม
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งบริหาร
-
วุฒิการศึกษา
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยสิ่งแวดล้อม)
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1938

6
ชื่อ
นายกฤษดา ไทรงามสุข
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งบริหาร
-
วุฒิการศึกษา
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1936

7
ชื่อ
นางสาวสายฝน สุภาศรี
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งบริหาร
-
วุฒิการศึกษา
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1943

8
Responsive image
ชื่อ
นางสาวปิยะภรณ์ เตมีศักดิ์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งบริหาร
-
วุฒิการศึกษา
วท.บ. (วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีอาหาร)
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1933

...
...


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทร 0 5377 6526 , แฟกซ์ 0 5377 6527

healthsci.crru@gmail.com