หลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่ ชื่อหลักสูตร ใหม่/ปรับปรุง หมายเหตุ
1 วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ ปรับปรุง 2558 ใช้กับนักศึกษา ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป
2 วท.บ.อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ใหม่ 2555 ใช้กับนักศึกษา ปี 2556 เป็นต้นไป
3 ส.บ.การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ใหม่ 2558 ใช้กับนักศึกษา ปี 2559 เป็นต้นไป
หลักสูตรระดับปริญญาโท
ที่ ชื่อหลักสูตร ใหม่/ปรับปรุง หมายเหตุ
1 วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม ใหม่ 2548 ใช้กับนักศึกษา ปี 2548-2552
2 วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ปรับปรุง 2553 ใช้กับนักศึกษา ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทร 0 5377 6526 , แฟกซ์ 0 5377 6527

healthsci.crru@gmail.com