ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกระบบโควตาของ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1.สาขาสาธารณสุขศาสตร์

ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน
1

นางสาวกาญจณา เปลี่ยนวิญญา

แม่เจดีย์วิทยาคม

2

นางสาวพิมพิกา ธรรมศิริ

น่านประชาอุทิศ

3

นางสาวกาญจนา ลีสวัสดิ์วงศ์

น่านประชาอุทิศ

2.สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน
1

นางสาววรรนวลี ตาลตา

เมืองยมวิทยาคาร

2

นางสาวธิดารัตน์ เขียวมูล

เมืองยมวิทยาคาร

3

นางสาวเมธิณี กันทะเนตร

เทิงวิทยาคม

4

นายปัญญา เกษมวัฒน์

น่านประชาอุทิศ

5

นายชัยชนะ แซ่โซ้ง

น่านประชาอุทิศ

6

นางสาวชุติมา แซ่ย่าง

น่านประชาอุทิศ

7

นางสาวนัฐชา สักกะวัน

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม

8

นายตะวัน อะยอน

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม

9

นางสาวปิยะนุช ไชยพุต

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม

3.สาขาสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย

ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน
1

นางสาวเบญจรงค์ พูลสวัสดิ์

ห้วยสักวิทยาคม

2

นางสาวนันท์สินี สอนสุกอง

ห้วยสักวิทยาคม

3

นางสาววิลาวรรณ วันทิตย์

ห้วยสักวิทยาคม

4

นางสาวสุมิตรา หน่อเท้า

เทิงวิทยาคม

5

นายศุภกิตต์ ใจมั่น

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม

6

นางสาวลัดดาวรรณ เขื่อนศิริ

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม

7

นางพิษณุ เตชมี

โรงเรียนเชียงของวิทยาคมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทร 0 5377 6526 , แฟกซ์ 0 5377 6527

healthsci.crru@gmail.com