ตารางการใช้ห้อง
ลำดับ ชื่อ ภาคเรียนที่/ปีการศึกษา ดูข้อมูล
1 8211 2/2561
2 8213 2/2561
3 8221 2/2561
4 M1 2/2561
5 M2 2/2561
6 M3 2/2561