ตารางสอน คณาจารย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตารางสอน คณาจารย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ลำดับ ชื่ออาจารย์ ภาคเรียนที่ ดูตารางสอน
01 อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล 1-2559
02 รองศาสตราจารย์พัชรา ก้อยชูสกุล 1-2559
03 อาจารย์ ดร.กาญจนา ปินตาคำ 1-2559
04 อาจารย์พัชรินทร์ วินยางค์กูล 1-2559
05 ผศ.วัชรพงษ์ เรือนคำ 1-2559
06 อาจารย์พิณัฏฐิณีย์ จิตคำ 1-2559
07 อาจารย์สุเนตรา นุ่นลอย 1-2559
08 อาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ 1-2559
09 อาจารย์ณิชาภัทร เลิศพรมาตุลี 1-2559
10 อาจารย์อนุสรา พงค์จันตา 1-2559
11 อาจารย์อารีย์ จอแย 1-2559
12 อาจารย์พัทธนิษย์ คำธาร 1-2559
13 อาจารย์ธนพนธ์ คำเที่ยง 1-2559
14 อาจารย์กรรณิการ์ เทพกิจ 1-2559
15 อาจารย์ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์ 1-2559
16 อาจารย์อนัญญา เหล่ารินทอง 1-2559
17 อาจารย์จุฑามาศ เมืองมูล 1-2559
18 อาจารย์มณุเชษฐ์-มะโนธรรม 1-2559
19 อาจารย์วรัญญา-มณีรัตน์ 1-2559