สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
บุลคลากร

รูปกิจกรรม

รูปกิจกรรม ปี 2562

#
รูป เรื่อง ลายละเอียด วันที่
1
บริการวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสำนักฯ (รร.รังษีวิทยา)

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได้เข้าบริการวิชาการ เรื่อง การฉีดยาและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) และประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการศึกษาต่อพร้อมทั้งให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูแนะเเนว
ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

2019-06-21
2
บริการวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสำนักฯ อ.เทิง จ.เชียงราย

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได้เข้าบริการวิชาการ เรื่อง การฉีดยาและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) และประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการศึกษาต่อพร้อมทั้งให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูแนะเเนว
ณ โรงเรียนปล้องวิทยาคมและโรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

2019-06-20
3
บริการวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสำนักฯ (รร.สหศาสตร์ศึกษา)

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได้เข้าบริการวิชาการ เรื่อง การฉีดยาและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) และประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการศึกษาต่อพร้อมทั้งให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูแนะเเนว
ณ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

2019-06-19
4
ตรวจประเมินหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุนท์ ชมชื่น และอาจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์ เป็นกรรมการในการตราจประเมิน
ณ ห้องสมุด(LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-06-17
5
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การให้บริการและสวัสดิการต่างๆของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-06-15
6
รับการตรวจประเมิน "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับการตรวจประเมิน "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินจากวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย เป็นผู้เข้าตรวจพิจารณา ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-06-14
7
ประชุมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน
ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซค์รีสอร์ท เชียงราย

2019-06-07
8
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการ

เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2562 ฝ่ายบริหารงานวิจัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการ สำหรับบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ การเขียนผลงานทางวิชาการและการวิจัย
ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-06-05
9
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การให้บริการและสวัสดิการต่างๆของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-06-03
10
ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดประชุมนำเสนอติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2
ณ ห้องสมุด(LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-05-29
11
เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย

เมื่อวันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ได้นำนักศึกษาจัดกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้แบบการศึกษานอกสถานที่
ณ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุสภากาชาดไทย ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

2019-05-25
12
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและประเมินสมรรถนะจากผู้ใช้บัณฑิต

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและประเมินสมรรถนะจากผู้ใช้บัณฑิต
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ตามความต้องการของแหล่งฝึกงานและสถานประกอบการ
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-05-23
13
อบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้เข้าร่วมการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 2/2561 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"
ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-05-22
14
Good Bye Senior #3 Occupational Health and Safety

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นปีที่ 1-3 ได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรม Good Bye Senior #3 Occupational Health and Safety ให้แก่รุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 3) ภายใต้ธีมงาน "อุ่นไอฮัก" เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเดินลอดซุ้มหมวก safety, การแสดงจากรุ่นน้องแต่ละชั้นปี, การประกวดรางวัล Popular Vote, การมอบของขวัญที่ระลึก ฯลฯ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรัก และความอบอุ่น ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-05-17
15
กิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปี 2561

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 3) โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผล เพื่อรับฟังประสบการณ์การทำงานจากรุ่นพี่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ณ ห้อง M2 และห้องประชุมมณฑารพ อาคารปฏิบัติการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-05-15
16
ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เพื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-05-10
17
Good Bye Senior 2019 Public Health

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรม Good Bye Senior 2019 Public Health

เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที่ 8 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-04-26
18
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนสำเร็จการศึกษา

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ฝ่ายจัดการศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทราบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพและได้ฝึกการทำประวัติย่อ (Resume) ของตนเอง

ณ ห้องประชุมนนทรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

 

2019-04-25
19
กิจกรรมประชุมเตรียมฝึกประสบการณ์นักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยง

เมื่อวันที่ 25 - 26 เมษายน 2562 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ได้จัดกิจกรรมประชุมเตรียมฝึกประสบการณ์นักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อสร้างระบบและกลไกของการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ และให้เกิดประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาในการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์

ณ ห้องประชุมมณฑารพ(M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-04-25
20
ประชุมสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับอาจารย์พี่เลี้ยง

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมประชุมสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับอาจารย์พี่เลี้ยงแต่ละแหล่งฝึกประสบการณ์ เพื่อสร้างระบบและกลไกของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ เกิดประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ณ ห้องประชุมมณฑารพ(M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-04-24
21
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบรับใบประกอบวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 20-23 เมษายน 2562 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ได้จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบรับใบประกอบวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์และทบทวนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขศาตร์

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-04-20
22
รดน้ำดำหัวขอพร ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร.

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ได้ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือประเพณีวันสงกรานต์

ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-04-18
23
รดน้ำดำหัวและขอพรจากคณาจารย์สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรจากคณาจารย์สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองพร้อมรับพรจากครูบาอาจารย์

ณ Health Park สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-04-09
24
ร่วมเดินขบวนแห่สงกรานต์ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ได้ร่วมเดินขบวนแห่สงกรานต์ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-04-09
25
เเข่งขันหลีดสแตนเชียร์ "กาสะลองคำเกมส์"

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ได้ร่วมการเเข่งขันหลีดสแตนเชียร์ ในการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย "กาสะลองคำเกมส์"

ณ สนามกีฬากลาง มร.ชร. CRRU Sport Complex

2019-03-31
26
ประชุมบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

ได้จัดประชุมบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2/2562

ณ ห้องประชุมมณฑารพ(M3)และห้องสมุด(LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-03-27
27
บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชน ณ บ้านสันมะเค็ด

ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ได้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ประชาชน

ในกิจกรรมการให้ความรู้การดูแลสุขภาพภายใต้การนำแผนงานสู่การปฏิบัติในพื้นที่จริง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่มีรายได้น้อย ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดรายจ่ายทางด้านสุขภาพของประชากร

ณ บ้านสันมะเค็ด ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

2019-03-25
28
ประชุมติดตามการดำเนินงานการควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมประชุมติดตามการดำเนินงานการควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง
ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-03-20
29
กิจกรรมอบรมวัฒนธรรมอาหารชนเผ่าเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมอบรมวัฒนธรรมอาหารชนเผ่าเพื่อสุขภาพและวัฒนธรรมการเเต่งกายชนชาติพันธ์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารชนเผ่าเพื่อสุขภาพและวัฒนธรรมการเเต่งกายชนชาติพันธ์
ณ Health Park สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-03-14
30
พัฒนาทักษะความสามารถเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ฝ่ายจัดการศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษ/วิทยากร

ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-03-01
31
อบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยต่างๆ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ฝ่ายบริหารงานวิจัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมคณาจารย์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยต่างๆ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของภาวะสุขภาพจิต

ณ ห้องประชุมมณฑารพ(M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-02-27
32
ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ได้จัดประชุมนำเสนอติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ณ ห้องสมุด(LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-02-27
33
ต้อนรับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล มาศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้ต้อนรับภาควิชาสังคมและสุขภาพ และหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขนานาชาติและไทย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และประยุกต์ความรู้ด้านสังคมและสุขภาพกับสถานการณ์จริง
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2019-02-22
34
ต้อนรับ น.ศ.ฝึกงานโครงการ SEA-TVET INTERNSHIP EXCHANGE PROGRAMME

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและอาจารย์อนัญญา เหล่ารินทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ได้ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากโครงการ SEA-TVET INTERNSHIP EXCHANGE PROGRAMME โดยมีกำหนดฝึกงานในช่วงระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 - 8 มีนาคม 2562 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ใกล้เคียงและสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร.

ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-02-20
35
วันราชภัฏประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
ได้เข้าร่วมงานวันราชภัฏประจำปี 2562 และเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 47 รูป
โดยมีบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับรางวัล ราชภัฏสดุดี ทั้งหมด 3 รางวัล ได้แก่
รางวัลผู้ปฏิบัติงานสายการสอนดีเด่น
- อาจารย์ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์
 
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
-นางสาวศุภกาญจน์ สีมอญ
 
รางวัลผู้สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยดีเด่น
- ทีมอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ชั้นปีที่ 3
ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2019-02-14
36
ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2
ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้สูงวัย ไทยแลนด์ 4.0"
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธี
ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

2019-02-07
37
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 (ของสำนักฯ)

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 และมีการจับฉลากของขวัญปีใหม่พร้อมแลกของขวัญ
ณ ลานกิจกรรมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-01-31
38
อบรมการดับเพลิงขั้นพื้นฐานและการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการการดับเพลิงขั้นพื้นฐานและการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2562 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะด้านการดับเพลิงขั้นพื้นฐานและสามารถอพยพหนีไฟได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

2019-01-30
39
ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ (กีฬาผู้สูงอายุ ตำบลนางแล)

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ได้จัดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุที่เข้ามาร่วมงานกิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุ ตำบลนางแล

ณ.โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

2019-01-27
40
ประชาสัมพันธ์สำหรับเตรียมการศึกษาต่อ (รร.ประชาบำรุง)

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์สำหรับเตรียมการศึกษาต่อ

เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูแนะเเนว

ณ โรงเรียนประชาบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

2019-01-23
41
ประชาสัมพันธ์สำหรับเตรียมการศึกษาต่อ (รร.ฝางชนูปถัมภ์)

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์สำหรับเตรียมการศึกษาต่อ

เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูแนะเเนว

ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

2019-01-17
42
รร.นอบน้อมบริบาลนำนักศึกษาเข้ามาดูงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ต้อนรับหลักสูตรผู้ช่วยทางการพยาบาล โรงเรียนนอบน้อมบริบาล

ในการนำนักศึกษาเข้ามาดูงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษาและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียน การปฏิบัติงานในอนาคต

ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-01-08


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทร 0 5377 6526 , แฟกซ์ 0 5377 6527

healthsci.crru@gmail.com