บุลคลากร

รูปกิจกรรม

รูปกิจกรรม ปี 2559

#
รูป เรื่อง ลายละเอียด วันที่
1
โครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU)

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 -12.00 น.
ณ ห้องโถงกลางชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU) โดยมีการการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ กับผู้บริหาร และบุคลากร ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี การ
- ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (BMI)
- การประเมินภาวะอ้วนลงพุง
- การตรวจสัญญาณชีพ (อุณหภูมิ,ชีพจร,การหายใจ ,ความดันโลหิต)
- การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
- การตรวจไขมันในร่างกาย
- การตรวจมวลกระดูก
- ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
ให้กับผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

2016-12-21
2
นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 28-29 พฟศจิกายน 2559 สาขาวิชาิาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ น้ำโดยอาจารย์พัทธนิษย์ คำธาร ประธานสาขาฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์แก่นักศึกษาและเพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต โดยวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำพูน และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ลำพูนซิงเด็นเก็น จำกัด จังหวัดลำพูน

2016-11-28
3
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพใหม่

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีแนวทางสำหรับการสร้างอาชีพใหม่ในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากคุณจตุภูมิ คำฟู เจ้าของฟาร์มกุ้งก้ามแดงพะเยาฟาร์ม (ศิษย์เก่า รหัส 53 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) เป็นผู้บรรยายและสาธิตวิธีการเลี้ยงและการดูแลกุ้ง โดยมีนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2016-11-20
4
อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าในในบทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งสร้างแรงกระตุ้นในการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่ดี โดยได้รับเกียรติจากคุณเกียรติพงษ์ นุ่มนวล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2016-11-19
5
เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์แก่นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อดูงานหน่วยงานที่มีการจัดการที่ดีด้านสาธารณสุข ณ เทศบาลตำบลเวียงเทิง และเทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นำโดยอาจารย์สุเนตรา นุ่นลอย พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์แก่นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อดูงานหน่วยงานที่มีการจัดการที่ดีด้านสาธารณสุข ณ เทศบาลตำบลเวียงเทิง และเทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

2016-11-18
6
ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการเข้าตรวจเยี่ยมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการเข้าตรวจเยี่ยมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2016-11-17
7
การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย เพื่อให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย เพื่อให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยมีผู้สูงอายุจากบ้านม่วงคำ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2016-11-16
8
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับเกียรติจากคุณดรงรัตน์ กล้าหาญ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 พร้อมคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมสำนักวิชาฯ โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2016-11-12
9
Open House Health Science CRRU

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรม Open House Health Science CRRU เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และครูแนะแนวที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 11 โรงเรียน ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 110 คน และครูแนะแนวจำนวน 12 ท่าน ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2016-11-08
10
เสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา และเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนานักศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระหว่างวันที่ 5-6 และ 12-13 พฤศจิกายน 2559 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ซึ่งกิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 ฐาน ดังนี้
- ฐานที่ 1 Developing listening skill โดย อ.เสกสรรค์ พันธ์สืบ
- ฐานที่ 2 Tell me your story โดย อ.ปทุมวดี พันธ์สืบ
- ฐานที่ 3 Everyday vocabulary โดย อ.สุภาพร เตวิยะ
- ฐานที่ 4 Read it out loud โดย อ.สมลักษณ์ จันทรมาศ
2016-11-05
11
อบรมให้ความรู้เพื่อวางแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อวางแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ตุนท์ ชมชื่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ โรงแรมภูฟ้าวารี จังหวัดเชียงราย

2016-11-02
12
ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) จัดพิธี “ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ในการนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมพิธี โดยมี อาจารย์ ดร. กาญจนา ปินตาคำ อาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดี ได้นำ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมพิธี ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินเชียงราย

2016-10-21
13
โครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU)

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 -12.00 น.
ณ ห้องโถงกลางชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU) โดยมีการการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ กับผู้บริหาร และบุคลากร ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดี,ผู้บริหาร,บุคลากร เข้ารับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยมี การ
- ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (BMI)
- การประเมินภาวะอ้วนลงพุง
- การตรวจสัญญาณชีพ (อุณหภูมิ,ชีพจร,การหายใจ ,ความดันโลหิต)
- การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
- การตรวจไขมันในร่างกาย
- การตรวจมวลกระดูก
- ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
ให้กับผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

2016-10-19
14
กิจกรรม ปันโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 14.00 น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัดกิจกรรม ปันโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์

โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ในการนี้ ทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ส่งนักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 5 คน

เพื่อช่วยคัดกรองผู้มาบริจาคโลหิต ในครั้งนี้ ณ หอประชุมกาสะลองคำ

2016-10-19
15
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 07.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 44 รูป เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครบรอบ 43 ปี โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี ได้นำ บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเช้า ณ ถนนด้านหน้าอาคารบริหารงานกลาง

2016-09-29
16
43ปี มร.ชร. ปันโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 14.00 น. กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรม 43ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปันโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายและธนาคารเลือดโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ในการนี้ ทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ส่งนักศึกษาโปรแกรมวิชาส าธารณสุขศาสตร์ จำนวน 5 คน เพื่อช่วยคัดกรองผู้มาบริจา คโลหิต ในครั้งนี้ ณ หอประชุมกาสะลองคำ

2016-09-29
17
วางพวงมาลาถวายสักการะ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 อ.ดร. กาญจนา ปินตาคำ รองคณบดี และ อ.รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดี พร้อม คณาจารย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในโอกาส เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขนานนาม วันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า "วันมหิดล" เพื่อเป็นการถวายสักการะ และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2016-09-24
18
งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 18.00 น.ที่ หอประชุมกาสะลองคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เป็นประธานในงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการ ในการนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อาจารย์ ดร. กาญจนา ปินตาคำ รองคณบดีฯ และ อาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฯ ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีกิจกรรมบนเวทีต่างๆ และการกล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในคณะต่างๆ ในโอกาสที่ทำงานมาจนครบเกษียณอายุราชการ

2016-09-23
19
เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำนักวิชาฯ

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 15.15 -15.55 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตามและกำกับคุณภาพการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ ของ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. โดยมี อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี และบุคลากร ให้การต้อนรับ ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2016-09-22
20
โครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU)

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องโถงกลางชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการธนาคารสุขภาพ (Health Bank CRRU) โดยมีการการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ กับผู้บริหาร และบุคลากร ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดี,ผู้บริหาร,บุคลากร เข้ารับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยมี การ - ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (BMI) - การประเมินภาวะอ้วนลงพุง - การตรวจสัญญาณชีพ (อุณหภูมิ,ชีพจร,การหายใจ ,ความดันโลหิต) - การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด - การตรวจไขมันในร่างกาย - การตรวจมวลกระดูก - ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ให้กับผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

2016-09-21
21
วันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ 2559

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 13.30 “วันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์” ประจำปี 2559 พิธีมอบตัวเป็นศิษย์รับเข็มราชภัฏ พร้อมมอบเกียรติบัตรเรียนดี และกิจกรรมดีเด่น ที่ หอประชุมใหญ่ มร.ชร. โดยมี ผศ.เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธี ในการนี้สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี ได้นำ อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ สำหรับพิธีการนั้นได้จัดให้มีการลอดซุ้มธงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และตัวแทนของนักศึกษานำกล่าวสวดมนต์ และกล่าวคำไหว้ครู ตลอดจนมีพิธีการมอบตัวเป็นศิษย์ โดยนักศึกษาจะขึ้นไปรับเข็มตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น และผู้นำนักศึกษา เสร็จแล้วจะมีการร้องเพลงราชภัฏสดุดีร่วมกันระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษา

2016-09-15
22
young love รักเป็นปลอดภัย

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, ทีมงานบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด, ทีมงาน MatchPoint Tour Training & Organizer ,และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรม “Young Love รักเป็น ปลอดภัย” โดยมี ผศ.เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดโครงการ ในการนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี ได้นำ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2016-09-14
23
กีฬาน้องใหม่ 2559

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมกีฬาน้องใหม่ เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพกาย จิต สังคม แข็งแรง จากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา โดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีการแบ่งสีเป็น 4 สี คือ สีแดง สีเหลือง สีเขียว และสีฟ้า และมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมแข่งขันกับนักศึกษา ในกิจกรรมครั้งนี้ ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2016-09-03
24
วันทาคณาจารย์ 2559

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ได้จัดกิจกรรม วันทาคณาจารย์ เพิ่อให้นักศึกษา ได้แสดงความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ที่ท่านประสิทธิ์ประสาทวิชาใช้ โดยมี อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี ได้เป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์

2016-09-01
25
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมนั่งรถรางแอ่วเมืองเชียงราย ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ให้กับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่1 และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่มาจากภูมิลำเนาต่างๆ ได้รู้จักและเข้าใจในวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงรายให้มากขึ้น

2016-08-27
26
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559

มื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ ที่ห้อง 8221 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีสัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ และเข้าใจในความลำบากและข้อจำกัดในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ

2016-08-19
27
Freshynight2016

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ จัดกิจกรรม reshynight2016 โดยมี ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบด ี เป็นประธานในพิธี และมี นักศึกษาใหม่ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ในการนี้สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ส่ง ตัวแทนนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมประกวดดาวเดือนในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาสปอร์ตคอมเพล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2016-08-17
28
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลฯ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และพิธีประกาศเกียรติคุณผู้สมควรได้รับการยกย่องแม่ดีเด่นราชภัฏเชียงราย โดยมี ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ในการนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฯ ได้ถวายพานพุ่มสักการะ และร่วมลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมกาสะลองคำ

2016-08-10
29
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมิน โดยมี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้ 1.อาจารย์ ดร.ตุนท์ ชมชื่น ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 2.อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ นิวรัตน์ กรรมการฯ 3.อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ กรรมการฯ 4.อาจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา กรรมการฯ 5.อาจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์ กรรมการฯ 6.อาจารย์ภานุพันธ์ จิตคำ กรรมการฯ โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 1.วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ ระดับ ดี 2.วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับ ดี ณ ห้องประชุม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2016-08-10
30
ผศ.วัชรพงษ์ เรือนคำ รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น

ผศ.วัชรพงษ์ เรือนคำ ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อเข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่นในการจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 โดยใช้ระบบและกลไกของ มหาวิทยาลัยและประกาศยกย่องผ่านทางเวปไซด์ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2016-08-10
31
พิธีบายศรีสู่ขวัญ นศ.ใหม่2559

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559 และบายศรีสู่ขวัญ ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. โดยมี อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และแนะนำ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของสำนักวิชาฯ ให้นักศึกษาใหม่

2016-08-02
32
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการดี มร.ชร. ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และแนะนำผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยฯ ในการนี้สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล ได้พบปะและแนะนำตัว กับนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2016-08-01
33
พิธีถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธีการบดี เป็นประธานในพิธี ในการนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี ได้นำบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในครั้งนี้ ณ หอประชุมกาสะลองคำ มร.ชร.

2016-07-28
34
ทานหาแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัด กิจกรรมทานหาแม่ฟ้าหลวง นำโดย ผศ. ดร. ทศพล อารีนิจ อธิการบดี โดยมี หน่วยงานภายในจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีถวายพวงมาลา ในการนี้สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อาจารย์ ดร. กาญจนา ปินตาคำ และ อาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดี ได้ นำ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียตริ การแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้ดำเนินการจัดให้มีพิธิทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสววคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2559 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2016-07-18
35
แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดงาน แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559 โดยมี หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเดินขบวนผ่าน ลานหน้าห้องอาหารบัวตอง(สำนักงานอธิการบดี 1) ในการนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี ได้นำบุคลากร นักศึกษา และขบวนแห่เทียน ของสำนักวิชาฯ เข้าร่วมงาน และนำเทียนพรรษา และปัจจัยต่างๆถวาย สำนักสงฆ์โป่งพนาคีรี

2016-07-15
36
ประชุมบุคลากร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ครั้งที่ 3/2559 โดยมี อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี เป็นประธานในการประชุม เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักวิชาฯ ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2016-07-08
37
OSOTSPA Road To University 2016

ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฏาคม 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี ได้นำอาจารย์และนักศึกษา ในสำนักวิชาฯ ร่วมกันจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษา ใน โครงการ "OSOTSPA Road To University 2016" ในการนี้ สำนักฯ ยังได้รับความสนใจในสาขาของสำนักวิชาฯ และร่วม กิจกรรม กับทางสำนักฯที่ได้จัดขึ้น

2016-07-06
38
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ และ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการนี้ ยังได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ โดยสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคือ -อาจารย์ประกาศิต ทอนช่วย อาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา -นางอารินรักษ์ ปาปวน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คือ -นางกัญญ์ธเรศวร์ กูลวงค์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลนางแล -อ. ดร. จิราภรณ์ ปาลี อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องสมุดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2016-07-06
39
CRRU-Work Integrated Learning

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.-12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดการประชุมมอบนโยบายการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการทำงาน (CRRU-WIL) โดยมี ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดี ได้มอบนโยบาย CRRU-WIL ให้กับบุคลากร ในมหาวิทยาลัยฯ ในการนี้ยังจัด เสวนา "การบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการทำงาน : โอกาศและความท้าทายสู่การยกระดับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ ผู้ร่วมเสวนาทั้งหมด 5 ท่าน หนึ่งในนั้น คือ อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ขึ้นเสวนาในครั้งนี้ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2016-06-22
40
กิจกรรมอบรมการจัดการเอกสารภายในโรงงานและการตรวจสอบระบบโรงงาน

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 59 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้จัดกิจกรรมอบรมการจัดการเอกสารภายในโรงงานและการตรวจสอบระบบโรงงาน ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 2 และ 3 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการจัดทำ และการจัดเก็บเอกสาร รวมถึงเข้าใจการตรวจสอบระบบโรงงาน เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคุณทาริกา กิ่งทอง ตำแหน่ง Sr. EH & SEngineer จากบริษัท Molex (Thailand) LTD. จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2016-06-17
41
นิทรรศการ ตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษา ครั้งที่ 20

ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าร่วมจัด นิทรรศการ ตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษา ครั้งที่ 20 โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้นำทีมแนะแนว ของสำนักวิชา เข้าร่วม นิทรรศการในครั้งนี้ โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานอย่างมาก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2016-06-16
42
กิจกรรมทำบุญอาคารและอาจารย์ใหญ่

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมทำบุญอาคารและอาจารย์ใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พัชรา ก้อยชูสกุล เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 5 รูป บริเวณหน้าอาคารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พิธีทำบุญอาคารและอาจารย์ใหญ่ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ และพิธีสะเดาะเคราะห์ สืบชะตา ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และในการนี้สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้มอบเสื้อฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2016-06-15
43
ประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น สำนักวิทยาศาสตร์ได้ จัดการประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ของสำนักวิชาฯ โดยมี อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์วิสต้า ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

2016-06-10
44
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนและนำเสนอผลงานทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัด การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนและนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยมี อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี กล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติ จาก อ.ดร.ดลนภา หงษ์ทอง อาจารย์พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ และ อาจารย์พิมล วงศ์ไชยา อาจารย์พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ จาก วิทยาลัยพยาบาลลรมราชชนนี พะเยา มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้อง LRC สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2016-06-06
45
การช่วยเหลือฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ การช่วยเหลือฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เพื่อให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยขั้นพื้นฐาน รวมถึงการได้ลงมือปฏิบัติจริงในสถานการณ์จำลองเพื่อให้เห็นภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวันซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 5 โดยมี อาจารย์ ดร. กาญจนา ปินตาคำ รองคณบดี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ โดย นายแพทย์ประจำศูนย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มาให้ ความรู่ในครั้งนี้ ณ หอประชุมกาสะลองคำ มร.ชร.

2016-05-30
46
ประชุมคณะกรรมการ/จัดอบรมอาจารย์พี่เลี้ยงฯ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการ/จัดอบรมอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อให้เกิดความรู้เข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและกิจกรรมต่างๆของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งเพื่อก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเชียงราย ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2016-05-19
47
ประชุมเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลฯ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการประชุมเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 โดยมี อาจารย์ ดร. กาญจนา ปินตาคำ รองคณบดีฯ เป็นประธานเปิดการประชุม และ ในการนี้ยังมี รองศาสตราจารย์พัชรา ก้อยชูสกุล เป็นประธานในการดำเนินงานการประชุมในครั้งนี้ โดยมี บุคลากร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องสมุด LRC สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2016-05-18
48
อบรมความรู้เพื่อเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดกิจกรรมอบรมความรู้เพื่อเตรียมความรู้เพื่อเตรียมการสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข โดยมี อาจารย์ ดร. กาญจนา ปินตาคำ รองคณบดีฯ เป็นประธานในการเปิดการอบรมครั้งนี้ และได้รับเกียรติ จาก คุณทัคคนา สุรววณไตร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื่อหารายวิชาและเตรียมความพร้อมในการขอขึ้นทะเบียนใบประกอบโรคศิล ณ ห้องM3 ปฏิบัติการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2016-05-16
49
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการนวดแผนไทย

ในวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องนวดแผนไทย โดยมี อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ทีมแพทย์ไทยจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองป่าแพะ อ.เชียงคำ จ.พะเยา มาเป็นวิทยากร ในครั้งนี้ ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2016-05-14
50
การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรม "การรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์" ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาคปกติ(เสาร์ - อาทิตย์) เพื่อให้นักศึกษาได้รายงานผลการวิเคราะห์ชุมชน , การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพชุมชน ตลอดจนผลการของการจัดทำโครงการ ช่วยให้นักศึกษา้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทักษะความรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ณ ห้อง 8213 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2016-05-14
51
โครงการอบรมหลักสูตรและเทคนิคการสอนฯ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรและเทคนิคการสอน เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน โดยมี อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์กวีวัธน์ พิริยะปัญญากุล และ อาจารย์บัญญัติ ทับทิม มาเป็นวิทยากร ในครั้งนี้ ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2016-05-12
52
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิชาฯ ครั้งที่5/2559

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี และคณะกรรมการบริหาร สำนักฯ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครังที่ 5/2559 ณ ห้องสมุด L.R.C. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2016-05-11
53
ประชุมสำนักฯครั้งที่ 2/2559

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2/2559 โดยมี อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี และบุคลากร สำนักฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2016-05-11
54
นายกสภามหาวิทยาลัย เยี่ยมชม สำนักวิชาฯ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เยี่ยมชม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมเปิดโอกาสให้อาจารย์ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็น รวมถึงให้ข้อเสนอแนะด้านต่างๆ ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร.

2016-04-22
55
ประชุมเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพคณะ

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัด ประชุมเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพคณะ โดยมี อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี เปิดการประชุม และมี รศ.พัชรา ก้อยชูสกุล เป็นประธานในการดำเนินการประชุม เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพคณะ ณ ห้อง (L.R.C.) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2016-04-20
56
รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง อธิการบดี มร.ชร.

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดี มร.ชร. โดยมี อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ได้นำคณะ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ รดน้ำดำหัวปี๋ใหม่ ณ สำนักงานบริหารงานกลาง มหาลัยราชภัฏเชียงราย

2016-04-19
57
เทคนิคการสอนและวัดประเมินผล

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสอนและวัดประเมินผล โดยมี อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติ อาจารย์รัชภูมิ แซ่ใช้ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ มร.ชร. ณ โรงแรมโพธิ์วดล อ.เมือง จ.เชียงราย

2016-04-18
58
ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วม งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์ สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี ได้นำบุคลากร นักศึกษา ในสำนักวิชาฯ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ หอประชุมกาสะลองคำ มร.ชร.

2016-04-07
59
รดน้ำดำหัว

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรม "รดน้ำดำหัว" ครูอาจารย์ ผู้บริหาร และผู้อาวุโส สำนักวิชาฯ โดยมี อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี ให้โอวาท แก่ บุคลากร นักศึกษา ในกิจกรรมครั้งนี้ จัดเพื่อสืบสานประเพณีในแบบล้านนา ณ บริบริเวร Health Park สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2016-04-07
60
บริการวิชาการ ฯ เทศบาลตำบลนางแล

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ออกบริการวิชาการแก่สังคม โดยมี อาจารย์ และนักศึกษา ในสำนักวิชาฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีที่ปลอดภัย และ เจาะเลือด เพื่อหาสารเคมีในเลือด ให้กับ ชาวบ้าน เทศบาลตำบลนางแล ณ ข่วงนางแล บ้านป่าอ้อ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

2016-03-27
61
ต้อนรับคณะกรรมการติตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี รศ.ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์ และ รศ.ประวิตร ชูศิลป์ เป็นคณะกรรมการฯ ในการนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ และนำคณะกรรมการฯเยี่ยมชม สำนักวิชาฯ ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร.

2016-03-23
62
ร่วมแสดงความยินดี แด่ ผศ.วัชรพงษ์ เรือนคำ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี เป็นตัวแทน มอบช่อดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่านใหม่ ผศ.วัชรพงษ์ เรือนคำ ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2016-03-21
63
มอบ Masks ให้กับ บุคลากร มร.ชร.

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. นำโดย อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี พร้อม รองคณบดี ได้นำ หน้ากากอนามัยชนิดยางยืด 3 ชั้น(DISPPSABLE EAR-LOOP FACE MASK 3 PLY) มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละออกและอนุภาคขนาดเล็ก 0.1 ไมครอน ได้ถึง 99% และ หน้ากาอนามัยคาร์บอนชนิดคล้องหู 4 ชั้น (DISPOSABLE CARBON 4 PLY) มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละออกและอนุภาึขนาดเล็ก 0.1 ไมครอน ได้ถึง 99% ให้กับ บุคลากร สำนักงานบริหารงานกลาง ณ สำนักงานบริหารงานกลาง มหาลัยราชภัฏเชียงราย

2016-03-21
64
กิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ 2559 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรม กีฬาระหว่างคณะ โดยมี อาจารย์วัชรพงษ์ เรือนคำ เป็นประธานเปิดกีฬาในครั้งนี้ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษาในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี นักศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2016-03-12
65
Surveillance and Rapid Response Team

ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม อบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team) หรือ (SRRT) โดยมี อาจารย์ ดร. กาญจนา ปินตาคำ รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ ในการอบรมครั้งนี้ ได้มีวิทยากร จาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ มาให้ความรู้ให้กับนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นเวลา 5 วัน และยังมอบใบประกาศให้กับนักศึกษาที่สอบผ่านในการอบรมครั้งนี้ ณ อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2016-03-11
66
OPEN HOUSE

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัด กิจกรรม ผลงานวิชาการของนักศึกษา ในรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ โดยนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้มีเวทีแสดงผลงานวิชาการที่ผ่านมาและสามารถนำไปต่อยอดต่อไปได้ ณ อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร.

2016-02-26
67
จัดกิจกรรมการจัดประชุมเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมการจัดประชุมเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รอบ ๖ เดือน โดยมี ผศ.กษิดิศ ใจผาวัง จาก คณะวิทยาการจัดการ , อาจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์ จาก สำนักวิชานิติศาสตร์ , อาจารย์ภานุพันธ์ จิตคำ จาก สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องสมุด สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2016-02-24
68
กิจกรรม Hydroponic สร้างรายได้

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัด กิจกรรม Hydroponic สร้างรายได้ ให้กับนักศึกษาที่สนใจในกิจกรรม โดยมีคุณอรทัย ทิพวงค์ เจ้าของฟาร์มเอเจนาโน ไฮโดรฟาร์ม มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้กับ นักศึกษา ณ บริเวรสวน Health Park สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2016-02-20
69
กิจกรรม Safety to ASEAN

โปรแกรมวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรม Safety to ASEAN ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีความรู้และเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา ในยุคที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมีการเชิญวิทยากรภายนอกจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองจังหวัดเชียงราย มาถ่ายทอดประสบการณ์ ในเรื่อง “การประกอบวิชาชีพอาชีวอนามัยในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน” เพื่อเปิดวิสัยทัศน์ของนักศึกษาในการทำงานในอนาคต มีนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 ชั้นปี คือชั้นปีที่ 3 (ซึ่งเป็นนักศึกษารุ่นแรก) รวมทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 1 กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี

2016-02-20
70
กิจกรรมการจัดการความรู้

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ โดยมีบุคลากรในสำนักเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องสมุด(LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2016-02-18
71
ส่งเสริมการใช้งาน e-Book

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิทยบริการได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งาน e-Book เพื่อประชาสัมพันธ์การใช้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book) ให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา โดยมี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าฟังการใช้งาน ณ ห้องสมุด(LRC) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2016-02-15
72
วันราชภัฏ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันราชภัฏ 2559 ณ หอประชุมนานาชาติ ม.ราชภัฏเชียงราย

2016-02-14
73
วัฒนธรรมอาหารชาติพันธ์ล้านนา

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมวัฒนธรรมอาหารชาติพันธ์ล้านนา โดยมี ผศ.เฉลียว ประสิทธิวิเศษ รองอธิการบดี มร.ชร. ได้ให้เกียรติ มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับในครั้งนี้

2016-02-11
74
ประชุมผู้บริหาร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2/2559

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดการประชุมผู้บริหาร สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2/2559 โดยมี อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี เป็นประธานในการประชุม และผู้บริหาร สำนักฯ เข้าร่วมประชุม

2016-02-10
75
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง หมอพื้นบ้านในงานสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น.สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมกิจกรรม "กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง หมอพื้นบ้านในงานสาธารณสุข" โดยมีกิจกรรม บายศรีสู่ขวัญ ,มัดมือเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา และ มอบเสื้อสาขาฯ ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2016-02-03
76
ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. โดยมี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

2016-01-30
77
ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์

ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ นำโดย อาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฯ อาจารย์ และนักศึกษา ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพ กับนักเรียนและคนในชุมชนให้มี พฤติกรรมสุขภาพและสุขภาพที่ดี ขึ้นอีกด้วย ณ โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง ตำบล วาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

2016-01-28
78
การจัดทำหลักสูตรภายใต้ พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำหลักสูตรภายใต้ พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 " โดย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำโดย ผศ.ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ เชียงของ ทีค การ์เดน โฮเต็ล อ.เชียงของ จ.เชียงราย

2016-01-19
79
ให้การต้องรับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำหลักสูตรภายใต้ พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 " โดย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำโดย ผศ.ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ เชียงของ ทีค การ์เดน โฮเต็ล อ.เชียงของ จ.เชียงราย

2016-01-18
80
HAPPY NEW YEAR 2016

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรม Happy New Year 2016 โดยมี อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี ให้เกียติ กล่าวเปิดงานและจับฉลากของขวัญให้กับนักศึกษา และรับประทานอาหาร ร่วมกัน บรรยากาศเป็นไป อย่างอบอุ่นและมีความสุข ณ ลานกิจกรรม หน้าตึก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2016-01-13
81
สอบคัดเลือกเข้าเป็น นศ. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร.

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ในการนี้ สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้มี นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้ามาสอบคัดเลือก เพื่อที่จะเข้าศึกษาต่อ ใน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีฯ ให้การต้อนรับ อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร.

2016-01-09


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทร 0 5377 6526 , แฟกซ์ 0 5377 6527

healthsci.crru@gmail.com