ข้อมูลหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภารกิจ

"เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของสังคม"

วิสัยทัศน์

"เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้ด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล"

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยเน้นความต้องการของท้องถิ่น นำสู่สากล ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น นำสู่สากล
3. บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่สังคม เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง
4 .ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ล้านนา และชาติพันธุ์ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกอันดีงาม
5 .มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเหมาะสม
6 .สร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนาสังคมผู้สูงวัย

ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้มี คุณลักษณะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ และก้าวสู่สากล
2. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ และทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพของบุคลากร และทำงานอย่างมีความสุข
3. การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่น นำสู่สากล
4. การบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม และท้องถิ่น
5. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ล้านนา และชาติพันธุ์ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกอันดีงาม
6. การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล
7. การเผยแพร่ภาพลักษณ์ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
8. การพัฒนาศูนย์สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นความต้องการของท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างมีมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. เพื่อบริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องแก่สังคม เพื่อให้ประชาชนและองค์กรต่างๆ ได้รับความรู้ความเข้าใจทางด้านสุขภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยตนเอง
4. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรม และสร้างจิตสำนึกในการสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ
5. เพื่อจัดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเหมาะสม

เป้าหมาย

1. บัณฑิตหรือผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
2. บุคลากรทุกคนมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เป็นที่ยอมรับของสังคม
3. ผลงานวิจัยมีคุณภาพ ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น สู่สากล
4 .ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง
5 .บุคลากร นักศึกษา และบัณฑิตมีจิตสำนึกที่ดีในการทำนุบำรุง สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ล้านนา และชาติพันธุ์
6 .ระบบการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีภาพลักษณ์ที่ดี
7 .มีต้นแบบระบบและกลไกของสังคมผู้สูงวัยที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ

อัตลักษณ์

"เป็นคนดี มีความรู้ พัฒนาทักษะด้านสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ"

เอกลักษณ์

"แหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทร 0 5377 6526 , แฟกซ์ 0 5377 6527

healthsci.crru@gmail.com