บุคลากรสายการสอน(อาจารย์)

1
Responsive image
ชื่ออาจารย์
อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วุฒิการศึกษา
สค.ม.(สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 11

2
Responsive image
ชื่ออาจารย์
รองศาสตราจารย์พัชรา ก้อยชูสกุล
ตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา
วท.ม.(สรีรวิทยา)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
เบอร์โทรภายใน
-

3
Responsive image
ชื่ออาจารย์
อาจารย์ ดร. กาญจนา ปินตาคำ
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
ส.ด. อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
ตำแหน่งบริหาร
รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
-

4
Responsive image
ชื่ออาจารย์
อาจารย์พัชรินทร์ วินยางค์กูล
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 17

5
Responsive image
ชื่ออาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรพงษ์ เรือนคำ (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา
ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 17

6
Responsive image
ชื่ออาจารย์
อาจารย์พิณัฏฐิณีย์ จิตคำ
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
-

7
Responsive image
ชื่ออาจารย์
อาจารย์สุเนตรา สมกำลัง (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
วท.ม.(สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 17

8
Responsive image
ชื่ออาจารย์
อาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
วท.ม.(พัฒนาการมนุษย์)
ตำแหน่งบริหาร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 21

9
Responsive image
ชื่ออาจารย์
อาจารย์อนุสรา พงค์จันตา
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
วท.ม.(ชีวเคมี)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 17

10
Responsive image
ชื่ออาจารย์
อาจารย์อารีย์ จอแย
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
วท.ม.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 18

11
Responsive image
ชื่ออาจารย์
อาจารย์พัทธนิษย์ คำธาร
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
วท.ม. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 18


12
ชื่ออาจารย์
อาจารย์ธนพนธ์ คำเที่ยง
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ -
13
ชื่ออาจารย์
อาจารย์ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
พย.ม.(การพยาบาลผู้สูงอายุ)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 18
14
ชื่ออาจารย์
อาจารย์กรรณิการ์ เทพกิจ
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
พย.ม.(การพยาบาลผู้สูงอายุ)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 18
15
ชื่ออาจารย์
อาจารย์อนัญญา เหล่ารินทอง
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
พย.ม.(การพยาบาลผู้สูงอายุ)
ตำแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 18
16
ชื่ออาจารย์
อาจารย์จุฑามาศ เมืองมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
วท.ม.(Anatomy)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 23
17
ชื่ออาจารย์
อาจารย์วรัญญา มณีรัตน์
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 21
18
ชื่ออาจารย์
อาจารย์มณุเชษฐ์ มะโนธรรม
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
วท.ม.(อาชีวเวชศาสตร์)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 24
19
ชื่ออาจารย์
อาจารย์จิราภรณ์ เศษจันทร์
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
ส.ม.(การบริหารสาธารณสุขุ)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 18
20
ชื่ออาจารย์
อาจารย์วารุณี พันธ์วงศ์
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
วท.ม(การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 18

บุคลากรสายสนับสนุน(เจ้าหน้าที่)

1
Responsive image
ชื่อ
นางสาวนวพรรณ วงค์คำมูล
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งบริหาร
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 14

2
Responsive image
ชื่อ
นางสาวไพรินทร์ ตามสมัย
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งบริหาร
 
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 13

3
Responsive image
ชื่อ
นางสาวอรทัย กองหล้า
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งบริหาร
-
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 12

4
Responsive image
ชื่อ
นายวสันต์ ยารังษี
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถ
ตำแหน่งบริหาร
-
วุฒิการศึกษา
ป.ว.ส.(ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม)
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
 

5
Responsive image
ชื่อ
นางสาวยุวลักษณ์ ภาษิตวิไลธรรม
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ (อาชีวอนามัยฯ)
ตำแหน่งบริหาร
-
วุฒิการศึกษา
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยสิ่งแวดล้อม)
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 22

6
ชื่อ
นางสาวขวัญหทัย ไชยอักษร
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ (กายวิภาคศาสตร์)
ตำแหน่งบริหาร
-
วุฒิการศึกษา
กภ.บ.(กายภาพบำบัด)
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 23

7
ชื่อ
นายกฤษดา ไทรงามสุข
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งบริหาร
-
วุฒิการศึกษา
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 16

8
ชื่อ
นางสาวสายฝน สุภาศรี
ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร
-
วุฒิการศึกษา
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
-

...
...


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทร 0 5377 6526 , แฟกซ์ 0 5377 6527

healthsci.crru@gmail.com