สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
บุลคลากร

รูปกิจกรรม

รูปกิจกรรม ปี 2562

#
รูป เรื่อง ลายละเอียด วันที่
1
ประชุมติดตามการดำเนินงานการควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมประชุมติดตามการดำเนินงานการควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง
ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-03-20
2
กิจกรรมอบรมวัฒนธรรมอาหารชนเผ่าเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมอบรมวัฒนธรรมอาหารชนเผ่าเพื่อสุขภาพและวัฒนธรรมการเเต่งกายชนชาติพันธ์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารชนเผ่าเพื่อสุขภาพและวัฒนธรรมการเเต่งกายชนชาติพันธ์
ณ Health Park สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-03-14
3
พัฒนาทักษะความสามารถเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ฝ่ายจัดการศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษ/วิทยากร

ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-03-01
4
อบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยต่างๆ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ฝ่ายบริหารงานวิจัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมคณาจารย์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยต่างๆ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของภาวะสุขภาพจิต

ณ ห้องประชุมมณฑารพ(M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-02-27
5
ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ได้จัดประชุมนำเสนอติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ณ ห้องสมุด(LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-02-27
6
ต้อนรับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล มาศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้ต้อนรับภาควิชาสังคมและสุขภาพ และหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขนานาชาติและไทย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และประยุกต์ความรู้ด้านสังคมและสุขภาพกับสถานการณ์จริง
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2019-02-22
7
ต้อนรับ น.ศ.ฝึกงานโครงการ SEA-TVET INTERNSHIP EXCHANGE PROGRAMME

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและอาจารย์อนัญญา เหล่ารินทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ได้ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากโครงการ SEA-TVET INTERNSHIP EXCHANGE PROGRAMME โดยมีกำหนดฝึกงานในช่วงระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 - 8 มีนาคม 2562 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ใกล้เคียงและสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร.

ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-02-20
8
วันราชภัฏประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
ได้เข้าร่วมงานวันราชภัฏประจำปี 2562 และเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 47 รูป
โดยมีบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับรางวัล ราชภัฏสดุดี ทั้งหมด 3 รางวัล ได้แก่
รางวัลผู้ปฏิบัติงานสายการสอนดีเด่น
- อาจารย์ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์
 
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
-นางสาวศุภกาญจน์ สีมอญ
 
รางวัลผู้สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยดีเด่น
- ทีมอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ชั้นปีที่ 3
ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2019-02-14
9
ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2
ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้สูงวัย ไทยแลนด์ 4.0"
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธี
ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

2019-02-07
10
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 (ของสำนักฯ)

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 และมีการจับฉลากของขวัญปีใหม่พร้อมแลกของขวัญ
ณ ลานกิจกรรมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-01-31
11
อบรมการดับเพลิงขั้นพื้นฐานและการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการการดับเพลิงขั้นพื้นฐานและการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2562 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะด้านการดับเพลิงขั้นพื้นฐานและสามารถอพยพหนีไฟได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

2019-01-30
12
ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ (กีฬาผู้สูงอายุ ตำบลนางแล)

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ได้จัดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุที่เข้ามาร่วมงานกิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุ ตำบลนางแล

ณ.โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

2019-01-27
13
ประชาสัมพันธ์สำหรับเตรียมการศึกษาต่อ (รร.ประชาบำรุง)

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์สำหรับเตรียมการศึกษาต่อ

เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูแนะเเนว

ณ โรงเรียนประชาบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

2019-01-23
14
ประชาสัมพันธ์สำหรับเตรียมการศึกษาต่อ (รร.ฝางชนูปถัมภ์)

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์สำหรับเตรียมการศึกษาต่อ

เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูแนะเเนว

ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

2019-01-17
15
รร.นอบน้อมบริบาลนำนักศึกษาเข้ามาดูงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ต้อนรับหลักสูตรผู้ช่วยทางการพยาบาล โรงเรียนนอบน้อมบริบาล

ในการนำนักศึกษาเข้ามาดูงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษาและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียน การปฏิบัติงานในอนาคต

ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2019-01-08


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทร 0 5377 6526 , แฟกซ์ 0 5377 6527

healthsci.crru@gmail.com