ตารางเรียนนักศึกษา
ลำดับ ชื่อ ภาคเรียนที่/ปีการศึกษา ดูข้อมูล
1 ปี 1 (PH) Section AA 2/2561
2 ปี 1 (PH) Section AB 2/2561
3 ปี 2 (PH) Section AA 2/2561
4 ปี 2 (PH) Section AB 2/2561
5 ปี 3 (PH) Section AA 2/2561
6 ปี 3 (PH) Section AB 2/2561
7 ปี 4 (PH) Section AA 2/2561
8 ปี 4 (PH) Section AB 2/2561
9 ปี 1 (OHS) Section AA 2/2561
10 ปี 2 (OHS) Section AA 2/2561
11 ปี 3 (OHS) Section AA 2/2561
12 ปี 4 (OHS) Section AA 2/2561
13 ปี 1 (EH) Section AA 2/2561
14 ปี 2 (EH) Section AA 2/2561
15 ปี 3 (EH) Section AA 2/2561