ตารางสอน
ลำดับ ชื่อ ภาคเรียนที่/ปีการศึกษา ดูข้อมูล
1 อจ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล 2/2561
2 รศ.พัชรา ก้อยชูสกุล 2/2561
3 อจ.พัชรินทร์ วินยางค์กูล 2/2561
4 อจ.อนุสรา พงค์จันตา 2/2561
5 อจ.จุฑามาศ เมืองมูล 2/2561
6 อจ.มณุเชษฐ์ มะโนธรรม 2/2561
7 อจ.พิณัฏฐิณีย์ จิตคำ 2/2561
8 อจ.ดร.กาญจนา ปินตาคำ 2/2561
9 อจ.พัทธนิษย์ คำธาร 2/2561
10 อจ.อารีย์ จอแย 2/2561
11 อจ.จิราภรณ์ เศษจันทร์ 2/2561
12 อจ.วารุณี พันธ์วงศ์ 2/2561
13 อจ.ธนพนธ์ คำเที่ยง 2/2561
14 อจ.รวิพรรดิ พูลลาภ 2/2561
15 อจ.กรรณิการ์ เทพกิจ 2/2561
16 อจ.ฐิติมา ทาสุวรรณอิทร์ 2/2561
17 อจ.อนัญญา เหล่ารินทอง 2/2561
18 อจ.วรัญญา มณีรัตน์ 2/2561