สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
บุลคลากร

รูปกิจกรรม

รูปกิจกรรม ปี 2561

#
รูป เรื่อง ลายละเอียด วันที่
1
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้เกียรติร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยกิจกรรมประกอบด้วยการแลกของขวัญปีใหม่ และจับฉลากแจกของรางวัล เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ณ Health Park สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร.

2018-12-25
2
การอบรมการพัฒนาด้านการเรียนรู้และมีงานทำในสถานประกอบการ WIL

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและอาจารย์พัทธนิษย์ คำธาร ประธานสาขาวิชาอาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย ได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากรในกิจกรรมการอบรมการพัฒนาด้านการเรียนรู้และมีงานทำในสถานประกอบการ WIL ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดี รักษาการคณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ณ ห้องประชุมนนทรี อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-12-24
3
พิธีบำเพ็ญกุศลศพไว้อาลัยแด่คุณพ่อบุญตั๋น เทพกิจ

เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พิธีบำเพ็ญกุศลศพและเป็นตัวแทนวางพวงหรีด เพื่อเคารพศพและไว้อาลัยแด่คุณพ่อบุญตั๋น เทพกิจ บิดาของอาจารย์กรรณิการ์ เทพกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย

ณ วัดสบสม อ.เชียงของ จ.เชียงราย

2018-12-18
4
ประชุมเชิงปฏิบัติการ Work Integrated Learning : WIL

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน "Work Integrated Learning : WIL" โดยได้รับเกีบยรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี มร.ชร. เป็นประธานในการประชุม โดยมีการแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ถือโอกาสนี้ในการมอบของขวัญให้แก่อธิการบดี

เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2562 ณ โรงแรม The Riverie by Kata Chiangrai

2018-12-12
5
กิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมสุขภาพ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์

ได้จัดกิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อให้นักศึกษาได้ออกแบบและนำเสนอโครงการนวัตกรรมสุขภาพเพื่อนำไปใช้และบูรณาการเข้าร่วมกับชุมชน

ณ ห้องประชุมมณฑารพ(M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-12-07
6
กีฬาสานสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ได้จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ บริเวณสนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-12-07
7
ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร.

ได้ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ณ บริเวณลานสำนักงานอธิการบดี 1 (เดิม) ตึก visitors center

2018-12-04
8
บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่นักเรียน (โรงเรียนสามัคคีพัฒนา)

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ได้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่นักเรียน

ในกิจกรรม การนำแผนงานแต่ละหน่วยงานสู่การปฏิบัติในพื้นที่จริง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่มีรายได้น้อย ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมเศรษกิจฐานรากแบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจน

ณ โรงเรียนสามัคคีพัฒนา บ้านม้งเก้าหลัง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

2018-12-03
9
อบรมนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และอาจารย์พี่เลี้ยง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์

ได้จัดกิจกรรมอบรมนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และอาจารย์พี่เลี้ยง

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและกิจกรรมต่างๆของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเชียงราย

ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2018-11-28
10
อบรมการสื่อสารสุขภาพ

ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีการจัดอบรมการสื่อสารสุขภาพ

ซึ่งได้รับความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ รัตนวรางค์ จาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในการอบรม

ให้กับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 4

ณ ห้องประชุมมณีไตรรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-11-26
11
กิจกรรมป๋าเวณียี่เป็งราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ได้เข้าร่วมกิจกรรมป๋าเวณียี่เป็งราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2561 เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา โดยมีการประกวดรถกระทง ขบวนแห่และเต้นบาสโลบ

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-11-22
12
โครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU)

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดโครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU)

โดยมีการการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ กับผู้บริหาร และบุคลากร ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี การ

- ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (BMI)

- การประเมินภาวะอ้วนลงพุง

- การตรวจสัญญาณชีพ (อุณหภูมิ,ชีพจร,การหายใจ ,ความดันโลหิต)

- การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

- การตรวจไขมันในร่างกาย

- การตรวจมวลกระดูก

- ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ให้กับผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ณ ห้องโถงกลางชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2018-11-21
13
กิจกรรมอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์

ได้จัดกิจกรรมอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วและเกิดประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์

ในระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2561

ณ ห้องประชุมมณีไตรรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-11-21
14
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

ณ พุทธสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-11-20
15
ประชุมการดำเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมประชุมการดำเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง
เพื่อควบคุมและป้องกันปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายทั้งต่อนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร หรือทรัพย์สินต่างๆ
ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-11-14
16
กิจกรรมธนาคารสุขภาพ (Health Bank)

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ได้จัดกิจกรรมธนาคารสุขภาพ (Health Bank) เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยได้รับการตรวจประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น และสามารถดูแลตนเองได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

โดยมีการการตรวจสุขภาพเบื้องต้นได้แก่

- ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (BMI)

- การประเมินภาวะอ้วนลงพุง

- การตรวจสัญญาณชีพ (อุณหภูมิ,ชีพจร,การหายใจ ,ความดันโลหิต)

- การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

- การตรวจไขมันในร่างกาย

- การตรวจมวลกระดูก

- ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ

ณ บ้านดอยสมบูรณ์ ตำบลดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

2018-11-14
17
ทำบุญอาคารและอาจารย์ใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ได้จัดกิจกรรม ทำบุญอาคารและอาจารย์ใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2561
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-11-13
18
กิจกรรมบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด จัดกิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิด (CSR) เพื่อให้ความรู้และทำกิจกรรมเกี่ยวกับขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง, การคัดแยกขยะทั่วไปและขยะอันตราย, การขับขี่อย่างปลอดภัย, ภาวะโภชนาการ และความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก ตำบลห้วยยางขม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

2018-11-12
19
สภากาแฟมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม “สภากาแฟมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2”
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม
ภายในงานมีผู้บริหาร หน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมทั้งนี้เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยน และพูดคุยถึงความก้าวหน้ากิจกรรม,งานของแต่ละคณะ เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการต่างๆ ให้สำเร็จตามเป้าหมาย
ณ Health Park สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-11-12
20
ทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00 น. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้เข้าร่วมพิธีกรรมทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประจำปี 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธาน
ณ พุทธสถานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-11-09
21
CRRU OPEN HOUSE ให้เราเติมฝัน 2018

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้เข้าร่วมกิจกรรม “CRRU OPEN HOUSE ให้เราเติมฝัน 2018” 
เพื่อให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและครูแนะเเนว
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-11-07
22
การจัดทำร่างหลักสูตร การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมการจัดทำร่างหลักสูตร การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
เพื่อพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ให้เป็นไปตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-11-07
23
กิจกรรมประชุม 5 ส.

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมประชุม 5 ส. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นเเนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ณ ห้องสมุด(LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2018-11-05
24
กิจกรรม Safety Day 2018

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ได้จัดกิจกรรม Safety Day 2018 ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 1-4 ภายใต้ธีมงาน “Safety Life Safety Day” 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศความปลอดภัยในสถานศึกษา และฝึกให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม กระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ 
ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.กาญจนา ปินตาคำ รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด 
โดยกิจกรรมประกอบด้วย การจัดบูธความปลอดภัย การเล่นเกมส์ชิงของรางวัล การประกวดชุดรีไซเคิล การประกวดการจัดบูธความปลอดภัย และการประกวดคำขวัญความปลอดภัย 
ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-10-31
25
โครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU)

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได้จัดโครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU) โดยมีการการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ กับผู้บริหาร และบุคลากร ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี การ
- ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (BMI)
- การประเมินภาวะอ้วนลงพุง
- การตรวจสัญญาณชีพ (อุณหภูมิ,ชีพจร,การหายใจ ,ความดันโลหิต)
- การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
- การตรวจไขมันในร่างกาย
- การตรวจมวลกระดูก
- ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
ให้กับผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
ณ ห้องโถงกลางชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2018-10-31
26
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศในการวินิจฉัยชุม

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศในการวินิจฉัยชุมชน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือศึกษาชุมชน 7 ชิ้น กระบวนการการวินิจฉัยชุมชนและสามารถวินิจฉัยชุมชนได้ รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาอนามัยชุมชนได้
ณ พื้นที่ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

2018-10-30
27
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการสร้างเสริมสุขภาพไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพในเเต่ละวัยแบบองค์รวมตามวิถีของชุมชนได้
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-10-29
28
จัดนิทรรศการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยอาจารย์พัทธนิษย์ คำธาร ประธานสาขา พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้การต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว ในภารกิจการมอบหมายงานกระทรวงแรงงาน และ ตรวจราชการ พื้นที่จังหวัดเชียงราย และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561 ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย

2018-10-29
29
โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้”

ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์จุฑามาศ เมืองมูล
ได้นำนักศึกษาเข้าแข่งขันโครงงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน” โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 2561 ระดับอุดมศึกษาจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในโครงงานเครื่องออกกำลังกล้ามเนื้อแขนและกล้ามเนื้อขา
ได้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 เป็น 1 ใน 20 จาก 135 ทีม และได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเรียนรู้เรื่อง “การคิดเชิงออกแบบ-Design Thinking” “การทำงานกับชุมชนแบบมีส่วนร่วม” “การจัดการโครงงานสู่เป้าหมาย” “การจัดการการเงิน-Financial Literacy” “นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน” และ “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน”
ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี

2018-10-28
30
โครงการ กล้าใหม่...ใฝ่รู้

ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์จุฑามาศ เมืองมูล
ได้นำนักศึกษาเข้าแข่งขันโครงงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน” โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 2561 ระดับอุดมศึกษาจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในโครงงานเครื่องออกกำลังกล้ามเนื้อแขนและกล้ามเนื้อขา
ได้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 เป็น 1 ใน 20 จาก 135 ทีม และได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเรียนรู้เรื่อง “การคิดเชิงออกแบบ-Design Thinking” “การทำงานกับชุมชนแบบมีส่วนร่วม” “การจัดการโครงงานสู่เป้าหมาย” “การจัดการการเงิน-Financial Literacy” “นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน” และ “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน”
ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี

2018-10-28
31
การเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือด้านอาชีวอนามัยฯ

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเครื่องมือด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
ภายใต้หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรฝึกอบรม “สาธารณสุขศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน” ชุดฝึกอบรมที่ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในสภาพแวดล้อมจริง 
ณ โรงแรมอุษาแฟมิลี่ จังหวัดเชียงใหม่

2018-10-27
32
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาร่างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาร่างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-10-26
33
กิจกรรมประดับเข็มเชิดชูเกียรติบุคลิกภาพดีเด่น

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์และนักศึกษา
ได้จัดกิจกรรมประดับเข็มเชิดชูเกียรติบุคลิกภาพดีเด่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธศง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องประชุมมณฑารพ(M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-10-24
34
อบรมให้ความรู้การยศาสตร์ในสำนักงาน

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ได้จัดอบรมให้ความรู้การยศาสตร์ในสำนักงาน ให้แก่บุคลากรสำนัก
เพื่อให้บุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายด้านการยศาสตร์และสามารถยืดเหยียดกล้ามเนื้อได้
ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-10-24
35
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านนวัตกรรมสุขภาพ

เมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์
ได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพและมีการพัฒนาศึกษาประสิทธิภาพนวัตกรรมสุขภาพในชุมชน
ณ ห้องประชุมมณฑารพ(M3) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-10-22
36
ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 บุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมพิธี “ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง”
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินเชียงราย

2018-10-21
37
ต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้ต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในการเข้าตรวจเยี่ยมสำนัก
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-10-12
38
รับโล่รางวัลดีเด่นโครงการ "สถานศึกษาปลอดภัยประจำปี 2561"

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได้เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับโล่รางวัลดีเด่นโครงการ "สถานศึกษาปลอดภัยประจำปี 2561" จัดโดย กระทรวงแรงงาน
ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบุลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงเเรงงาน

2018-10-11
39
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สำนักวิชา วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สำนักวิชา วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-10-10
40
ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่สมาชิกชมรมผู้เกษียณอายุราชการ มร.ชร.

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่สมาชิกชมรมผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี การ
- ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (BMI)
- การประเมินภาวะอ้วนลงพุง
- การตรวจสัญญาณชีพ (อุณหภูมิ,ชีพจร,การหายใจ ,ความดันโลหิต)
- การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
- การตรวจไขมันในร่างกาย
- การตรวจมวลกระดูก
- ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
ณ ที่ทำการชมรมผู้เกษียณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ห้องอาหารบัวตองเดิม)

2018-10-05
41
โครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU)

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได้จัดโครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU) โดยมีการการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ กับผู้บริหาร และบุคลากร ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี การ
- ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (BMI)
- การประเมินภาวะอ้วนลงพุง
- การตรวจสัญญาณชีพ (อุณหภูมิ,ชีพจร,การหายใจ ,ความดันโลหิต)
- การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
- การตรวจไขมันในร่างกาย
- การตรวจมวลกระดูก
- ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
ให้กับผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
ณ ห้องโถงกลางชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2018-10-03
42
พิธีรดน้ำศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้ร่วมพิธีรดน้ำศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ วัดป่ารวก ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

2018-09-27
43
ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนวัตกรรม บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ,
สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย , วิทยาลัยเชียงราย , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
ได้จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนวัตกรรม บุคลากรสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 และจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2561 "100 ปี การสาธารณสุขไทย รวมใจ สานพลัง สร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่สุขภาวะ"
ณ หอประชุมใหญ่ และอาคารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-09-24
44
มุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ในการนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อาจารย์ ดร. กาญจนา ปินตาคำ รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา
ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีกิจกรรมบนเวทีต่างๆ 
ณ เวทีอเนกประสงค์ ข้างลานอนุสาวรีย์ ดร.บัณฑิต วงษ์แก้ว สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-09-21
45
วันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.00 นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2561 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธี
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-09-20
46
โครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU)

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได้จัดโครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU) โดยมีการการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ กับผู้บริหาร และบุคลากร ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี การ
- ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (BMI)
- การประเมินภาวะอ้วนลงพุง
- การตรวจสัญญาณชีพ (อุณหภูมิ,ชีพจร,การหายใจ ,ความดันโลหิต)
- การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
- การตรวจไขมันในร่างกาย
- การตรวจมวลกระดูก
- ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
ให้กับผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
ณ ห้องโถงกลางชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2018-09-12
47
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
เมื่อวันที่ 8 และ 22 กันยายน 2561 สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดโครงการในชุมชนได้อย่างถูกต้องและสามารถส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงและผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน , โรคความดันโลหิตสูง
ณ โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
2018-09-08
48
ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยอาจารย์พัทธนิษย์ คำธาร ประธานสาขา พร้อมด้วยอาจารย์ และนักศึกษา ได้ออกให้บริการวิชาการด้านการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ การตรวจวัดแสงสว่าง, การตรวจวัดความร้อน, การตรวจวัดความดังเสียง และการตรวจวัดฝุ่น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ และเพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ณ บริษัท ภาเบญ ฟู้ดส์ จำกัด ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

2018-09-06
49
รร.นอบน้อมบริบาลนำนักศึกษาเข้ามาดูงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ต้อนรับหลักสูตรผู้ช่วยทางการพยาบาล โรงเรียนนอบน้อมบริบาล 
ในการนำนักศึกษาเข้ามาดูงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษาและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียน การปฏิบัติงานในอนาคต
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-08-31
50
กิจกรรมวันทาคณาจารย์และบายศรีสู่ขวัญ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์
ได้จัดกิจกรรมวันทาคณาจารย์และบายศรีสู่ขวัญ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์
ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-08-29
51
ประชุมบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์
ได้จัดประชุมบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2/2561
ณ ห้อง M3 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-08-29
52
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 16-19 สิงหาคม 2561 ฝ่ายจัดการศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การให้บริการและสวัสดิการต่างๆของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-08-16
53
อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ สำหรับงานวิจัยฯ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ฝ่ายบริหารงานวิจัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ สำหรับงานวิจัยและผลงานขอตำแหน่งที่สูงขึ้น 
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
โดยมีอาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ นิวรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม 
ณ ห้องไทรทอง โรงแรมทีคการ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

2018-08-14
54
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลและการมอบรางวัลแม่ดีเด่นราชภัฏเชียงราย
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันเเม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-08-10
55
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การให้บริการและสวัสดิการต่างๆของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-08-09
56
ประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการศึกษาต่อ (รร.สามัคคีวิทยาคม)

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการศึกษาต่อและให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูแนะเเนว
ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

2018-08-09
57
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มร.สส. กับ มร.ชร.

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการในด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการเเพทย์และสาธารณสุข แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการในด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและการทำวิจัยและพัฒนากิจกรรมในการดูเเลสุขภาพผู้สูงอายุร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ณ โรงเเรมสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานครฯ

2018-08-02
58
ประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการศึกษาต่อ (รร.ปล้องวิทยาคม)

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการศึกษาต่อและให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูแนะเเนว
ณ โรงเรียนปล้องวิทยาคม ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

2018-07-31
59
ประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการศึกษาต่อ (รร.แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์)

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการศึกษาต่อและให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูแนะเเนว
ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

2018-07-25
60
ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า เนื่องในพระราชวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-07-25
61
ประชุมนำเสนอผลการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรม ประชุมนำเสนอผลการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เพื่อให้เกิดประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาในการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์
ณ อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-07-24
62
ประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการศึกษาต่อ (รร.ฝายกวางวิทยาคม)

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูแนะเเนว
ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

2018-07-24
63
ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา 
ได้ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 
เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่สืบต่อกันมา จากนั้นได้เคลื่อนขบวนไปถวายเทียนพรรษา 
ณ วัดพระธาตุจอมสัก จังหวัดเชียงราย

2018-07-23
64
กิจกรรมสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานสำหรับปีการศึกษา 2561
ณ โรงแรม ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

2018-07-20
65
พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได้เข้าร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง โดยมีหน่วยงานภายในจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีถวายพวงมาลา
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-07-18
66
ประชุมเพื่อตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมประชุมเพื่อตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุนท์ ชมชื่นและอาจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์ เป็นกรรมการในการตรวจประเมิ
ในระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-07-18
67
ประชุมสรุปและทบทวนการดำเนินงานการควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมประชุมสรุปและทบทวนการดำเนินงานการควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง
เพื่อสรุปและทบทวนการดำเนินงานการควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยงและนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงต่อไป
ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-07-17
68
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสำนักฯ (รร.ห้วยสักวิทยาคม)

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการศึกษาต่อสำหรับปีการศึกษา 2561
เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูแนะเเนว 
ณ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

2018-07-16
69
หลักการสอบสวนโรคเเละภัยจากการประกอบอาชีพและสิ่งเเวดล้อม

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดอบรมหลักการสอบสวนโรคเเละภัยจากการประกอบอาชีพและสิ่งเเวดล้อม
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.แสงโสม ศิริพานิช สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย
ณ ห้อง 8213 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-07-16
70
พิธีปิดกิจกรรมการอบรมเรื่อง “การจัดการเทคโนโลยีความปลอดภัย”

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ได้จัดพิธีปิดกิจกรรมการอบรมเรื่อง “การจัดการเทคโนโลยีความปลอดภัย (Safety Technology Management)” และมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยน จาก Yunnan Land and Resource Vocational College มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-07-13
71
ดูงานด้านการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
นำโดยอาจารย์ ดร.กาญจนา ปินตาคำ รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา และอาจารย์พัทธนิษย์ คำธาร ประธานสาขา 
ได้นำนักศึกษาและอาจารย์จาก Yunnan Land and Resource Vocational College มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 
เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย

2018-07-12
72
อบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาวิเคราะห์ร่วมกับชุมชนที่มีการดูแลสุขภาพ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาวิเคราะห์ร่วมกับชุมชนที่มีการดูแลสุขภาพอย่างเป็นหนึ่งเดียว

เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงในการศึกษาดูงานและทราบกระบวนการการพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชุมชนให้มีความน่าอยู่อย่างต่อเนื่อง

ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2561

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

 

2018-07-10
73
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ต้นเเบบในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดโครงการในชุมชนได้อย่างถูกต้องและสามารถปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยที่ติดบ้าน ติดเตียง ติดสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อำพน ศิริบุญมา มาเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารกับผู้สูงวัย
ณ ห้อง M1 อาคารปฏิบติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-07-06
74
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินชมรมทูบีนัมเบอร์วันและร่วมจัดกิจกรรม
โดยมีการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้มาชมงานโดยมีการ
- ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (BMI)
- การประเมินภาวะอ้วนลงพุง
- การตรวจสัญญาณชีพ (อุณหภูมิ,ชีพจร,การหายใจ ,ความดันโลหิต)
- การตรวจไขมันในร่างกาย
- การตรวจมวลกระดูก
- ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
ณ หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-07-06
75
อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องสุขอนามัยเเละเพศศึกษาในนักเรียนชั้นมัธยม

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคมและนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องสุขอนามัยเเละเพศศึกษาในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัยเเละเพศศึกษา
ณ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

2018-07-05
76
อบรมและสร้างนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยใช้ยางยืดในการออกกำลังกาย

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งเป็นวิทยากรหลักในการให้ความรู้ และสร้างนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยใช้ยางยืดในการออกกำลังกาย 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

2018-07-04
77
ต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน(วันที่ 2)

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ จาก Yunnan Land and Resource Vocational College
ในการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภายใต้หัวข้อ “การจัดการเทคโนโลยีความปลอดภัย (Safety Technology Management)”
ระหว่างวันที่ 2-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-07-03
78
ต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 1)

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ จาก Yunnan Land and Resource Vocational College
ในการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภายใต้หัวข้อ “การจัดการเทคโนโลยีความปลอดภัย (Safety Technology Management)”
ระหว่างวันที่ 2-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-07-02
79
อบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษภาค ก

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษภาค ก แก่ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจ เพื่อให้ศิษย์เก่ามีความรู้และทักษะในการทำข้อสอบภาษาอังกฤษภาค ก
ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2018-06-23
80
ประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้เข้าร่วมประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานร่วมกัน
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-06-22
81
อบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงขั้นพื้นฐานและการซ้อมอพยพหนีไฟ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงขั้นพื้นฐานและการซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน และสามารถอพยพหนีไฟได้หากเกิดเหตุฉุกเฉิน
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ทีมงานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดเชียงรายมาบรรยายและฝึกปฏิบัติการการดับเพลิงขั้นพื้นฐานและการซ้อมอพยพหนีไฟ
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-06-20
82
ประชุม WIL In JAPAN ร่วมกับ COOPERATIVE TOKYO KYOUDOU JIM CENTER

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พร้อมคณาจารย์สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ได้ประชุมโครงการ Work Integrated Learning In JAPAN ร่วมกับ COOPERATIVE TOKYO KYOUDOU JIM CENTER
เพื่อนำนักศึกษาสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น
ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-06-18
83
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคมและนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ครั้งที่ 3
ณ บ้านป่าซางวิวัฒน์ หมู่ 10 ตำบลนางเเล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

2018-06-15
84
บริการวิชาการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์พัทธนิษย์ คำธาร ประธานสาขา พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษา
ได้เข้าดำเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ การตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง และการตรวจวัดระดับความดังเสียง
ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเวียงชัย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้และทักษะด้านการใช้เครื่องมือไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงราย และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดเชียงราย

2018-06-14
85
กิจกรรมทำบุญอาคารและอาจารย์ใหญ่

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมทำบุญอาคารและอาจารย์ใหญ่
ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-06-13
86
ประชุมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้จัดการประชุมเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-06-12
87
อบรมให้ความรู้เรื่องการดูเเลสุขอนามัยและโภชนาการในถิ่นทุรกันดาร

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการดูเเลสุขอนามัยและโภชนาการในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวรชายเเดนในจังหวัดเชียงรายมีภาวะโภชนาการและสุขอนามัยที่ดีขึ้น
ณ โรงเรียนตำรวจตะเวรชายเเดนเทคนิคดุสิต ต.ห้วยชมพู อ.เมือง จ.เชียงราย

2018-06-11
88
ประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ณ โรงเเรมเวียงอินทร์

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้จัดการประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายชี้แจ้งแนวทางการทำแผนยุทธศาสตร์
ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

2018-06-08
89
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ตามความต้องการของแหล่งฝึกงานและสถานประกอบการ
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-06-06
90
กิจกรรม Professional Safety Officer

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Professional Safety Officer ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ ปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างแรงบันดาลใจด้านความปลอดภัย ฝึกความอดทน ฝึกการทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคี และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย ที่ 1 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ขอขอบพระคุณ - ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดเชียงราย - ผู้บังคับการและเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย ที่ 1 ที่ให้เกียรติในการเป็นวิทยากรและดูแลควบคุมการฝึกปฏิบัติเป็นอย่างดีตลอด 2 วัน

2018-05-31
91
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และวินิจฉัยชุมชน

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์
ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และวินิจฉัยชุมชน ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
ณ ห้อง M1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-05-23
92
อบรมเทคโนโลยีการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ

เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นำโดยอาจารย์พัทธนิษย์ คำธาร ประธานสาขา พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 ท่าน

ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจวัด ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม เครื่องมือตรวจวัดด้านระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

เพื่อนำมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ณ บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

2018-05-21
93
Goodbye Senior OHS #2

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.30 น. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรม Goodbye Senior OHS #2 ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 โดยมีอาจารย์ ดร.กาญจนา ปินตาคำ รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบของขวัญและให้โอวาทแก่นักศึกษา
ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-05-15
94
ปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์
ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 24 คน
ณ ห้อง 8211 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-05-15
95
ประชุมนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์
ได้จัดกิจกรรมประชุมนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อให้เกิดประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาในการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-05-15
96
อบรมหลักสูตรสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 18 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 อาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ และ อาจารย์อนัญญา เหล่ารินทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 18 ชั่วโมงเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุและสามารถประเมินภาวะสุขภาพได้

ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

2018-05-01
97
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสำนักฯ (กศน แม่สาย)

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเเม่สาย
เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตร
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเเม่สาย จังหวัดเชียงราย

2018-04-27
98
กิจกรรมเพิ่มพูนศักยภาพด้านประกันคุณภาพ

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมเพิ่มพูนศักยภาพด้านประกันคุณภาพ การเขียนโครงการและการนำเสนอโครงการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ ห้อง 8221 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-04-18
99
กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาจารย์สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง (ของสำนัก ฯ)

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาจารย์สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองพร้อมรับพรจากครูบาอาจารย์
ณ Health Park สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-04-10
100
ร่วมงาน 45 ปี ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมเดินขบวนแห่สงกรานต์และร่วมงาน 45 ปี ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-04-10
101
รร.คริสเตียนนานาชาติเชียงรายนำนักเรียนเข้ามาทัศนศึกษา Human Body

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ต้อนรับโรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย
ในการนำนักเรียนเข้ามาทัศนศึกษาเกี่ยวกับ Human Body ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้การศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-03-29
102
โครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องโถงกลางชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดโครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU) โดยมีการการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ กับผู้บริหาร และบุคลากร ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี การ
- ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (BMI)
- การประเมินภาวะอ้วนลงพุง
- การตรวจสัญญาณชีพ (อุณหภูมิ,ชีพจร,การหายใจ ,ความดันโลหิต)
- การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
- การตรวจไขมันในร่างกาย
- การตรวจมวลกระดูก
- ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
ให้กับผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

2018-03-29
103
อบรมให้ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพและฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ(บ้านพระเนตร)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ และฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
ณ อบต.ต้า บ้านพระเนตร ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

2018-03-22
104
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1/2561
ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร.

2018-03-21
105
กิจกรรมบริการวิชาการร่วมกับสถาบัน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการร่วมกับสถาบัน
เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการออกให้บริการวิชาการเเก่สังคมและเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูเเลสุขภาพของตนเอง
ณ บ้านนางเเลใน หมู่ 7 ต.นางเเล อ.เมือง จ.เชียงราย

2018-03-20
106
เเข่งขันหลีดสแตนเชียร์ (CRRU GAME 2017)

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได้ร่วมการเเข่งขันหลีดสแตนเชียร์ ในงานกีฬาระหว่างคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย CRRU GAME 2017
ณ สนามกีฬากลาง มร.ชร. CRRU Sport Complex

2018-03-18
107
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Office

เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft Office เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ให้แก่นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2018-03-17
108
สัมมนาและอภิปรายผู้ใช้บัณฑิต

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรม สัมมนาและอภิปรายผู้ใช้บัณฑิตสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างบัณฑิตหรือผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-03-14
109
อบรมวัฒนธรรมอาหารชนเผ่าและวัฒนธรรมการเเต่งกายชนชาติพันธ์

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์ ดร. กาญจนา ปินตาคำ รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา
ได้จัดกิจกรรมอบรมวัฒนธรรมอาหารชนเผ่าเพื่อสุขภาพและวัฒนธรรมการเเต่งกายชนชาติพันธ์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารชนเผ่าเพื่อสุขภาพและวัฒนธรรมการเเต่งกายชนชาติพันธ์
ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-02-28
110
ประชุมการดำเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมประชุมการดำเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง เพื่อควบคุมและป้องกันปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายทั้งต่อนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรหรือทรัพย์สินต่างๆ
ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-02-28
111
ออกค่ายอาสาพัฒนาทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติด
เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ได้จัดกิจกรรม ออกค่ายอาสาพัฒนาทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติด
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็นผู้นำและมีจิตอาสาสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติด
ณ โรงเรียนบ้านห้วยมะขาง ต.วาวี อ.เเม่สรวย จ.เชียงราย
2018-02-22
112
ประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรม ประชุมเพื่อติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพ
ณ ห้องสมุด (LRC)สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-02-21
113
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสำนักฯ (รร.ฝางชนูปถัมภ์)

 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการศึกษาต่อสำหรับปีการศึกษา 2561

เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูแนะเเนว ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

2018-02-19
114
ธนาคารสุขภาพ (Health Bank)ณ เทศบาลตำบลสันทราย
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ได้จัดกิจกรรม ธนาคารสุขภาพ (Health Bank)
เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยได้รับการตรวจประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น
ณ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2018-02-15
115
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และงานวันราชภัฏประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 46 รูป และเข้าร่วมงานวันราชภัฏประจำปี 2561
โดยมีบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับรางวัล ราชภัฏสดุดี ทั้งหมด 3 รางวัล ได้แก่
 
รางวัลด้านบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น
- อาจารย์ ดร.กาญจนา ปินตาคำ
 
รางวัลผู้ปฏิบัติงานสายสอนดีเด่น
- อาจารย์มณุเชษฐ์ มะโนธรรม
 
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
- นายภัทราพิสิษฐ์ ถิ่นเมือง
 
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2018-02-14
116
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหอปรัชญา รัชกาลที่ 9
โดยนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับเกียรติจัดการแสดงรำบทเพลงหอปรัชญา
ณ หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-02-12
117
ลงนามความร่วมมือระหว่างวิทย์สุขภาพ มร.ชร. กับ เทศบาลตำบลนางแล

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับ เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ซึ่งได้รับการลงนามจาก
1.อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.นายสุรินทร์ เขื่อนเพชร นายกเทศมนตรี ตำบลนางแล เทศบาลตำบลนางแล
3.อาจารย์ ดร.กาญจนา ปินตาคำ รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาตร์สุขภาพ 
4.นายวิเศษ ช่วยเกื้อ รองปลัดเทศบาลตำบลนางแล เทศบาลตำบลนางแล
ณ ห้อง M3 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-02-07
118
ประชุมเตรียมความพร้อมเรื่องระบบและกลไก

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมเรื่องระบบและกลไก เพื่อสร้างระบบและกลไกของการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์
ณ ห้องสมุด(LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2018-02-07
119
อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศูนย์ภาษาต่างประเทศ YMCA มาบรรยาย
ณ ห้อง M3 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2018-02-05
120
มหกรรมเปิดโลกกว้างสู่อาชีพ เพื่อคนไทยมีงานทำ จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วม ออกบูธจัดนิทรรศการในงาน 
"มหกรรมเปิดโลกกว้างสู่อาชีพ เพื่อคนไทยมีงานทำ จังหวัดเชียงราย" โดย สำนักงานงานจัดหางาน จังหวัดเชียงราย จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ผู้ว่างงาน คนหางาน ผู้มีรายได้น้อย และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจกรมการจัดหางานในด้านต่างๆ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-02-01
121
โครงการเปิดโลกการศึกษาและอาชีพ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพในโครงการเปิดโลกการศึกษาและอาชีพ ปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา

2018-01-31
122
บริการวิชาการด้านผู้สูงวัย
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ได้จัดบริการวิชาการด้านผู้สูงวัย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูเเลภาวะสุขภาพแก้ผู้สูงวัยและให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการออกให้บริการวิชาการด้านผู้สูงวัย
ณ เทศบาลตำบลเวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย
2018-01-31
123
ต้อนรับการลงพื้นทีตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมเสนอภาพรวมของมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ของ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมตรี เพื่อติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
และร่วมประชุมเพื่อนำเสนอภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ณ ห้องแสนหวี  หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2018-01-25
124
ร่วมพิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมศพ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีพิทยา มณีรัตน์
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้ร่วมพิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมศพ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีพิทยา มณีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี สังกัด สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ณ วัดเชียงยืน อ.เมือง จ.เชียงราย
2018-01-24
125
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านความปลอดภัยในการทำงาน
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. สาขาวิชาอาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองเเรงงาน จังหวัดเชียงรายและชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดเชียงราย
ซึ่งได้รับการลงนามจาก
1.อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.นายอรรถพล  นาควิจิตร สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย
3.ว่าที่ร้อยเอกสมชาติ แก้วมูล ประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดเชียงราย
ณ ห้อง M3 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2018-01-23
126
บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นในงานกีฬาผู้สูงอายุ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

เมื่อวันที่  20 มกราคม 2561 สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นในงานกีฬาผู้สูงอายุ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ณ.โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 

2018-01-20
127
การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 คณาจารย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.เชียงราย

2018-01-18
128
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 และมีการจับฉลากของขวัญปีใหม่พร้อมแลกของขวัญ
ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2018-01-17
129
อบรมให้ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพ,นันทนาการและฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ(บ้านดอยสมบูรณ์)
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ และฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ 
ณ บ้านดอยสมบูรณ์ ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2018-01-17


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทร 0 5377 6526 , แฟกซ์ 0 5377 6527

healthsci.crru@gmail.com