สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ข้อมูลศิษย์เก่า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


ทำเนียบศิษย์เก่าสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ทำเนียบศิษย์เก่าโปรแกรมวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวนทั้งหมด 589 คน

#
รูป
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล Section ปีที่จบ
1
511473001
ไพบูลย์ ขันตี AA 2554
2
511473003
ศิริพร วังษา AA 2554
3
511473004
นุชนาถ อิฐประสงค์ AA 2554
4
511473005
ลิมภะกา พิมสาร AA 2554
5
511473006
มลจิรา หาญทนง AA 2554
6
511473007
รุ่งทิพย์ สมควร AA 2554
7
511473008
ขวัญหทัย สีมุ่ง AA 2554
8
511473009
สุดารัตน์ ไข่แก้ว AA 2554
9
511473011
รุ่งฤดี แก้วตา AA 2554
10
511473013
มนัสนันท์ จาจี๋ AA 2554
11
511473014
กฤติกา วิภาพนม AA 2554
12
511473016
สุกัญญา ศรีธิ AA 2554
13
511473017
จันจิรา อุดไทย AA 2554
14
511473018
วิษณุ จันทร์แก้ว AA 2554
15
511473020
ศศิประภา วงศ์หล้า AA 2554
16
511473021
ภัสสร ลือชัย AA 2554
17
511473022
บุษบา สอิ้งแก้ว AA 2554
18
511473023
ภาวิณี เตวินต๊ะ AA 2554
19
511473024
ภัทรา ปัญญาคอย AA 2554
20
511473025
ประไพพร อาจหาญ AA 2554
21
511473027
กรรณิการ์ ผูกพันธ์ AA 2554
22
511473028
กนกวรรณ จันคำ AA 2554
23
511473029
สาวิตรี ธิหล้า AA 2554
24
511473032
กัญญาณัฐ แก้วกุฬา AA 2554
25
511473033
เรณู ศรีไสวดาวเรือง AA 2554
26
511473034
สุจินดา ใสสะอาดมาก AA 2554
27
511473035
อัจฉราวรรณ อิ่นคำ AA 2554
28
511473036
น้ำฝน วงศ์ใหญ่ AA 2554
29
511473037
บุษยมาส คิดหา AA 2554
30
511473040
สุภาลักษณ์ พันธ์ประยูร AA 2554
31
511473041
อรพรรณ ผาหลัก AA 2554
32
511473042
รัตนาภรณ์ วรรณโกฎ AA 2554
33
511473043
สุนิษา หมอ่แปล่ AA 2554
34
511473045
ณัฐวรา ขาเหล็ก AA 2554
35
511473048
ภานุพงษ์ จันต๊ะดา AA 2554
36
511473050
อรุณรัศมี ศรีคำภา AA 2554
37
511473054
พวงผกา ทิพย์ปราโมทย์ AA 2554
38
511473056
วรัญญา ดาวสนั่น AA 2554
39
511473057
จันทร์จิรา พรมเมืองมา AA 2554
40
511473058
อัญชลี ตันโน AA 2554
41
511473059
ธิดารัตน์ สิทธิเป็ง AA 2554
42
511473060
ปรกุล โปธาซาง AA 2554
43
511473062
ศิริมาต ขัดเป็ง AA 2554
44
511473066
วัชรี แสนสล่า AA 2554
45
511473067
สุภารัตน์ ชุมแวงวาปี AA 2554
46
511473068
เกษกาญจน์ เชื้อเจ็ดตน AA 2554
47
511473070
อัญชุลี สิงห์คำ AA 2554
48
511473071
นันธีรา สมสิทธิ์ AA 2554
49
511473072
อารีย์ จอแย AA 2554
50
511473073
อรนิตรา ทูลแก้ว AA 2554
51
511473074
เกวลิน ตันยา AA 2554
52
511473075
เอมภิกา เมืองเปียง AA 2554
53
511473076
กมลรัตน์ อินทะมา AA 2554
54
511473077
ภัสสรา สมแก้ว AB 2554
55
511473078
แพรวพรรณ แก่นดี AB 2554
56
511473079
ลัดดาวัลย์ น้อยสะดี AB 2554
57
511473081
วิลัยพร อดทน AB 2554
58
511473083
อรนภา แสงหล้า AB 2554
59
511473084
เมทินี ปาผล AB 2554
60
511473085
ธียะ กันทะสาร AB 2554
61
511473086
เมธาพร เสนคำ AB 2554
62
511473087
มณีรัตน์ มาชมภู AB 2554
63
511473090
ปิ่นอนงค์ ทาชุ่ม AB 2554
64
511473091
วิจิตรา คำภิระ AB 2554
65
511473092
ณรงค์กร มูลแก้ว AB 2554
66
511473093
สร้อยทิพย์ ดาเตจ๊ะ AB 2554
67
511473095
เจมจิรา ดวงเงิน AB 2554
68
511473097
วิภารัตน์ ปงทอง AB 2554
69
511473098
พัทธนิษย์ คำธาร AB 2554
70
511473099
ฉัตรนภา อินสุวรรณ AB 2554
71
511473100
อภิญญา ปัญญาโส AB 2554
72
511473101
ทักษิณ ถิ่นเมือง AB 2554
73
511473102
วิไลวัลย์ โซคากุ AB 2554
74
511473103
ชุติกาญจน์ ทะนันท์ชัย AB 2554
75
511473104
ขวัญชนก พรมรัตน์ AB 2554
76
511473105
วราภรณ์ ดวงธิ AB 2554
77
511473106
ชนิดา วงศ์ไชย AB 2554
78
511473107
ทิพวรรณ จันสุ AB 2554
79
511473108
สารภี เกสรพิทยาพงษ์ AB 2554
80
511473109
เกล็ดทราย กองจินดา AB 2554
81
511473110
มณีรัตน์ แก้ววรรณา AB 2554
82
511473111
มลทิรา จันตาโลก AB 2554
83
511473112
ธารทิพย์ พุทธวงค์ AB 2554
84
511473114
พัชนิตา ลีแก้วสวรรค์ AB 2554
85
511473115
อรพรรณ ใสสม AB 2554
86
511473117
เนตรนภา ใจกล้า AB 2554
87
511473118
ณัฐพร พงษ์สุข AB 2554
88
511473119
อรวรรณ ตาซิว AB 2554
89
511473121
เกศินี ธรรมสละ AB 2554
90
511473122
รุ่งทิวา อิ่นแก้ว AB 2554
91
511473123
อิทธิกร แสนหลวง AB 2554
92
511473126
อ้อมใจ วิวัฒนาวิไล AB 2554
93
511473127
จุฑารัตน์ สมวาส AB 2554
94
511473128
สมพร ทองดี AB 2554
95
511473131
กิ่งแก้ว แหน่งน้อย AB 2554
96
511473132
พิมพิไล ไชยมงคล AB 2554
97
511473133
ดนิตา สะเอียบคง AB 2554
98
511473134
สาวิณี คำงาม AB 2554
99
511473135
ทัดษภร ก๋าซ้อน AB 2554
100
511473136
มณีรัตน์ ธงสิบสาม AB 2554
101
511473137
อาทิตยา สีเขียว AB 2554
102
511473138
ภาวิณี ศรีนวล AB 2554
103
511473139
ยินดี อาชาบุญญาวิศิษฏ์ AB 2554
104
511473140
จงจิตร อินสุยะ AB 2554
105
511473141
ขจรศักดิ์ เมืองฮาย AB 2554
106
511473142
ปนัดดา สืบคำแก้ว AB 2554
107
511473143
รัฐพันธ์ กันทา AB 2554
108
511473144
วันดี เต๋ชะยอด AB 2554
109
511473147
สิริวรรณ แสงแก้ว AC 2554
110
511473148
จันทร์จิตรา จันต๊ะ AC 2554
111
511473149
วิจิตรา ดวงขยาย AC 2554
112
511473150
โศรยา ผาลา AC 2554
113
511473152
นันทวัน อินน้อย AC 2554
114
511473153
จุฑาลักษ์ วงศา AC 2554
115
511473154
จตุรวิทย์ บรรณฑรวรรณ AC 2554
116
511473155
นุชนาฏ กันทาดง AC 2554
117
511473156
ประจวบ โสภา AC 2554
118
511473157
ฐีปกร แดงฟู AC 2554
119
511473158
นพพร ธรรมขันธ์ AC 2554
120
511473159
ประภาพร คงคำเปา AC 2554
121
511473160
วริศรา ธิเขียว AC 2554
122
511473162
วรพล วุทธา AC 2554
123
511473164
ภานุมาส ประทุมธา AC 2554
124
511473165
เจนจิรา จอมจันทร์ AC 2554
125
511473166
วรวิทย์ วิงวอน AC 2554
126
511473168
จันทณี ไชยวุฒิ AC 2554
127
511473169
วรรณลีรัตน์ ไคร้จาย AC 2554
128
511473170
พิมลพรรณ ต๊ะผัด AC 2554
129
511473171
นิสารัตน์ รักสัตย์ AC 2554
130
511473172
น้ำฝน อุปป้อ AC 2554
131
511473173
ไพรวัลย์ จารุภคพิริยะ AC 2554
132
511473174
ทิพย์จรรยา มูลแก้ว AC 2554
133
511473175
อภิญญา รวมจิตร AC 2554
134
511473177
ภรณ์ทิพย์ กฤตธิการ AC 2554
135
511473178
นาตยา อายุปัน AC 2554
136
511473179
เยมิกา ขันทะวงค์ AC 2554
137
511473180
นราภรณ์ เพ็ชรวงศ์ AC 2554
138
511473182
สกาวรัต วงค์จันทร์ทิพย์ AC 2554
139
511473183
อารีย์ ธาตุแท้ AC 2554
140
511473184
สุดารัตน์ พิทักษ์บุญชัย AC 2554
141
511473186
ศุภชัย กินีสี AC 2554
142
511473188
พงษ์พิชญ์ พรหมมินทร์ AC 2554
143
511473189
นฤพันธ์ ใบยา AC 2554
144
511473190
ยุวดา ชัยวงศ์ AC 2554
145
511473191
ชลิดา คำหมั้น AC 2554
146
511473193
นงนุช กันทะมา AC 2554
147
511473194
ชไมพร ทูมอย AC 2554
148
511473195
ภัชรา คำลือ AC 2554
149
511473197
รัตติกาล วงค์ปิ่นแก้ว AC 2554
150
511473198
สุวลีห์ อยู่อินทร์ AC 2554
151
511473199
นารา จะโจ่ AC 2554
152
511473201
วรัญญู ป้องกันทา AC 2554
153
511473202
อัญชลี สุธรรม AC 2554
154
511473203
ไอลดา ทะลือ AC 2554
155
511473204
อนุวัฒน์ ช่างเก็บ AC 2554
156
511473205
สมพงษ์ บำรุงคีรี AC 2554
157
511473209
นพลักษณ์ ขันทะ AC 2554
158
511473211
อรชุมา ปัญญาพรเลิศ AB 2554
159
511473214
สุภา ปัตติอนันต์ AB 2554
160
511473217
อรรถยศ ปัญญาสุ AB 2554
161
511473221
อังคณา ตามิ AB 2554
162
511473222
อรอุมา นันทวิเชียรชุ่ม AC 2554
163
511473223
ประภัสรา ต๊ะชา AC 2554
164
511473224
พรสุดา นันปัญญา AC 2554
165
511473225
วีรวุฒิ อาแว AC 2554
166
521473001
อัจฉราพร ติ๊บตอง AA 2555
167
521473002
อดิเทพ สุวรรณมาศ AA 2555
168
521473003
วาสนา ธะนะ AA 2555
169
521473009
ณัฐกฤตา ปาสมุทร AA 2555
170
521473018
มินตรา ยานะฝั้น AA 2555
171
521473021
จิตรลดา สวยสม AA 2555
172
521473022
จิตรา ชมภูงาม AA 2555
173
521473024
จารุวรรณ คำคง AA 2555
174
521473026
จิราพร กันณิกา AA 2555
175
521473027
ปริวัฒน์ พิเคราะห์ AA 2555
176
521473028
สรัญญา สกุลอ่ำ AA 2555
177
521473029
พงษ์พัฒน์ จำรัส AA 2555
178
521473031
จิราพร ดอนแก้ว AA 2555
179
521473037
สุภาพร เมาใจ AA 2555
180
521473038
ภัทรพร แย้มนวน AA 2555
181
521473039
ชลธิชา สุวรรณปัญญา AA 2555
182
521473040
วิภา รองหานาม AA 2555
183
521473041
ธงชัย ทะนะเป๊ก AA 2555
184
521473043
กัลยาณี พยุหไกร AA 2555
185
521473044
วัลภา แสนคำวงค์ AA 2555
186
521473046
ศิรินันท์ ยะท่าตุ้ม AA 2555
187
521473049
กุลพิชญ์ สุปินะ AA 2555
188
521473051
รัตนาพร ทรงสืบวัฒนกุล AA 2555
189
521473052
อนงค์นาถ กัวถิ้ว AA 2555
190
521473057
รัตติกาล จันทร์คำ AA 2555
191
521473058
ขวัญชนก ตุ่นแก้ว AA 2555
192
521473062
วิไลลักษณ์ ปันอ้าย AB 2555
193
521473062
วิไลลักษณ์ ปันอ้าย AB 2555
194
521473063
มยุรี ธิวัง AB 2555
195
521473063
มยุรี ธิวัง AB 2555
196
521473070
คุณาพร มูลดี AB 2555
197
521473070
คุณาพร มูลดี AB 2555
198
521473072
เสาวรี สิทธศร AB 2555
199
521473072
เสาวรี สิทธศร AB 2555
200
521473073
ปาริฉัตร งานดี AB 2555
201
521473073
ปาริฉัตร งานดี AB 2555
202
521473074
นิรุตต์ ดวงมณฑล AB 2555
203
521473074
นิรุตต์ ดวงมณฑล AB 2555
204
521473076
พันธ์ลบ ทองสุข AB 2555
205
521473076
พันธ์ลบ ทองสุข AB 2555
206
521473077
พกามาศ กาวี AB 2555
207
521473077
พกามาศ กาวี AB 2555
208
521473078
กฤษดาพร วรจารุวรรณ AB 2555
209
521473078
กฤษดาพร วรจารุวรรณ AB 2555
210
521473079
ธัญลักษณ์ ปัญญาพรเลิศ AB 2555
211
521473079
ธัญลักษณ์ ปัญญาพรเลิศ AB 2555
212
521473080
นิภาพรรณ ศรีวิชัย AB 2555
213
521473080
นิภาพรรณ ศรีวิชัย AB 2555
214
521473082
นิศา ทะบุญ AB 2555
215
521473082
นิศา ทะบุญ AB 2555
216
521473084
โกวิท วิรามอำไพ AB 2555
217
521473084
โกวิท วิรามอำไพ AB 2555
218
521473088
วาสนา อภิวงค์ษา AB 2555
219
521473088
วาสนา อภิวงค์ษา AB 2555
220
521473089
กุลภัสสร เรือนตื้อ AB 2555
221
521473089
กุลภัสสร เรือนตื้อ AB 2555
222
521473091
มยุรี อินติ AB 2555
223
521473091
มยุรี อินติ AB 2555
224
521473094
พละ สานปณิธาน AB 2555
225
521473094
พละ สานปณิธาน AB 2555
226
521473097
ขนิษฐา ตาธรรมะ AB 2555
227
521473097
ขนิษฐา ตาธรรมะ AB 2555
228
521473100
อนุชา ยาสมุทร AB 2555
229
521473100
อนุชา ยาสมุทร AB 2555
230
521473102
พิสมัย ใจวงค์ AB 2555
231
521473102
พิสมัย ใจวงค์ AB 2555
232
521473104
จรัสศรี โสมนัส AB 2555
233
521473104
จรัสศรี โสมนัส AB 2555
234
521473107
วาสนา มะราช AB 2555
235
521473107
วาสนา มะราช AB 2555
236
521473108
สุชาดา คำเขียว AB 2555
237
521473108
สุชาดา คำเขียว AB 2555
238
521473109
พวงทอง ใจยายอง AB 2555
239
521473109
พวงทอง ใจยายอง AB 2555
240
521473110
วรวิมล ไร่ลือคำ AB 2555
241
521473110
วรวิมล ไร่ลือคำ AB 2555
242
521473114
กฤษณา อินต๊ะ AB 2555
243
521473114
กฤษณา อินต๊ะ AB 2555
244
521473118
ทิพวรรณ ยะคำแจ้ AB 2555
245
521473118
ทิพวรรณ ยะคำแจ้ AB 2555
246
521473119
ศรัณยา ปิจจ๊ะ AB 2555
247
521473119
ศรัณยา ปิจจ๊ะ AB 2555
248
521473120
ณัฐกร ปินตานา AB 2555
249
521473120
ณัฐกร ปินตานา AB 2555
250
521473121
สิราภรณ์ แก้วกาหลง AB 2555
251
521473121
สิราภรณ์ แก้วกาหลง AB 2555
252
521473122
จินตนา จบใจ AB 2555
253
521473122
จินตนา จบใจ AB 2555
254
521473123
ชุติกาญจน์ บุญสูง AB 2555
255
521473123
ชุติกาญจน์ บุญสูง AB 2555
256
521473124
ศุภลักษณ์ เสนา AC 2555
257
521473124
ศุภลักษณ์ เสนา AC 2555
258
521473129
อัญชลี ศรีวิชัย AC 2555
259
521473129
อัญชลี ศรีวิชัย AC 2555
260
521473130
นุชณภางค์ พิชยศ AC 2555
261
521473130
นุชณภางค์ พิชยศ AC 2555
262
521473131
โสภิต มอไธสง AC 2555
263
521473131
โสภิต มอไธสง AC 2555
264
521473135
รัชฎาภรณ์ เมฆชุ่ม AC 2555
265
521473135
รัชฎาภรณ์ เมฆชุ่ม AC 2555
266
521473141
นิโลบล กุศล AC 2555
267
521473141
นิโลบล กุศล AC 2555
268
521473143
ยุพเรศ ไชยแก้ว AC 2555
269
521473143
ยุพเรศ ไชยแก้ว AC 2555
270
521473144
นาถยา โทสิทธิ AC 2555
271
521473144
นาถยา โทสิทธิ AC 2555
272
521473145
ปานขวัญ รุ่งเรืองมียศ AC 2555
273
521473145
ปานขวัญ รุ่งเรืองมียศ AC 2555
274
521473146
หยาดอรุณ ลาพาแว AC 2555
275
521473146
หยาดอรุณ ลาพาแว AC 2555
276
521473147
ฐิตินันท์ มาสุข AC 2555
277
521473147
ฐิตินันท์ มาสุข AC 2555
278
521473148
ชไมพร ปวงมาลัย AC 2555
279
521473148
ชไมพร ปวงมาลัย AC 2555
280
521473149
ธนัญญา เบียงแลกู่ AC 2555
281
521473149
ธนัญญา เบียงแลกู่ AC 2555
282
521473151
ไตรรงค์ สายตาต่อม AC 2555
283
521473151
ไตรรงค์ สายตาต่อม AC 2555
284
521473154
วรัญญา วงค์ษา AC 2555
285
521473154
วรัญญา วงค์ษา AC 2555
286
521473158
ธิวารินทร์ ดีโก๋ AC 2555
287
521473158
ธิวารินทร์ ดีโก๋ AC 2555
288
521473159
ธัญญารัตน์ ดวงจิตร AC 2555
289
521473159
ธัญญารัตน์ ดวงจิตร AC 2555
290
521473161
วราภรณ์ สลีสองสม AC 2555
291
521473161
วราภรณ์ สลีสองสม AC 2555
292
521473162
สุภารา หยกสินพูนทวี AC 2555
293
521473162
สุภารา หยกสินพูนทวี AC 2555
294
521473163
ปาลิกา สมปาน AC 2555
295
521473163
ปาลิกา สมปาน AC 2555
296
521473164
พิไลวรรณ ไชยตีฆะ AC 2555
297
521473164
พิไลวรรณ ไชยตีฆะ AC 2555
298
521473166
อรทัย อะนามา AC 2555
299
521473166
อรทัย อะนามา AC 2555
300
521473167
นงนุช ชัยชนะ AC 2555
301
521473167
นงนุช ชัยชนะ AC 2555
302
521473168
มณีรัตน์ เสาร์แก้ว AC 2555
303
521473168
มณีรัตน์ เสาร์แก้ว AC 2555
304
521473169
วิรงริง สุ่ยแดง AC 2555
305
521473169
วิรงริง สุ่ยแดง AC 2555
306
521473170
สุพรรษา คิดดี AC 2555
307
521473170
สุพรรษา คิดดี AC 2555
308
521473171
สุริวัลย์ ช่วยแก้ไข AC 2555
309
521473171
สุริวัลย์ ช่วยแก้ไข AC 2555
310
521473172
ชนัญญา ขันรัฐบาล AC 2555
311
521473172
ชนัญญา ขันรัฐบาล AC 2555
312
521473173
จิรัชญา พึ่งอินทร์ AC 2555
313
521473173
จิรัชญา พึ่งอินทร์ AC 2555
314
521473174
กาญจนา ไชยสถาน AC 2555
315
521473174
กาญจนา ไชยสถาน AC 2555
316
521473175
ธัญญลักษณ์ ธนะจักร์ AC 2555
317
521473175
ธัญญลักษณ์ ธนะจักร์ AC 2555
318
521473176
ปรียาภรณ์ สมพมิตร AC 2555
319
521473176
ปรียาภรณ์ สมพมิตร AC 2555
320
521473177
อณุพงษ์ วัยสว่าง AC 2555
321
521473177
อณุพงษ์ วัยสว่าง AC 2555
322
521473178
อัมพิกา สิรินภาวงค์ AC 2555
323
521473178
อัมพิกา สิรินภาวงค์ AC 2555
324
521473179
อรวรรณ ใจวรรณ AC 2555
325
521473179
อรวรรณ ใจวรรณ AC 2555
326
521473180
กชกร ทองธรรมชาติ AC 2555
327
521473180
กชกร ทองธรรมชาติ AC 2555
328
521473181
พัชราภรณ์ บุญงาม AC 2555
329
521473181
พัชราภรณ์ บุญงาม AC 2555
330
521473182
ภานุพงษ์ ธานะ AC 2555
331
521473182
ภานุพงษ์ ธานะ AC 2555
332
521473183
อธิวัฒน์ ปานกลาง AC 2555
333
521473183
อธิวัฒน์ ปานกลาง AC 2555
334
521473184
สายสมร แปงยาแก้ว AC 2555
335
521473184
สายสมร แปงยาแก้ว AC 2555
336
521473185
จาตุรนต์ หมื่นตื้อ AC 2555
337
521473185
จาตุรนต์ หมื่นตื้อ AC 2555
338
521473186
นงคราญ อุทรโยธา AC 2555
339
521473186
นงคราญ อุทรโยธา AC 2555
340
521473187
วรรภา เลาหาง AC 2555
341
521473187
วรรภา เลาหาง AC 2555
342
521473188
พันทิพา ภู่ระหงษ์ AC 2555
343
521473188
พันทิพา ภู่ระหงษ์ AC 2555
344
521473189
วิลาวัลย์ ญาติเสมอ AC 2555
345
521473189
วิลาวัลย์ ญาติเสมอ AC 2555
346
521473190
สุนารี ผัดแก้ว AD 2555
347
521473190
สุนารี ผัดแก้ว AD 2555
348
521473191
ประภาพร ปู่หล้าเงิน AD 2555
349
521473191
ประภาพร ปู่หล้าเงิน AD 2555
350
521473192
วัฒนา หัตถจักร AD 2555
351
521473192
วัฒนา หัตถจักร AD 2555
352
521473195
เบญญทิพย์ สุริยน AD 2555
353
521473195
เบญญทิพย์ สุริยน AD 2555
354
521473196
ประทุมมา บัดศิริ AD 2555
355
521473196
ประทุมมา บัดศิริ AD 2555
356
521473197
วิรัตน์ วิลัย AD 2555
357
521473197
วิรัตน์ วิลัย AD 2555
358
521473199
รัชฎาภรณ์ ปงเมฆ AD 2555
359
521473199
รัชฎาภรณ์ ปงเมฆ AD 2555
360
521473200
นิโลบล แย้มเมือง AD 2555
361
521473200
นิโลบล แย้มเมือง AD 2555
362
521473202
วิภาดา ไชยลังกา AD 2555
363
521473202
วิภาดา ไชยลังกา AD 2555
364
521473205
จุฬาลักษณ์ นันทะเสน AD 2555
365
521473205
จุฬาลักษณ์ นันทะเสน AD 2555
366
521473206
อภิญญา แปงเขียว AD 2555
367
521473206
อภิญญา แปงเขียว AD 2555
368
521473207
ณัฐทณี ภิระบรรณ์ AD 2555
369
521473207
ณัฐทณี ภิระบรรณ์ AD 2555
370
521473208
สุชาดา ยานุ AD 2555
371
521473208
สุชาดา ยานุ AD 2555
372
521473209
มัลลิกา สัมมาปฏิบัติ AD 2555
373
521473209
มัลลิกา สัมมาปฏิบัติ AD 2555
374
521473210
ปรัยาภรณ์ สันป่าแก้ว AD 2555
375
521473210
ปรัยาภรณ์ สันป่าแก้ว AD 2555
376
521473212
สิทพร ทับประเสริฐ AD 2555
377
521473212
สิทพร ทับประเสริฐ AD 2555
378
521473213
สุกัญญา ตั๋นเอ้ย AD 2555
379
521473213
สุกัญญา ตั๋นเอ้ย AD 2555
380
521473214
สิริกร ทันยะ AD 2555
381
521473214
สิริกร ทันยะ AD 2555
382
521473215
อภิชญา บุญลือ AD 2555
383
521473215
อภิชญา บุญลือ AD 2555
384
521473217
วิภารัตน์ สังคำฝั้น AD 2555
385
521473217
วิภารัตน์ สังคำฝั้น AD 2555
386
521473218
ปฏิพัทธ์ ไม้ลำดวน AD 2555
387
521473218
ปฏิพัทธ์ ไม้ลำดวน AD 2555
388
521473219
ธนาภรณ์ ไชยถา AD 2555
389
521473219
ธนาภรณ์ ไชยถา AD 2555
390
521473220
นฤมล สิทธิปัญญา AD 2555
391
521473220
นฤมล สิทธิปัญญา AD 2555
392
521473221
ทิศากร พรมเมือง AD 2555
393
521473221
ทิศากร พรมเมือง AD 2555
394
521473222
สุรศักดิ์ การดี AD 2555
395
521473222
สุรศักดิ์ การดี AD 2555
396
521473223
มัทนา คำไย AD 2555
397
521473223
มัทนา คำไย AD 2555
398
521473226
ศรินยา เสาร์สิงห์ AD 2555
399
521473226
ศรินยา เสาร์สิงห์ AD 2555
400
521473227
บันลือศักดิ์ ปิจดี AD 2555
401
521473227
บันลือศักดิ์ ปิจดี AD 2555
402
521473228
รจนา หลวงแก้ว AD 2555
403
521473228
รจนา หลวงแก้ว AD 2555
404
521473230
นพรัตน์ ปกรณ์ประกาย AD 2555
405
521473230
นพรัตน์ ปกรณ์ประกาย AD 2555
406
521473232
ภาวิณี มูลหล้า AD 2555
407
521473232
ภาวิณี มูลหล้า AD 2555
408
521473233
มลินี หยังหลัง AD 2555
409
521473233
มลินี หยังหลัง AD 2555
410
521473235
เมธี ธิการ AD 2555
411
521473235
เมธี ธิการ AD 2555
412
521473237
ศุภจิตร มะศักดิ์ AD 2555
413
521473237
ศุภจิตร มะศักดิ์ AD 2555
414
521473238
ปิยาภรณ์ วังคครี AD 2555
415
521473238
ปิยาภรณ์ วังคครี AD 2555
416
521473240
ศุภารัตน์ จอมแสง AD 2555
417
521473240
ศุภารัตน์ จอมแสง AD 2555
418
521473242
ศิริชัย จิติตภัทรากูล AD 2555
419
521473242
ศิริชัย จิติตภัทรากูล AD 2555
420
521473243
พัทธานันท์ เขื่อนคำ AD 2555
421
521473243
พัทธานันท์ เขื่อนคำ AD 2555
422
521473244
พรรพิมล เชียงโส AD 2555
423
521473244
พรรพิมล เชียงโส AD 2555
424
521473245
อมรรัตน์ สิงหะเสนี AD 2555
425
521473245
อมรรัตน์ สิงหะเสนี AD 2555
426
521473248
ระพีพรรณ ปัญญวิชา AD 2555
427
521473248
ระพีพรรณ ปัญญวิชา AD 2555
428
521473249
วารุณี จันทร์หน่อแก้ว AE 2555
429
521473249
วารุณี จันทร์หน่อแก้ว AE 2555
430
521473250
ศิริลักษณ์ รำไพ AE 2555
431
521473250
ศิริลักษณ์ รำไพ AE 2555
432
521473251
วราภรณ์ รูปดี AE 2555
433
521473251
วราภรณ์ รูปดี AE 2555
434
521473252
ศุภกาญจน์ สีมอญ AE 2555
435
521473252
ศุภกาญจน์ สีมอญ AE 2555
436
521473255
เจริญยงค์ ปัญญาใส AE 2555
437
521473255
เจริญยงค์ ปัญญาใส AE 2555
438
521473257
ชไมพร อินเทพ AE 2555
439
521473257
ชไมพร อินเทพ AE 2555
440
521473258
วรนุช แซ่ลี AE 2555
441
521473258
วรนุช แซ่ลี AE 2555
442
521473259
เกรียงไกร บุญเป็ง AE 2555
443
521473259
เกรียงไกร บุญเป็ง AE 2555
444
521473261
ดารินทร์ สมบัติ AE 2555
445
521473261
ดารินทร์ สมบัติ AE 2555
446
521473264
เสาวลักษณ์ ปิ่นคำ AE 2555
447
521473264
เสาวลักษณ์ ปิ่นคำ AE 2555
448
521473265
พัชรินทร์ จันทรา AE 2555
449
521473265
พัชรินทร์ จันทรา AE 2555
450
521473268
อธพร กาจินะ AE 2555
451
521473268
อธพร กาจินะ AE 2555
452
521473269
เอนกพงษ์ ภูคงคา AE 2555
453
521473269
เอนกพงษ์ ภูคงคา AE 2555
454
521473270
ระวิวรรณ วันชัย AE 2555
455
521473270
ระวิวรรณ วันชัย AE 2555
456
521473271
ทิมพัฒน์ ทิพย์ปัญญา AE 2555
457
521473271
ทิมพัฒน์ ทิพย์ปัญญา AE 2555
458
521473272
กมลรัตน์ อุทธิยา AE 2555
459
521473272
กมลรัตน์ อุทธิยา AE 2555
460
521473274
วราภรณ์ เขื่อนขันธ์ AE 2555
461
521473274
วราภรณ์ เขื่อนขันธ์ AE 2555
462
521473275
นภาลัย ใจมิภักดิ์ AE 2555
463
521473275
นภาลัย ใจมิภักดิ์ AE 2555
464
521473276
จารุณี พฤกษาไพรกุล AE 2555
465
521473276
จารุณี พฤกษาไพรกุล AE 2555
466
521473278
พัชรี จันทร์คำ AE 2555
467
521473278
พัชรี จันทร์คำ AE 2555
468
521473287
รัชนี แซ่ฟุ้ง AE 2555
469
521473287
รัชนี แซ่ฟุ้ง AE 2555
470
521473288
ธราทิพย์ สมทะนะ AE 2555
471
521473288
ธราทิพย์ สมทะนะ AE 2555
472
521473290
ดุษณี ขมินธกูล AE 2555
473
521473290
ดุษณี ขมินธกูล AE 2555
474
521473293
จันทร์แรม หยกยิ่งเจริญลาภ AE 2555
475
521473293
จันทร์แรม หยกยิ่งเจริญลาภ AE 2555
476
521473294
พัชรินทร์ สายเม้า AE 2555
477
521473294
พัชรินทร์ สายเม้า AE 2555
478
521473295
สุจิตรา สวรรค์เผ่าไพร AE 2555
479
521473295
สุจิตรา สวรรค์เผ่าไพร AE 2555
480
521473296
อัญชลี ม้าทอง AE 2555
481
521473296
อัญชลี ม้าทอง AE 2555
482
521473297
นงลักษณ์ พรมเกษา AE 2555
483
521473297
นงลักษณ์ พรมเกษา AE 2555
484
521473299
อรทัย ไชยวงค์ AE 2555
485
521473299
อรทัย ไชยวงค์ AE 2555
486
521473300
สุดา บารมีสุข AE 2555
487
521473300
สุดา บารมีสุข AE 2555
488
521473301
ศุภมาส ศิริคชลักษณ์ AE 2555
489
521473301
ศุภมาส ศิริคชลักษณ์ AE 2555
490
521473302
นฤมล จักจุ้ม AE 2555
491
521473302
นฤมล จักจุ้ม AE 2555
492
521473304
มณฑกานต์ กองแก้ว AE 2555
493
521473304
มณฑกานต์ กองแก้ว AE 2555
494
521473306
วิไลพร แซ่เล้า AE 2555
495
521473306
วิไลพร แซ่เล้า AE 2555
496
521473308
เพ็ญนภา ชีวิตสดใส AE 2555
497
521473308
เพ็ญนภา ชีวิตสดใส AE 2555
498
521473310
ปิติพล คำปันพรหม AF 2555
499
521473310
ปิติพล คำปันพรหม AF 2555
500
521473312
ธฤษวรรณ คำจันทร์ AF 2555
501
521473312
ธฤษวรรณ คำจันทร์ AF 2555
502
521473313
สมศักดิ์ แซ่ย้า AF 2555
503
521473313
สมศักดิ์ แซ่ย้า AF 2555
504
521473314
ศิราณี ชัยมงคล AF 2555
505
521473314
ศิราณี ชัยมงคล AF 2555
506
521473316
สายฝน กันแก้ว AF 2555
507
521473316
สายฝน กันแก้ว AF 2555
508
521473317
ดาราวรรณ กันทะนิด AF 2555
509
521473317
ดาราวรรณ กันทะนิด AF 2555
510
521473318
สิริเนตร กาบคำ AF 2555
511
521473318
สิริเนตร กาบคำ AF 2555
512
521473319
พุฒิพงศ์ รัตนภาณุรังสี AF 2555
513
521473319
พุฒิพงศ์ รัตนภาณุรังสี AF 2555
514
521473320
ธเนศ ฝั้นแปง AF 2555
515
521473320
ธเนศ ฝั้นแปง AF 2555
516
521473322
ณัฐฐริญา พิบูลย์ศรี AF 2555
517
521473322
ณัฐฐริญา พิบูลย์ศรี AF 2555
518
521473323
กาญจนา ไกลญาติ AF 2555
519
521473323
กาญจนา ไกลญาติ AF 2555
520
521473326
สุณีย์ วิจิตรฉัตรชัย AF 2555
521
521473326
สุณีย์ วิจิตรฉัตรชัย AF 2555
522
521473328
ศริวรรณ จะรุวะ AF 2555
523
521473328
ศริวรรณ จะรุวะ AF 2555
524
521473330
อภิสิทธิ์ อภิชัย AF 2555
525
521473330
อภิสิทธิ์ อภิชัย AF 2555
526
521473331
รุจีรัฐ ทะนาวา AF 2555
527
521473331
รุจีรัฐ ทะนาวา AF 2555
528
521473334
พัชรีภรณ์ เบิกบาน AF 2555
529
521473334
พัชรีภรณ์ เบิกบาน AF 2555
530
521473335
จิณณปภา ปิจคำ AF 2555
531
521473335
จิณณปภา ปิจคำ AF 2555
532
521473336
สุพัตรา ก๋องมั่ง AF 2555
533
521473336
สุพัตรา ก๋องมั่ง AF 2555
534
521473337
ธัญวดี สว่างทิพย์ AF 2555
535
521473337
ธัญวดี สว่างทิพย์ AF 2555
536
521473338
อานันท์ สุทธคุณ AF 2555
537
521473338
อานันท์ สุทธคุณ AF 2555
538
521473339
ปัถวี บับภาบุญ AF 2555
539
521473339
ปัถวี บับภาบุญ AF 2555
540
521473340
ศุภรัตน์ ไชยลังกา AF 2555
541
521473340
ศุภรัตน์ ไชยลังกา AF 2555
542
521473341
ธนพนธ์ คำเที่ยง AF 2555
543
521473341
ธนพนธ์ คำเที่ยง AF 2555
544
521473343
อภินนท์ เครือสาร AF 2555
545
521473343
อภินนท์ เครือสาร AF 2555
546
521473344
นิภาภรณ์ เกษรพรม AF 2555
547
521473344
นิภาภรณ์ เกษรพรม AF 2555
548
521473346
ธันยพร สมศรี AF 2555
549
521473346
ธันยพร สมศรี AF 2555
550
521473347
กรรณิการ์ ใจลังกา AF 2555
551
521473347
กรรณิการ์ ใจลังกา AF 2555
552
521473348
ดารารัตน์ ทวิชาติธารา AF 2555
553
521473348
ดารารัตน์ ทวิชาติธารา AF 2555
554
521473349
รุจิรา ปินตา AF 2555
555
521473349
รุจิรา ปินตา AF 2555
556
521473350
สกุลรัตน์ ใจผ่อง AF 2555
557
521473350
สกุลรัตน์ ใจผ่อง AF 2555
558
521473352
สลักจิต พวงคำ AF 2555
559
521473352
สลักจิต พวงคำ AF 2555
560
521473357
ศิรินภา ศรีแดง AF 2555
561
521473357
ศิรินภา ศรีแดง AF 2555
562
521473358
พิราวรรณ ศรีจันทร์ AF 2555
563
521473358
พิราวรรณ ศรีจันทร์ AF 2555
564
521473359
ภาวิดา จ๋าวะนา AF 2555
565
521473359
ภาวิดา จ๋าวะนา AF 2555
566
521473360
จิราพร ตันกุละ AF 2555
567
521473360
จิราพร ตันกุละ AF 2555
568
521473361
ณัฐกานต์ กองบุญ AF 2555
569
521473361
ณัฐกานต์ กองบุญ AF 2555
570
521473362
เมวิกา กัณฑชัยวรรณ AF 2555
571
521473362
เมวิกา กัณฑชัยวรรณ AF 2555
572
521473363
แสงเทียน แสนปัญญา AF 2555
573
521473363
แสงเทียน แสนปัญญา AF 2555
574
521473366
วิลาวรรณ กันทะจักร์ AF 2555
575
521473366
วิลาวรรณ กันทะจักร์ AF 2555
576
521473367
พิชัย เดินศิริโยธา AF 2555
577
521473367
พิชัย เดินศิริโยธา AF 2555
578
521473370
ทิพวรรณ จันทร์ดี AF 2555
579
521473370
ทิพวรรณ จันทร์ดี AF 2555
580
521473373
อภินันท์ แซ่ย่าง AF 2555
581
521473373
อภินันท์ แซ่ย่าง AF 2555
582
521473374
อ้อมฤดี กันทะสอน AF 2555
583
521473374
อ้อมฤดี กันทะสอน AF 2555
584
521473375
ยุวธิดา เมอส่อ AF 2555
585
521473375
ยุวธิดา เมอส่อ AF 2555
586
521473460
สุดารัตน์ ออนตะไคร้ AC 2555
587
521473460
สุดารัตน์ ออนตะไคร้ AC 2555
588
521478081
สายธาร คำปา AB 2555
589
521478081
สายธาร คำปา AB 2555


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทร 0 5377 6526 , แฟกซ์ 0 5377 6527

healthsci.crru@gmail.com