บุลคลากร

บุคลากรสายการสอน(อาจารย์)

1
Responsive image
ชื่ออาจารย์
อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วุฒิการศึกษา
สค.ม.(สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 11

2
Responsive image
ชื่ออาจารย์
รองศาสตราจารย์พัชรา ก้อยชูสกุล
ตำแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา
วท.ม.(สรีรวิทยา)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
เบอร์โทรภายใน
-

3
Responsive image
ชื่ออาจารย์
อาจารย์ ดร. กาญจนา ปินตาคำ
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
ส.ด. อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
ตำแหน่งบริหาร
รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
-

4
Responsive image
ชื่ออาจารย์
อาจารย์พัชรินทร์ วินยางค์กูล
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 17

5
Responsive image
ชื่ออาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรพงษ์ เรือนคำ
ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา
ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 17

6
Responsive image
ชื่ออาจารย์
อาจารย์พิณัฏฐิณีย์ จิตคำ (ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
-

7
Responsive image
ชื่ออาจารย์
อาจารย์สุเนตรา นุ่นลอย
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
วท.ม.(สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 17

8
Responsive image
ชื่ออาจารย์
อาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
วท.ม.(พัฒนาการมนุษย์)
ตำแหน่งบริหาร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 21

9
Responsive image
ชื่ออาจารย์
อาจารย์ณิชาภัทร เลิศพรมาตุลี
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.(การส่งเสริมสุขภาพ)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 18

10
Responsive image
ชื่ออาจารย์
อาจารย์อนุสรา พงค์จันตา
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
วท.ม.(ชีวเคมี)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 17

11
Responsive image
ชื่ออาจารย์
อาจารย์อารีย์ จอแย
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
วท.ม.(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 18

12
Responsive image
ชื่ออาจารย์
อาจารย์พัทธนิษย์ คำธาร
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 18


13
ชื่ออาจารย์
อาจารย์ธนพนธ์ คำเที่ยง(ลาศึกษาต่อ)
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ -
14
ชื่ออาจารย์
อาจารย์ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
พย.ม.(การพยาบาลผู้สูงอายุ)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 18
15
ชื่ออาจารย์
อาจารย์กรรณิการ์ เทพกิจ
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
พย.ม.(การพยาบาลผู้สูงอายุ)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 18
16
ชื่ออาจารย์
อาจารย์อนัญญา เหล่ารินทอง
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
พย.ม.(การพยาบาลผู้สูงอายุ)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 18
17
ชื่ออาจารย์
อาจารย์จุฑามาศ เมืองมูล
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
วท.ม.(Anatomy)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 23
18
ชื่ออาจารย์
อาจารย์วรัญญา มณีรัตน์
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
พย.ม.(การพยาบาลผู้ใหญ่)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 21
19
ชื่ออาจารย์
อาจารย์มณุเชษฐ์ มะโนธรรม
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
วท.ม.(อาชีวเวชศาสตร์)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 24
20
ชื่ออาจารย์
อาจารย์จิราภรณ์ เศษจันทร์
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
ส.ม.(การบริหารสาธารณสุขุ)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 18
21
ชื่ออาจารย์
อาจารย์วารุณี พันธ์วงศ์
ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
วุฒิการศึกษา
วท.ม(การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย)
ตำแหน่งบริหาร
-
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 18

บุคลากรสายสนับสนุน(เจ้าหน้าที่)

1
Responsive image
ชื่อ
นางสาวนวพรรณ วงค์คำมูล
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งบริหาร
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 14

2
Responsive image
ชื่อ
นางสาวไพรินทร์ ตามสมัย
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งบริหาร
 
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 13

3
Responsive image
ชื่อ
นางสาวอรทัย กองหล้า
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งบริหาร
-
วุฒิการศึกษา
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 12

4
Responsive image
ชื่อ
นายวสันต์ ยารังษี
ตำแหน่ง
พนักงานขับรถ
ตำแหน่งบริหาร
-
วุฒิการศึกษา
ป.ว.ส.(ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม)
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
 

5
Responsive image
ชื่อ
นางสาวยุวลักษณ์ โชคลอยแก้ว
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ (อาชีวอนามัยฯ)
ตำแหน่งบริหาร
-
วุฒิการศึกษา
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยสิ่งแวดล้อม)
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 22

6
ชื่อ
นางสาวขวัญหทัย ไชยอักษร
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ (กายวิภาคศาสตร์)
ตำแหน่งบริหาร
-
วุฒิการศึกษา
กภ.บ.(กายภาพบำบัด)
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 23

7
ชื่อ
นายกฤษดา ไทรงามสุข
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ตำแหน่งบริหาร
-
วุฒิการศึกษา
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
1627 ต่อ 16

8
ชื่อ
นางสาวสายฝน กันแก้ว
ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร
-
วุฒิการศึกษา
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)
ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน
-

...
...


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทร 0 5377 6526 , แฟกซ์ 0 5377 6527

healthsci.crru@gmail.com