สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
บุลคลากร

รูปกิจกรรม

รูปกิจกรรม ปี 2560

#
รูป เรื่อง ลายละเอียด วันที่
1
ประชุมบุคลากรสำนักฯและจับฉลากของขวัญปีใหม่,แลกของขวัญ
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ได้จัดการประชุมบุคลากรสำนักฯประจำภาคเรียนที่ 1/2560(ครั้งที่ 4/2560) และมีการจับฉลากของขวัญปีใหม่,แลกของขวัญ
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมาอวยพรปีใหม่
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2017-12-27
2
งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561 (ของมหาวิทยาลัย)

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า 2560 ต้อนรับปีใหม่ 2561
ในการนี้ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และกระชับสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-12-27
3
ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ณ ห้อง 8211 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2017-12-26
4
ร่วมเสวนา "เส้นทางสู่การเข้าถึงแหล่งทุนการวิจัยภาครัฐและภาคเอกชน"
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อ "เส้นทางสู่การเข้าถึงแหล่งทุนการวิจัยภาครัฐและภาคเอกชน" จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธี
ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2017-12-15
5
อบรมการดับเพลิงขั้นพื้นฐานและการซ้อมอพยพหนีไฟ
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงขั้นพื้นฐานและการซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน การอพยพหนีไฟและระบบแจ้งเตือนจากอัคคีภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ทีมงานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดเชียงรายมาบรรยายและฝึกปฏิบัติการการดับเพลิงขั้นพื้นฐานและการซ้อมอพยพหนีไฟ
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2017-12-12
6
กิจกรรมห้องเรียนไร้กำเเพง
เมื่อวันที่ 9-13 ธันวาคม 2560 สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมห้องเรียนไร้กำเเพง
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้สภาเเวดล้อมหรือสถานการณ์จริงและนักศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยได้
ณ ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2017-12-09
7
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอีสานล้านนา (รร. ไผ่ใหญ่ศึกษา)

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรอีสานล้านนา เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูแนะเเนว 
ณ โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

2017-12-07
8
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอีสานล้านนา (รร. นารีนุกูล 2)

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 08.40 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรอีสานล้านนา เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูแนะเเนว 
ณ โรงเรียนนารีนุกูล 2ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

2017-12-07
9
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอีสานล้านนา (รร. นารีนุกูล)

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 08.40 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรอีสานล้านนา เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูแนะเเนว 
ณ โรงเรียนนารีนุกูล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

2017-12-07
10
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 คณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2017-12-07
11
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอีสานล้านนา (รร. เบญจะมะมหาราช)

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรอีสานล้านนา เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูแนะเเนว 
ณ โรงเรียนเบญจะมะมหาราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

2017-12-06
12
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอีสานล้านนา (รร. ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา)

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 14.40 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรอีสานล้านนา เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูแนะเเนว 
ณ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

2017-12-06
13
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอีสานล้านนา(รร. ราชประชานุเคราะห์ 32)

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรอีสานล้านนา เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูแนะเเนว 
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

2017-12-06
14
กิจกรรม CRRU OPEN HOUSE THAILAND - Chinese Education & Job Fair 2017

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์
ได้เข้าร่วมกิจกรรม CRRU OPEN HOUSE THAILAND - Chinese Education & Job Fair 2017 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธาน
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-11-30
15
ปัจฉิมนิเทศก่อนสำเร็จการศึกษา สาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนสำเร็จการศึกษา สาธารณสุขศาสตร์ 
โดยมีอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 
ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-11-23
16
กิจกรรมอบรมการใช้ยาเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดกิจกรรมอบรมการใช้ยาเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์

ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชา CPH4314 เภสัชวิทยา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาเบื้องต้นและบทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในร้านขายยา

โดยมีอาจารย์อนุสรา พงค์จันตา ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

และได้รับเกียรติจากเภสัชกรกฤษณ์ พรหมปัญญา เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-11-22
17
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 
เพื่อให้ผู้สูงวัยมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพทางกายเเละจิตใจ รวมทั้งสามารถป้องกันภาวะเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นและบูรณาการความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ณ ศูนย์สุขภาวะเทศบาลตำบลป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

2017-11-22
18
กิจกรรม Goodbye Senior 2017

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรม Goodbye Senior 2017 ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 โดยมีอาจารย์ ดร.กาญจนา ปินตาคำ รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบของขวัญและให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่น ณ โรงแรมอินคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

2017-11-19
19
อบรมให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556  ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชา CPH3114 สาธารณสุขขั้นนำ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 โดยมีอาจารย์ ดร.กาญจนา ปินตาคำ รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากคุณสมศักดิ์ จึงตระกูล ตำแหน่ง เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน จากสภาการสาธารณสุขชุมชน เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-11-18
20
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ในองค์กรที่มีการจัดการที่ดีด้านสาธารณสุข ณ เทศบาล ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูนและจ.เชียงใหม่

2017-11-16
21
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง ความปลอดภัยในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยเอกสมชาติ แก้วมูล ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จ.เชียงราย เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องสมุด(LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-11-15
22
โครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU)

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องโถงกลางชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดโครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU) โดยมีการการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ กับผู้บริหาร และบุคลากร ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี การ
- ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (BMI)
- การประเมินภาวะอ้วนลงพุง
- การตรวจสัญญาณชีพ (อุณหภูมิ,ชีพจร,การหายใจ ,ความดันโลหิต)
- การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
- การตรวจไขมันในร่างกาย
- การตรวจมวลกระดูก
- ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
ให้กับผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

2017-11-15
23
อบรม Microsoft Office สำหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดกิจกรรมอบรม Microsoft Office สำหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ภานุพันธ์ จิตคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

2017-11-12
24
กิจกรรม Smart Human

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart Human ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 3 ได้รับเกียรติจากอาจารย์รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาจารย์พิเศษด้านการสอนบุคลิกภาพ) เป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพ" และ "การสื่อสารกับผู้อื่นอย่างถูกต้องเหมาะสม" และคุณหทัยรัตน์ เศษจันทร์ บิวตี้บล็อคเกอร์ชื่อดังจากเว็บไซต์ Jeban มาบรรยายเรื่อง "เทคนิคการเเต่งหน้า" เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับวัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพของตนเอง ณ ห้องประชุมอินทนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

2017-11-11
25
กิจกรรมอบรมกฎหมายสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมอบรมกฎหมายสาธารณสุข ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชา
CPH3215 กฎหมายสาธารณสุข เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยมีอาจารย์ ดร.กาญจนา ปินตาคำ รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากคุณศุภเรต วงษ์พุฒ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-11-11
26
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 (วันที่ 2)

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักเรียนและครูแนะเเนวในงาน "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22"

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

2017-11-10
27
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 (วันที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักเรียนและครูแนะเเนวในงาน "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22"

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

2017-11-09
28
พิธีฝึกซ้อมพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2560(วันซ้อมใหญ่)

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06.00 -16.00 น.
นำโดยอาจารย์อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมพิธีฝึกซ้อมพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2560(วันซ้อมใหญ่) และร่วมแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ปี 2560
ณ หอประชุมใหญ่และหน้าอาคารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2017-11-05
29
พิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร 2560
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 -16.30 น. คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร 2560 
ณ อาคารเรียนรวม (101) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2017-11-03
30
ร่วมแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ปี 2560
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 -13.00 น.นำโดยอาจารย์อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์
ได้ร่วมแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ปี 2560 ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2017-11-03
31
กิจกรรม Health Science Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรม Health Science Big Cleaning Day ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-11-01
32
กิจกรรมการบูรณาการการแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน และแพทย์ทางเลือก เพื่อสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในชุมชน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมการบูรณาการการแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน และแพทย์ทางเลือก เพื่อสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในชุมชน
ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-11-01
33
อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการสร้างศูนย์สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการสร้างศูนย์สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
ซึ่งได้รับเกียรติจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย มาเป็นวิทยากร 
ณ ห้องสมุด(LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-11-01
34
กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00 น. นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ได้เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประจำปี 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธาน
ณ พุทธสถานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-11-01
35
แข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-10-28
36
ประชุมกิจกรรม 5 ส.

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ได้จัดประชุมกิจกรรม 5 ส. ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-10-25
37
ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง 2560

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 บุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมพิธี “ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง”

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินเชียงราย

2017-10-21
38
ประชุมการดำเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ได้จัดกิจกรรมประชุมการดำเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยง เพื่อควบคุมและป้องกันปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายทั้งต่อนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรหรือทรัพย์สินต่างๆ
ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2017-10-18
39
โครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU)
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องโถงกลางชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดโครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU) โดยมีการการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ กับผู้บริหาร และบุคลากร ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี การ
- ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (BMI)
- การประเมินภาวะอ้วนลงพุง
- การตรวจสัญญาณชีพ (อุณหภูมิ,ชีพจร,การหายใจ ,ความดันโลหิต)
- การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
- การตรวจไขมันในร่างกาย
- การตรวจมวลกระดูก
- ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
ให้กับผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
2017-10-18
40
กิจกรรมการจัดการความรู้

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ โดยมีบุคลากรในสำนักเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ณ ห้องสมุด(LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-10-11
41
กิจกรรมประชุมเพื่อจัดทำระบบและกลไกการเผยแพร่ภาพลักษณ์ของสำนัก

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการเผยแพร่ภาพลักษณ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได้จัดกิจกรรมประชุมเพื่อจัดทำระบบและกลไกการเผยแพร่ภาพลักษณ์ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560
ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-10-11
42
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมระลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในการนี้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-10-02
43
ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 07.30 น. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 45 รูป เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครบรอบ 44 ปี 
ณ ถนนด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-09-29
44
โครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU)

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้องโถงกลางชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดโครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU) โดยมีการการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ กับผู้บริหาร และบุคลากร ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี การ
- ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (BMI)
- การประเมินภาวะอ้วนลงพุง
- การตรวจสัญญาณชีพ (อุณหภูมิ,ชีพจร,การหายใจ ,ความดันโลหิต)
- การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
- การตรวจไขมันในร่างกาย
- การตรวจมวลกระดูก
- ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
ให้กับผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

2017-09-27
45
งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการ
ในการนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีกิจกรรมบนเวทีต่างๆ ณ หอประชุมกาสะลองคำ

2017-09-26
46
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ สำนักวิชา วิทยาลัย ปี 2559
เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2560 นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สำนักวิชา วิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2559
ณ หอประชุมกาสะลองคำและสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2017-09-24
47
พิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติบุคลิกภาพดีเด่น

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดพิธี ประดับเข็มเชิดชูเกียรติบุคลิกภาพดีเด่น ให้แก่นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นปีที่ 2
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มาเป็นประธานในพิธี
ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2017-09-20
48
โครงการ อย.น้อย
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได้จัดโครงการ อย.น้อย โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1
2017-09-18
49
ประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน/นวัตกรรม บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ,

สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย , วิทยาลัยเชียงราย , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
ได้จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน/นวัตกรรม บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 "สานพลัง สร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่สุขภาวะ"
ณ หอประชุมใหญ่ และอาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-09-12
50
กิจกรรมวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 คณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-09-07
51
เตรียมการจัดอบรมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกับสำนักนวัตกรรมและบริการสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได้จัดประชุมเรื่อง "การเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน"
ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2017-09-06
52
กิจกรรมวันทาคณาจารย์และบายศรีสู่ขวัญ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมด้วยคณาจารย์
ได้จัดกิจกรรมวันทาคณาจารย์และบายศรีสู่ขวัญ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-08-31
53
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการในถิ่นทุรกันดาร

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการในถิ่นทุรกันดาร
ณ โรงเรียนตำรวจตะเวรชายเเดนเทคนิคดุสิต ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

2017-08-30
54
พิธีลงนามความร่วมมือวิทย์ฯสุขภาพ มร.ชร.และบริษัทเลิฟ ทราเวล จำกัด

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและบริษัท เลิฟ ทราเวล จำกัด
ในการดำเนินความร่วมมือทางด้านการศึกษา บริการวิชาการในด้านสุขภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและบริษัท เลิฟ ทราเวล จำกัด
ซึ่งได้รับการลงนามจาก
1.อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.นางสาวนวพรรณ สังเวียนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเลิฟ ทราเวล จำกัด
ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-08-29
55
ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560"

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 คณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)"
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

2017-08-24
56
ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560"

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 คณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)"
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

2017-08-24
57
โครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU)

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องโถงกลางชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ได้จัดโครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU) โดยมีการการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ กับผู้บริหาร และบุคลากร ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี การ
- ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (BMI)
- การประเมินภาวะอ้วนลงพุง
- การตรวจสัญญาณชีพ (อุณหภูมิ,ชีพจร,การหายใจ ,ความดันโลหิต)
- การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
- การตรวจไขมันในร่างกาย
- การตรวจมวลกระดูก
- ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
ให้กับผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

2017-08-23
58
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุในงานสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560  สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุในงานสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยให้เข้าใจธรรมชาติของผู้สูงวัย
ณ บ้านน้ำรีสอร์ท อ.แม่สาย จ.เชียงราย
2017-08-19
59
ร่วมกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560

เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ร่วมกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560 โดยมีการจัดกิจกรรมนันทนาการและตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้มาชมงานโดยมีการ
- ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (BMI)
- การประเมินภาวะอ้วนลงพุง
- การตรวจสัญญาณชีพ (อุณหภูมิ,ชีพจร,การหายใจ ,ความดันโลหิต)
- การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
- การตรวจไขมันในร่างกาย
- การตรวจมวลกระดูก
- ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
- ตรวจกรุ๊ปเลือด
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-08-17
60
โครงการชาวนางเเลใส่ใจอันตรายจากสารพิษตกค้างในกระแสเลือด
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้เป็นวิทยากรจัดอบรมให้ความรู้ โครงการชาวนางเเลใส่ใจอันตรายจากสารพิษตกค้างในกระแสเลือด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ณ ห้องประชุมภูแล สำนักงานเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2017-08-17
61
ประชุมสรุปและทบทวนการดำเนินงานควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้จัดประชุมสรุปและทบทวนการดำเนินงานควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน
ณ ห้องสมุด (LRC) สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2017-08-16
62
กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศก่อนสำเร็จการศึกษา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งได้รับเกรียรติจากอาจารย์รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มาบรรยายในหัวข้อ "บุคลิกภาพให้พร้อมในการเข้าสู่โลกของงาน" และ “หลักการการคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งงานต่างๆ และเตรียมตนเองในการสมัครงานได้อย่างเหมาะสม”
ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-08-11
63
ประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรม ประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
ณ ห้องสมุด (LRC)สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-08-10
64
กิจกรรมนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์

ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-08-09
65
ร่วมกิจกรรม Osotspa Road to University 2017

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Osotspa Road to University 2017

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-08-09
66
ประชุมกับผู้บริหาร ม. Yunnan Land and Resource Vocational College

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Yunnan Land and Resource Vocational College เข้ามาประชุมกับผู้บริหารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-08-08
67
สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง สังคมผู้สูงวัย: ประเทศไทย 4.0

เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้จัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง สังคมผู้สูงวัย: ประเทศไทย 4.0 (Ageing society: Thailand 4.0)

ณ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย จังหวัดเชียงราย

2017-08-07
68
ประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการศึกษาต่อสำหรับปีการศึกษา 2561(3/8/60)

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการศึกษาต่อสำหรับปีการศึกษา 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูแนะเเนว ณ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

2017-08-03
69
ประชุมบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดประชุมบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 (ครั้งที่ 4/2560)

เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักวิชา ฯ ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2017-08-02
70
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ฝ่ายจัดการศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การให้บริการและสวัสดิการต่างๆของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-08-02
71
ประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการศึกษาต่อสำหรับปีการศึกษา 2561(1/8/60)

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการศึกษาต่อสำหรับปีการศึกษา 2561

เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูแนะเเนว

ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมและโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

2017-08-01
72
ประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการศึกษาต่อสำหรับปีการศึกษา 2561(31/7/60)

เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการศึกษาต่อสำหรับปีการศึกษา 2561

เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูแนะเเนว

ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

2017-07-31
73
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมถวายพระพร

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 65 พรรษา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-07-28
74
กิจกรรมอบรมเพศศึกษารอบด้าน

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมเพศศึกษารอบด้าน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัยและเพศศึกษา ณ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม อ.เชียงของ จ.เชียงราย

2017-07-27
75
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง วิทย์ฯสุขภาพ มร.ชร. และ พมจ.ชร.

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
เรื่อง การจัดสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงวัย จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับการลงนามจาก
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3.นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
4.นายจำรูญ จะโรครัมย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-07-24
76
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา

เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อปรับความรู้ด้านวิชาการและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ ณ ห้อง M3 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-07-24
77
ประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการศึกษาต่อสำหรับปีการศึกษา 2561(21/7/60)

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการศึกษาต่อสำหรับปีการศึกษา 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูแนะเเนว ณ โรงเรียนรังษีวิทยาและโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

2017-07-21
78
สอบวัดความรู้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้มีการจัดสอบวัดความรู้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ในกลุ่มรายวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ เคมี และชีววิทยา เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของนักศึกษาและคัดเลือกนักศึกษาเข้าสู่กระบวนการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการต่อไ่ป ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-07-21
79
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการศึกษาต่อสำหรับปีการศึกษา 2561 (19/7/60)/1

เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการศึกษาต่อสำหรับปีการศึกษา 2561

เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูแนะเเนว

ณ โรงเรียนปล้องวิทยา อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

2017-07-19
80
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการศึกษาต่อสำหรับปีการศึกษา 2561 (19/7/60)/2

เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 เวลา 15.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเตรียมการศึกษาต่อสำหร ับปีการศึกษา 2561

เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักเร ียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูแนะเเนว

ณ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

2017-07-19
81
กิจกรรมทานหาแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัด กิจกรรมทานหาแม่ฟ้าหลวง โดยมีหน่วยงานภายในจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีถวายพวงมาลา

ในการนี้สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียตริ การแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้ดำเนินการจัดให้มีพิธิทานหาแม่ฟ้าหลวง

เนื่องในวันคล้ายวันสววคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2560

ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-07-18
82
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการศึกษาต่อสำหรับปีการศึกษา 2561 (18/7/60)

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการศึกษาต่อสำหรับปีการศึกษา 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และครูเเนะแนว
ณ โรงเรียนพานพิทยาคม โรงเรียนพานพิเศษพิทยาและโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

2017-07-18
83
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการศึกษาต่อสำหรับปีการศึกษา 2561 (17/7/60)
เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการศึกษาต่อสำหรับปีการศึกษา 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลหลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และครูเเนะแนว
ณ โรงเรียนห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2017-07-17
84
กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย

เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์ มาบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการและการเขียนผลงานเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น
ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย

2017-07-14
85
กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 12-13 กรกฏาคม 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ตุนท์ ชมชื่นและอาจารย์ภานุพันธ์ จิตคำ มาเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน
ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-07-12
86
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ณ บริเวณแยกโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
และนำต้นเทียนไปถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ ณ สำนักสงฆ์โป่งพนาคีรี บ้านโป่งพระบาท เนื่องในวันเข้าพรรษา

2017-07-07
87
สอบคัดเลือก น.ศ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 3)

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ทำการสอบคัดเลือก
น.ศ ภาคปกติ ประเภทรับตรง เรียน จันทร์-ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 3) โดยมีผู้สมัคร
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์จำนวน 14 คน
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจำนวน 7 คน
- สาขาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยจำนวน 1 คน
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2017-07-07
88
ประชุมเพื่อติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรม ประชุมเพื่อติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพครั้งที่ 2
ณ ห้องสมุด (LRC)สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-06-28
89
อบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ได้จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อนำผลที่ได้จากการทวนสอบมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2017-06-21
90
จัดนิทรรศการตรวจสุขภาพ ร่วมกับ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น.
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกับชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จัดนิทรรศการตรวจสุขภาพ โดยมีการการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้มาชมงานโดยมีการ
- ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (BMI)
- การประเมินภาวะอ้วนลงพุง
- การตรวจสัญญาณชีพ (อุณหภูมิ,ชีพจร,การหายใจ ,ความดันโลหิต)
- การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
- การตรวจไขมันในร่างกาย
- การตรวจมวลกระดูก
- ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
- ตรวจกรุ๊ปเลือด
ณ ตึก นิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-06-15
91
ประชุมบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำภาคเรียนที่ 3/2559

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดการประชุมบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำภาคเรียนที่ 3/2559 (ครั้งที่ 3/2560) เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักวิชาฯ
ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2017-06-15
92
กิจกรรม ทำบุญอาคารและอาจารย์ใหญ่

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 07.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรม "ทำบุญอาคารและอาจารย์ใหญ่" ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-06-15
93
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง การช่วยเหลือฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-16.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง "การช่วยเหลือฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)" ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศูนย์นเรนทร เชียงราย มาบรรยายและฝึกปฏิบัติการ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 2
ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-06-14
94
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน(Basic Fire) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ทีมงานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดเชียงรายมาบรรยายและฝึกปฏิบัติการการดับเพลิงเบื้องต้น
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2017-06-07
95
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านเทคนิคการสอนและการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านเทคนิคการสอนและการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ให้แก่คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มาทำพิธีเปิดโครงการอบรมฯ
2. นางสาวปราณี ทาสีลา ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มาบรรยายเรื่อง "แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาบรรยายเรื่อง "หลักการเขียนผลงานวิชาการ การใช้ภาษาและการเขียนตำรา"
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี ศรีโอภาส สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาบรรยายเรื่อง "การเขียนเอกสารประกอบการสอน การเขียนบทความและบทความวิจัย"
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและห้องประชุมมณีไตรรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-06-07
96
กิจกรรม อบรมศิษย์เก่าและนักศึกษาเพื่อเตรียมสอบภาค ข.

เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์
ได้จัดกิจกรรม อบรมศิษย์เก่าและนักศึกษาเพื่อเตรียมสอบภาค ข. เพื่อให้นักศึกษาและศิษย์เก่ามีความรู้และทักษะในการทำข้อสอบภาค ข.และเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่าและนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2017-06-03
97
พิธีพระราชทานเพลิงศพ ท่าน ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ได้ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ท่าน ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ณ ฌาปนสถานเด่นห้า อ.เมือง จ.เชียงราย
2017-05-31
98
กิจกรรมปลูกฝังวินัย เรื่อง การปฏิบัติตามกฏจราจร
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมปลูกฝังวินัย เรื่อง การปฏิบัติตามกฏจราจร ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณเรวัต แก้วสะอาดและคุณจตุพร กันทะวง เจ้าหน้าที่ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยกรีนวิง
มาเป็นวิทยากร ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2017-05-31
99
กิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย (เทศบาลตำบลเวียงเทิง)
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ได้จัดกิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างเหมาะสมถูกต้องและมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง
ณ เทศบาลตำบลเวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย
2017-05-31
100
อบรมเรื่อง การดำเนินกิจกรรมผู้สูงวัยในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ได้จัดอบรมเรื่อง การดำเนินกิจกรรมผู้สูงวัยในประเทศไทย ให่แก่นักศึกษาสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณ อณิรา ธินนท์

ตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย
มาเป็นวิทยากร ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2017-05-29
101
ร่วมพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรม ท่าน ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้ร่วมพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรม ท่าน ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ณ วัดเจ็ดยอด อ.เมือง จ.เชียงราย

2017-05-25
102
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ เข้ามาศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ เข้ามาศึกษาดูงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2017-05-25
103
ประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 - 12.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและคณะ จัดประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เพื่อมอบนโยบายการทำงานแก่หน่วยงาน และรับฟังข้อเสนอเเนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน
ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2017-05-24
104
โครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU)

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องโถงกลางชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ได้จัดโครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU) โดยมีการการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ กับผู้บริหาร และบุคลากร ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี การ
- ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (BMI)
- การประเมินภาวะอ้วนลงพุง
- การตรวจสัญญาณชีพ (อุณหภูมิ,ชีพจร,การหายใจ ,ความดันโลหิต)
- การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
- การตรวจไขมันในร่างกาย
- การตรวจมวลกระดูก
- ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
ให้กับผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

2017-05-24
105
อบรมนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยง
เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์
ได้จัดกิจกรรมอบรมนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและกิจกรรมต่างๆของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเชียงราย ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2017-05-19
106
ปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์
ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2017-05-17
107
กิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 10 คน สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยชั้นปีที่ 1-3 ได้เรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานสหกิจ ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2017-05-16
108
ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) แผนยุทศาสตร์การพัฒนาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดประชาพิจารณ์ (Public Hearing) แผนยุทศาสตร์การพัฒนาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะ 5 ปี ณ โรงแรม ดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

2017-05-08
109
ฟังวิสัยทัศน์ปธ.สภาคณาจารย์ฯคนใหม่และนโยบายการทำงานของผู้บริหารชุดใหม่
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมฟังวิสัยทัศน์ประธานสภาคณาจารย์ฯ คนใหม่ และนโยบายการทำงานของผู้บริหารชุดใหม่ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2017-05-05
110
รดน้ำดำหัวขอพร ผศ.ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม อดีตอธิการบดี มร.ชร.

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร ผศ.ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือประเพณีวันสงกรานต์

2017-04-19
111
รดน้ำดำหัวขอพร ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อดีตอธิการบดี มร.ชร.

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 13.15 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือประเพณีวันสงกรานต์
ณ ตึก 26 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-04-19
112
กิจกรรมเพิ่มพูนศักยภาพด้านการประกันคุณภาพให้แก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์ ดร. กาญจนา ปินตาคำ รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมคณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดกิจกรรมเพิ่มพูนศักยภาพด้านการประกันคุณภาพให้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมมณีไตรรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-04-19
113
โครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU)

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 08.30 -12.00 น.
ณ ห้องโถงกลางชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU)

โดยมีการการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ กับผู้บริหาร และบุคลากร ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี การ
- ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (BMI)
- การประเมินภาวะอ้วนลงพุง
- การตรวจสัญญาณชีพ (อุณหภูมิ,ชีพจร,การหายใจ ,ความดันโลหิต)
- การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
- การตรวจไขมันในร่างกาย
- การตรวจมวลกระดูก
- ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
ให้กับผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

2017-04-19
114
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง วิทย์ฯสุขภาพ มร.ชร. และ พมจ.ชร.
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับการลงนามจาก
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3.นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2017-04-18
115
ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือประเพณีวันสงกรานต์
ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2017-04-18
116
อบรมการใช้งาน English Discoveries

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ได้จัดอบรมการใช้งาน English Discoveries โดยอาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้แก่บุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ห้องสมุด (LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2017-04-11
117
อบรมการพัฒนาการเรียนการสอนกับการทำงานในศตวรรษที่ 21
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาการเรียนการสอนกับการทำงานในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้รับเกียรติจาก
คุณนิตยา ยืนยง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มาบรรยายเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2017-04-10
118
สอบคัดเลือก น.ศ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 เวลา 09.00 -16.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ทำการสอบคัดเลือก
น.ศ ภาคปกติ ประเภทรับตรง เรียน จันทร์-ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) โดยมีผู้สมัคร
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์จำนวน 39 คน
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจำนวน 7 คน
- สาขาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยจำนวน 6 คน
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2017-04-09
119
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2560 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในกลุ่มทักษะสารสนเทศและกลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 1-3 โดยได้รับเกียรติจากคุณอารินรักษ์ ปาปวน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 3 ส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และคุณพงษ์วสันต์ วรรณจินดา เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม M3 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-04-08
120
งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น.คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้นำนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เข้าร่วมขบวนแห่ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองและร่วมงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-04-07
121
กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาจารย์สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง (ของสำนัก ฯ)

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 13.30 - 15.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาจารย์สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง รับพรจากครูบาอาจารย์ ณ ลานกิจกรรม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-04-07
122
จัดอบรมความรู้เพื่อเตรียมการสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 4 - 5 เมษายน 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดอบรมความรู้เพื่อเตรียมการสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข ซึ่งได้รับเกียรติจาก
1. คุณทัศนีย์ บัวคำ ที่ปรึกษานายกสภาการสาธารณสุขชุมชน
2. คุณสุภเรต วงษ์พุฒ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3. คุณณัฐพงษ์ สมศักดิ์ เภสัชกรชำนาญการ
มาเป็นวิทยากร เพื่อให้นักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขได้
ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2017-04-04
123
ประชุมบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 2/2560)
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดประชุมบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 (ครั้งที่ 2/2560) เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักวิชา ฯ ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2017-03-29
124
อบรมเชิงปฏิบัติการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT
เมื่อวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ได้จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งได้รับเกียรติจาก
1. คุณอำนวย ทิพศรีราศ
2. คุณสิริชัย กำแพงคำ
3. คุณพรพิมล บาระมี
4. คุณพิษณุพร สายคำทอน
5. คุณเฉลิมพล เจนวิทยา
จาก สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ เชียงใหม่
และคุณหนุสิทธ์ เหมืองหม้อ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย มาเป็นวิทยากร เพื่อให้นักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความรู้ในเรื่องทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2017-03-24
125
ประชุมเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ด้านประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ได้จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งได้รับเกียรติจาก
1. คุณอำนวย ทิพศรีราศ
2. คุณสิริชัย กำแพงคำ
3. คุณพรพิมล บาระมี
4. คุณพิษณุพร สายคำทอน
5. คุณเฉลิมพล เจนวิทยา
จาก สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ เชียงใหม่
และคุณหนุสิทธ์ เหมืองหม้อ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย มาเป็นวิทยากร เพื่อให้นักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความรู้ในเรื่องทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2017-03-22
126
พิธีรับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดี มร.ชร.
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ได้ร่วมพิธีรับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ณ สำนักงานอธิการบดี
2017-03-17
127
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1/2560 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2017-03-16
128
กิจกรรมวัฒนธรรมการเเต่งกายล้านนา
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 - 12.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดกิจกรรมวัฒนธรรมการเเต่งกายล้านนาของนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ณ หอประชุมสุพรรณิการ์และลานกิจกรรมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2017-03-15
129
กิจกรรมพิเศษบรรยายเรื่อง "เขียนเรซูเม่(ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมพิเศษบรรยายเรื่อง "เขียนเรซูเม่(ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน"
พร้อมสอนวิธีเขียนเรซูเม่แต่ละขั้นตอนผ่านมือถือ เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้เเละพร้อมในการสมัครงาน
ณ ห้อง M3 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-03-08
130
ประชุมติดตามการดำเนินงานควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดประชุม ติดตามการดำเนินงานควบคุมภายในและจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน
ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องสมุด สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2017-03-08
131
อบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการในถิ่นธุรกันดาร
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการในถิ่นธุรกันดาร
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2017-03-07
132
ตรวจสุขภาพเบื้องต้นของผู้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได้จัดนิทรรศการและตรวจสุขภาพเบื้องต้นเพื่อสุขภาพของผู้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ประจำปี 2560 ณ.สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)

2017-03-04
133
กิจกรรมดำเนินงานจัดการความรู้

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมดำเนินงานจัดการความรู้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มาอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้ เรื่อง "การเรียนการสอนนอกห้องเรียน" และอาจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มาอบรมเรื่อง "การเขียน Proposal อย่างไรให้ได้ทุนวิจัย"
ณ ห้องประชุม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2017-02-23
134
กิจกรรมวัฒนธรรมอาหารชนเผ่า

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมวัฒนธรรมอาหารชนเผ่า ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มาเป็นประธานในพิธี พร้อมชมการจัดแสดงและร่วมรับประทานอาหารชนเผ่า ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2017-02-22
135
โครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU)
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 -12.00 น.
ณ ห้องโถงกลางชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU) โดยมีการการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ กับผู้บริหาร และบุคลากร ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี การ
- ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (BMI)
- การประเมินภาวะอ้วนลงพุง
- การตรวจสัญญาณชีพ (อุณหภูมิ,ชีพจร,การหายใจ ,ความดันโลหิต)
- การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
- การตรวจไขมันในร่างกาย
- การตรวจมวลกระดูก
- ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
ให้กับผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
2017-02-22
136
อบรมให้ความรู้เรื่อง การนวดแผนไทย

เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง การนวดแผนไทย เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการนวดแผนไทย ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2017-02-18
137
ประชุมประจำสำนักวิชา ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดประชุมประจำสำนักวิชา ครั้งที่ 1/2560
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได้มามอบนโยบายให้กับบุคลากรในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2017-02-15
138
พิธีทำบุญตักบาตรและงานวันราชภัฏ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเข้าร่วมงานวันราชภัฏ
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-02-14
139
อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตบัณฑิต ภายใต้ พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุม

เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตบัณฑิต ภายใต้ พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต
และจัดทำหลักสูตรภายใต้ พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ ณ โรงแรมสยามไทรแองเกิ้ล เชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

2017-02-10
140
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1

ภายใต้หัวข้อ "พลวัตสุขภาพในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" ณ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-02-09
141
กิจกรรมการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ของอาจารย์และนักศึกษาครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2560 นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ของอาจารย์และนักศึกษาครั้งที่ 2 (CRRU Research Show 2017) ภายใต้แนวคิดหลัก “Startup Thailand 4.0 : นวัตกรรมและสร้างสรรค์งานวิจัย” ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2017-01-26
142
โครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU)

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 08.30 -12.00 น.
ณ ห้องโถงกลางชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU) โดยมีการการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ กับผู้บริหาร และบุคลากร ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี การ
- ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (BMI)
- การประเมินภาวะอ้วนลงพุง
- การตรวจสัญญาณชีพ (อุณหภูมิ,ชีพจร,การหายใจ ,ความดันโลหิต)
- การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
- การตรวจไขมันในร่างกาย
- การตรวจมวลกระดูก
- ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
ให้กับผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

2017-01-18
143
การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ได้มีการประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1 “พลวัตสุขภาพในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”
ณ ห้องประชุม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2017-01-18
144
สอบคัดเลือก น.ศ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 เวลา 09.00 -16.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ทำการสอบคัดเลือก
น.ศ ภาคปกติ ประเภทรับตรง เรียน จันทร์-ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้เข้าสอบ
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์จำนวน 95 คน
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจำนวน 20 คน
- สาขาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยจำนวน 14 คน
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2017-01-15
145
โครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU)

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 09.00 -12.00 น.
ณ โรงแรมราชภัฏอินน์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU) โดยมีการการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ กับผู้เกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร และบุคลากร ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี การ
- ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (BMI)
- การประเมินภาวะอ้วนลงพุง
- การตรวจสัญญาณชีพ (อุณหภูมิ,ชีพจร,การหายใจ ,ความดันโลหิต)
- การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
- การตรวจไขมันในร่างกาย
- การตรวจมวลกระดูก
- ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
ให้กับผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

2017-01-13
146
กิจกรรมทำบุญปีใหม่ 2560

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 17.00 -20.00 น. นำโดยอาจารย์อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญปีใหม่ 2560
โดยมีนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2017-01-13
147
พระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2559

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมบัณฑิตใหม่ปี 2559ร่วมพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2559 โดยมีบัณฑิตสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าร่วม ทั้งหมด 103 คน

2017-01-09
148
พิธีฝึกซ้อมพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2559(วันซ้อมใหญ่)

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 07.00 -16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่และหน้าอาคารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

นำโดยอาจารย์อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมพิธีฝึกซ้อมพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2559(วันซ้อมใหญ่) และร่วมแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ปี 2559

2017-01-06
149
ร่วมแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ปี 2559

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 12.00 -13.00 น.
ณ ห้อง M3  อาคารปฏิบัติการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ปี 2559 โดยมีบัณฑิตเข้าร่วมทั้งหมด 103 คน
 

2017-01-04


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทร 0 5377 6526 , แฟกซ์ 0 5377 6527

healthsci.crru@gmail.com