บุลคลากร

รูปกิจกรรม

รูปกิจกรรม ปี 2558

#
รูป เรื่อง ลายละเอียด วันที่
1
ลงนามความร่วมมือ(MOU) กับประเทศจีน

เมื่อวันที่ 21-25 ธันวาคม 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีฯ ,อาจารย์ ดร. กาญจนา ปินตาคำ รองคณบดีฯ ,อาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฯ ได้ลงนามความร่วมมือ กับ Rehabilitation and Nursing School, Yunnan College of Business Management นำโดย รองศาสตราจารย์ Zhang Yangjie Dean of Rehabilitation and Nursing School ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ สอน งานวิจัย และกิจกรรมอื่นๆ ณ Yunnan College of Business Management, China

2015-12-21
2
จับฉลากของขวัญปีใหม่ 2559

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด(แม่บ้าน) โดยมีการประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘(ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ) และมีการ จับฉลากของขวัญปีใหม่ โดยมีของรางวัลมากมาย บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน และมีความสุขกันทุกคน

2015-12-18
3
The 1 st International Conference 2015 on Public Health in ASEAN

อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้นำคณาจารย์และนักศึกษา จำนวน 17 ท่าน เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ในงาน The 1 st International Conference 2015 on Public Health in ASEAN (PHA2015) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 ธันวามคม 2558 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการนี้อาจารย์วัชรพงษ์ เรือนคำ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation) และนางสาวกฤตยา แหนบคำ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

2015-12-15
4
พิธีลงนามความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์และนักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย บริการวิชาการชุมชน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประกันคุณภาพการศึกษา และกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2015-12-14
5
กิจกรรม ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรม ประชุมวางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ครั้งที่ 1 โดยมีรองศาสตราจารย์พัชรา ก้อยชูสกุล ประธานกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเชียงราย

2015-12-11
6
เข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการอาชีวอนามัยฯ ใน โรงงานอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 จำนวน 37 คน พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ณ บริษัท เบทาโกรนอร์ธเทอร์น จำกัด ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยได้เกียรติจากคุณสนธยา จำจด ผู้จัดการโรงงาน เป็นผู้ให้การต้อนรับ และคุณเกียรติพงษ์ นุ่มนวล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับการจัดการระบบความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

2015-12-09
7
เข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 จำนวน 37 คน พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากคุณพรชนน บุษบรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

2015-12-08
8
จุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดย อธิการบดีได้เป็นประธานพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายคำนับ จุดเทียนชัย กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ในการนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้า และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี และลงนามถวายพระพร ในครั้งนี้ ณ หอประชุมนานาชาติ ม.ราชภัฏเชียงราย

2015-12-03
9
Goodbye Senior 2015

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรม Goodbye Senior ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 5) โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบของขวัญและให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่น ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ริเวอร์ เฮ้าส์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

2015-11-27
10
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 58 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใด้จัด อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมคว ามพร้อมเข้าสู่สภาการสาธารณ สุขชุมชน โดยมี อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล เป็นประธานในการอบรมครั้งนี ้ ในการนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากร ทั้ง2ท่าน คือ 1. คุณปิ่น นันทะแสน นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขแ ละเลขาธิการสภาการสาธารณสุข ชุมชน บรรยายเรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ สภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน" 2. คุณทัคคนา สุวรรณไตรย์ เลขาธิการสมาคมวิชาชีพสาธาร ณสุขและกรรมการสภาการสาธารณ สุขชุมชน บรรยายเรื่อง "พระราชบัญญัติวิชาชีพการสา ธารณสุข พ.ศ. 2556" ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2015-11-21
11
แนะแนวการศึกษาของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 11 - 12 พย. 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. นำโดย อาจารย์ ดร.กาญจนา ปินตาคำ รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา ได้นำ คณาจารย์ และนักศึกษา ออกแนะแนว ให้กับโรงเรียนในเขตจังหวัดน่านและจังหวัดพะเยา ได้แก่โรงเรียน โรงเรียนจุนวิทยาคม จังหวัดพะเยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จ.น่าน โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร จ.น่าน โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร จ.น่าน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม จ.น่าน โดยได้แนะนำ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ,สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ให้กับนักเรียน โดยได้รับการต้อนรับและสนใจเป็นอย่างดี

2015-11-12
12
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2558 สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัด กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีอาจารย์จุฑามาศ เมืองมูล และ อาจารย์อนัญญา เหล่ารินทอง ได้นำนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ทำความสะอาด พุทธสถานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสวดมนต์ทำสมาธิ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับตนเอง ณ พุทธสถานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2015-11-11
13
ดูงานระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย แม่เมาะ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก พ.จ.อ.ประวิทย์ ทองลอย หัวหน้าแผนกอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อให้นักศึกษานำประสบการณ์ที่ได้รับไปประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมั่นใจ

2015-11-10
14
อบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ 7 - 8 พ.ย. 58 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัด อบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ในวันที่ 7-8 , 14-15 และ 21 พ.ย. 58 
ณ ห้องM3 อาคารปฏิบัตการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2015-11-08
15
Road Show

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 58 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. นำโดย อาจารย์ ดร.กาญจนา ปินตาคำ รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา
ได้นำ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ออกบูท ให้นักกับนักเรียน ชั้น ม.6 ให้กับโรงเรียนในจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 
ในการนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้นำเสนอ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

และสาขาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ให้กับนักเรียนในงานนี้

2015-11-06
16
ทอดกฐินมหาวิทยาลัย 2558

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

ได้ร่วมเดินขบวนแห่ต้นกฐิน จากบริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี 1 และนำทอดถวาย

ณ พุทธสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้เพื่อร่วมส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

2015-11-06
17
เชียร์ลีดเดอร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2558

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่งทีมเชียร์ลีดเดอร์

ในงานกีฬาน้องใหม่ 2558

2015-10-31
18
อบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

เมื่อวันที่ 14 ,27 และ 28 ตุลาคม 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ชั้นปีที่ 4 รวมถึงติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ณ ห้อง M3อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2015-10-28
19
ศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา ม.พายัพ

ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 21 ตุลาคม 2558 โดยในการนี้มีบัณฑิตจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าร่วมรับพระราชทานปริญญา บัตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ณ หอประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

2015-10-28
20
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๘

ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปร ิญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 21 ตุลาคม 2558 โดยในการนี้มีบัณฑิตจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เข้าร่วมรับพระราชทานปริญญา บัตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ณ หอประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

2015-10-21
21
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไ ด้จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2557-2558

โดยในการนี้สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 91 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

2015-10-18
22
อาจารย์วัชรพงษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัย

อาจารย์วัชรพงษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง prevalence of overweight and obesity among student in chiang rai rajabhat university student นักศึกษา นางสาวกฤติยา แหนบคำ ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอโปสเตอร์ เรื่อง Dental health status and dental health care behavior among ethnic group grades 1-2 students at primary school in Mae Yao Sub-district of mueang chiang rai district,chiang rai province จากงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในงาน The 1st lnternational Conference 2015 on PubLic Heatth in Asia ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2015-10-16
23
การประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 5 /2558

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 5 /2558 โดยมี ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และพบปะพูดคุยอย่างเป็นกันเอง กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2015-10-05
24
พิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติและมอบหมวก ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2558

โดยมอบ “เข็ม Public Health” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานบุคลิกภาพของนักศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 59 คน และมอบ “หมวก safety” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 27 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเข้าร่วมประดับเข็มและมอบหมวกแก่นักศึกษา

พร้อมด้วยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

และคณาจารย์จากสำนักวิชาฯ ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2015-10-05
25
ในความทรงจำ มุฑิตาจิตบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2558

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดงาน “ในความทรงจำ” มุฑิตาจิตบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2558 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดงาน และยังมีหัวหน้าหน่วยงานต่างๆมอบของที่ระลึกให้กับผู้ เกษียณอายุราชการ ทางสำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล ได้นำ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงมุฑิตาจิตให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ขยันการ และผู้เกษียณอายุราชการ ทุกท่าน ณ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2015-09-30
26
ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี

เมื่อวันที่ 30 กันยายน และ 1-2 ตุลาคม 2558 อาจารย์อุษาวดี ไพราม อาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เพื่อเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี ณ บริษัท คาสิโอ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

2015-09-30
27
วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 42 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 07.09 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วม ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 43 รูป

เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 42 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลกร และนักศึกษา

ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

นำโดย อาจารย์ สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี ได้นำ คณาจารย์ บุคลกร และนักศึกษา เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ณ ลานด้านหน้าสำนักงานบริหารงานกลาง มร.ชร.

2015-09-29
28
อาจารย์ ดร. กาญจนา ปินตาคำ นำเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศเวียดนาม

เมื่อวันที่ 26- 27 กันยายน 2558 
อาจารย์ ดร. กาญจนา ปินตาคำ รองคณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้นำเสนอผลงานวิจัย

ในหัวข้อ "Effect of the multidimensional ergonomic intervention (MEI) model to improve physical preformence among

stree sweepers on musculoskeletal discomfort in Chiang Rai Province , Thailand"
ในงาน
7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON PUBLIC HEALTH AMONG
GREATER MEKONG SUB- REGIONAL COUNTRIES
“International Collaboration for Evidence - based Policy Making in Public Health”

ณ เมืองเว้ ประเวียดนาม

2015-09-26
29
พิธีประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ที่ห้องรับรองชั้น 1 โรงแรมราชภัฏอินน์ มหาวิทยาลัยราชถภัฏเชียงราย นายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

ในพิธีเริ่มต้นที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดี อ่านคำประกาศเกียรติคุณ หลังจากนั้นนายคำรณ โกมลศุภกิจ นายกสภามหาวิทยาลัย

มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ อร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

มอบประกาศเกียรติคุณ ปิดท้ายด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดี มอบช่อดอกไม้ และถ่ายภาพร่วมกัน ในการนี้

หนึ่งในผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ขยันการ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โดยมี อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมแสดงมุทิตาจิต ในครั้งนี้

2015-09-25
30
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ "วันมหิดล"

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 อ.รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดี และคณาจารย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย วางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในโอกาส

เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า

"พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขนานนาม วันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า "วันมหิดล"

เพื่อเป็นการถวายสักการะ และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2015-09-24
31
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 11.00 น. ที่ ห้องประชุมเอื้ยงสายหลวง ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี 2

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับ เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก โดยนายสุทิน กับปะหะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าวเปลือก

ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นพัฒนาบุคลากรรวมไปถึงชุมชน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนับสนุนการพัฒนาทางสังคม

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน การสาธารณสุข การดูแลผู้สูงอายุ

และการเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษา รวมไปถึงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งการให้บริการวิชาการต่าง ๆ เช่น การศึกษา การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน

บุคลากรของเทศบาล ส่งเสริมและพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดการสืบทอด

ตลอดจนเป็นที่ฝึกงานของนักศึกษา ในการนี้ อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ยังได้ร่วมลงนามเป็นพยาน ในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้

2015-09-24
32
ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้องๆ ที่ห่างไกลให้มีสุขภาพดีทุกมิติ

เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จัดค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้องๆ ที่ห่างไกลให้มีสุขภาพดีทุกมิติ โดยจัดกิจกรรมให้กับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ โดยมี นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 30 คน
ให้ความรู้กับนักเรียนด้านต่างๆและยังช่วยกันทำสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียน บรรยากาศเป็นไปอย่างมีความสุขกับเสียงหัวเราะของเด็กๆ
ณ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

2015-09-12
33
ประชุมพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ได้จัดประชุมพัฒนาแผนการทำเนินงานเพื่อทบวนแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
โดยมี อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี เป็นประธาน ในการประชุมในครั้งนี้
ณ โรงแรม เอ สตาร์ ภูแล วัลเล่ย์ ตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย

2015-09-09
34
งานมุทิตาจิตแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ขยันการ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดงานมุทิตาจิตแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์

ขยันการ ซึ่งเกษียณอายุราชการ โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

พร้อมมอบของที่ระลึกและแสดงมุฑิตาจิตแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ขยันการ

โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ณ โรงแรม เอ สตาร์ ภูแล วัลเล่ย์ ตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย

2015-09-09
35
อบรมปัจฉิมนิเทศ 2558

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมปัจฉินนิเทศ ให้แก่นักศึกษาที่ กำลังจะสำเร็จการศึกษา
โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 
ซึ่งกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาทุกปี 
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา
แนะแนวทางการทำงานและการศึกษาต่อ ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาในการก้าวสู่ตลาดแรงงาน
โดยมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กล่าวความรู้สึกที่มีต่อคณาจารย์

พร้อมมีกิจกรรมการผู้ข้อมือเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา 
ซึ่งบรรยากาศในการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความซาบซึ้ง
ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2015-09-01
36
วันทา คณาจารย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2558

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดพิธีวันทาคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2558 
เพื่อให้นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ระลึกถึงพระคุณครู 
และให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู เพื่อปวารณาตนเป็นศิษย์ของครูบาอาจารย์

เพื่อ เป็นการร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสืบต่อไป 
โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสำนักวิชาฯ 
ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2015-08-27
37
วันทาคณาจารย์ และมอบตัวเป็นศิษย์

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จัดกิจกรรม“วันทาคณาจารย์ และมอบตัวเป็นศิษย์” ประจำปี 2558

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทิตา และรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์

ตลอดจนเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม และพัฒนาให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม

อีกทั้งเป็นการมอบตัวเป็นศิษย์ใหม่ของนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558

ในการนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี และคณาจารย์ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

2015-08-27
38
กิจกรรม บายศรีสู่ขวัญ นศ. 58

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรม บายศรีสู่ขวัญ ให้กับ นศ.ใหม่ 2558
โดยมี อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี 
และคณาจารย์ ผูกข้อมือ เพื่อรับขวัญ นศ.ใหม่ 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ณ M3 ห้อง อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2015-08-19
39
ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกสับปะรด

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ สำนักการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ มร.ชร.
ได้กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกสับปะรด ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีของเกษตรกร
- การใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี 
- อันตรายจากการสัมผัสสารเคมีที่ส่งผลต่อสุขภาพในระยะสั้นและระยะยาว 
- การป้องกันอันตรายจากสารเคมี 
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อสัมผัสกับสารเคมี 
โดย อาจารย์พัทธนิษย์ คำธาร และทีมงานสาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย


- ช่องทางการได้รับสัมผัสสารเคมี 

- วิธีการล้างมือที่ถูกวิธีเพื่อป้องกันการได้รับสัมผัสสารเคมีทางการกิน
โดย อาจารย์วัชรพงษ์ เรือนคำ และทีมงานสาขาสาธารณสุขศาสตร์


ให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ 
- แนวทางการบริโภคอาหารเฉพาะโรคสำหรับผู้สูงอายุ
โดย อาจารย์ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์ และทีมงานสาขาสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย


- สาธิตการใช้ชุดป้องกันสารเคมี และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
โดย อาจารย์อารีย์ จอแย และทีมงานสาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย


การตรวจไขมันใต้ชั้นผิวหนัง
โดย อาจารย์อนุสรา พงศ์จันตา และทีมงานสาขาสาธารณสุขศาสตร์


-การวัดความดันโลหิต 
โดยอาจารย์ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์ และทีมงานสาขาสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย


ณ ลานกิจกรรมน้ำพุร้อน พื้นที่หมู่ 6 บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

2015-08-15
40
ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลและการมอบรางวัลแม่ดีเด่นราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ได้จัดพิธีถวายราชสสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลและการมอบรางวัลแม่ดีเด่นราชภัฏเชียงราย
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เป็นประธานในพิธี
ในการนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี ผู้บริหาร อาจารย์ และ นักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ทั้งยังมี คุณแม่พิมพร อามอ (แม่ของ นายสุรชัย แซ่หยาง น.ศ.สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นในครั้งนี้

2015-08-10
41
กิจกรรมการนวดแผนไทย

 

กิจกรรมการนวดแผนไทย จัดขึ้นในวันที่ 8-9 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำการนวดแผนไทยเบื้องต้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

2015-08-09
42
ให้การต้องรับ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ให้การต้อนรับ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพื่อศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โดยมี อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี และ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

ณ.อาคารปฏิบัติการ M3 สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2015-08-07
43
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558 
เพื่อร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้นักศึกษาได้สืบสานวัฒนธรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา 
ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ธำรงอยู่ต่อไป 
ซึ่งขบวนแห่เทียนพรรษาของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
ได้แห่เทียนไปยัง วัดป่าห้า ม. 1 ตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย นำโดยโดย อ.
สุพรรณ วนิชปริญญากุล พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 
 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
2015-07-28
44
เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
 
เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
 
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2015-07-27
45
ตานหาแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จย่า ในงาน “ตานหาแม่ฟ้าหลวง” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จย่า”
โดยชาวเชียงรายได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากน้ำพระทัยและพระเมตตาของสมเด็จย่าอย่างหาที่สุดมิได้

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าจึงพร้อมใจกันจัดงานนี้ขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี

ตลอดจนเป็นการแสดงออกซึ่งความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า

ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2015-07-19
46
กิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

ในวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. 
ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ณ เชียงของ ทีค การ์เดน โฮเต็ล อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมี การบรรยาย 
-เรื่อง อดีต ปัจจุบันและอนาคต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

-เรื่อง ระเบียบการบริหารงานบุคคลและระเบียบการเบิกจ่าย 
โดยนางสาวนวพรรณ วงค์คำมูล หัวหน้าสำนักงานคณบดี
-บรรยาย เรื่อง งานกิจการนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
-โดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
-เรื่อง รายวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) 
-โดยอาจารย์สุเนตรา นุ่นลอย อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) 
-โดยอาจารย์พัชรินทร์ วินยางค์กูล รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา 
-โดยนางสาวไพรินทร์ ตามสมัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
และมีการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวอำเภอเชียงของ ณ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

 

2015-07-18
47
“การช่วยเหลือฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพ” รุ่น 4

“การช่วยเหลือฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพ”เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร.

ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “การช่วยเหลือฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพ” รุ่น 4

เพื่อให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยขั้นพื้นฐาน

รวมถึงการได้ลงมือปฏิบัติจริงในสถานการณ์จำลองเพื่อให้เห็นภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน

โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายรุ่น 4 

2015-07-16
48
กิจกรรม ปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร.
 
ได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ โดยมี 
 
อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี พร้อม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และรุ่นพี่ ให้การต้อนรับ 
 
นักศึกษาใหม่ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ โปรแกรมวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2015-07-14
49
กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างบรูณาการ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. 
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างบรูณาการ ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง

ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 61 คน 
เป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษานอกห้องเรียน

ได้เรียนรู้เทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและทางด้านอนามัยชุมชน

2015-07-13
50
เข้าศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานจัดกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

มื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร.

นำโดย อาจารย์พัชรินทร์ วินยางค์กูล รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษา พร้อม อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานจัดกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

ณ สำนักวิชาสังคมศาสตร์

2015-07-09
51
จัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและตรวจประเมินสุขภาพเบื่องต้น

วันที่ 8 กรกฏาคม 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ร่วมจัด นิทรรศการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและตรวจประเมินสุขภาพเบื่องต้น

ในโครงการ “ หนึ่งใจ...ติวให้น้อง ” ครั้งที่ 8 (Osotspa Road to University 2015) ในวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 06.30-16.00 น.

ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ บริษัท โอสถสภา จำกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 36 (สพม.)

เพื่อ แนะแนวทางการสอบเข้า มหาวิทยาลัย หรือ “ติวเข้ม” ให้แก่นักเรียนมัธยมปลาย

ในเขตจังหวัดเชียงรายและพะเยา ณ หอประชุมใหญ่ มร.ชร.

2015-07-08
52
ให้การต้อนรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏนครปฐม

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2558
อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี พร้อม คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณาจารย์ ทั้ง 4 ท่าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ม.ราชภัฏนครปฐม เพื่อศึกษาดูงาน โครงการที่จะเปิดหลักสูตรชีวอนามัย

ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2559

เพื่อเตรียมความพร้อมด้านครุภัณฑ์และศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดการหลักสูตรชีวอนามัยและความปลอดภัย

ณ สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชร.

2015-07-02
53
อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัด กิจกรรมอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย

เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพในการทำวิจัย
 ณ ห้องสุมด (L.R.C.) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2015-06-24
54
ให้การต้อนรับ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ Yunnan University of Business Management จากประเทศจีน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ให้การต้อนรับ คณบดีพร้อมด้วยรองคณบดี วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ได้มีกำหนดการเข้าพบ อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อทำความร่วมมือ

 การส่งนักศึกษามาศึกษาต่อที่ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ณ อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2015-06-24
55
โครงการอบรมให้ความรู้ใบประกอบโรคฯ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการขอขึ้นทะเบียนใบประกอบโรคศิลปะสำหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์

ในระว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 58 , 6-7 มิถุนายน 58 และ 13 มิถุนายน 58
บรรยายเรื่อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข โดย อ.พัทธนิษย์ คำธร , อ.อารีย์ จอแย
ระบาดวิทยา โดย อ.วัชรพงษ์ เรือนคำ
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข โดย อ.อรรถพล ปิดสายะ
การสุขาภิบาลอาหาร โดย อ.สุเนตรา นุ่นลอย
อาชีวอนามัย โดย อ.ณิชาภัทร เลิศพรมาตุลี
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดย อ.พัทธนิษย์ คำธร
การป้องกันและบำบัดรักษาโรค โดย อ.พัชรินทร์ วินยางค์กูล
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาและเตรียมความพร้อมในการขอขึ้นทะเบียนใบประกอบโรคศิลปะ
ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2015-06-13
56
รายงานความก้าวหน้าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดกิจกรรม "การรายงานความก้าวหน้าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์"

โดยมี อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี ให้การต้อนรับ
ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2558 
เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
ช่วยให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทหน้าที่การทำงานซึ่งกันและกัน 
เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา และเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตน
จากประสบการณ์ของเพื่อนในแหล่งฝึกฯที่แตกต่างกัน 
ณ ห้องประชุม M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2015-06-11
57
นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ บรรจุใหม่เข้าคารวะท่านอธิการบดี

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าพบ ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดี
นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี ได้นำ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ โดยมี อาจารย์ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร์ ,

อาจารย์กรรณิการ์ เทพกิจ และนางสาวสายฝน กันแก้ว ได้นำพวกมาลัย เข้าเคารพอธิการบดี เพื่อเป็นสิริมงคลในการเข้าทำงานในรั้วมหาวิทยาลัยฯ ณ ตึกอธิการบดี

2015-06-02
58
อธิการบดี ให้เกียรติเยี่ยมชม Health Park สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร.

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดี ให้เกียรติเยี่ยมชม

Health Park สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โดยมี อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี  และคณาจารย์สาขาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ( Elderly Health Promotion)ให้การต้อนรับ

2015-06-02
59
บูทนิทรรศการ "วิถีสุขภาพล้านนา" สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา

เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเนินงานเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

"ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 3"

โดยมี อาจารย์วัชรพงษ์ เรือนคำ อาจารย์สุเนตรา นุ่นลอย

อาจารย์อนุสรา พงค์จันตา และ อาจารย์สุเวช พิมน้ำเย็น ได้ บูทนิทรรศการ "วิถีสุขภาพล้านนา"

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

2015-05-21
60
กิจกรรม ทำบุญอาคารและอาจารย์ใหญ่

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรม ทำบุญอาคารและอาจารย์ใหญ่

นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี และ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ พร้อมนักศึกษา ได้

ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 3 รูป และได้เข้าทำบุญ ไหว้อาจารย์ใหญ่ ในวันนี้

ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2015-05-20
61
เข้าศึกษาดูงาน โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏสงขลา จ.สงขลา

วันที่ 14 พ.ค. 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. 
เข้าศึกษาดูงาน โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏสงขลา จ.สงขลา

2015-05-14
62
ดำหัวปีใหม่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันที่ 9 เมษายน 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวประเพณีสงกรานต์ โดยมี นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมใจกัน รดน้ำดำหัว คณาจารย์ โดย อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี พร้อม คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ให้พร กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม รดน้ำดำหัวประเพณีสงการต์ ณ ลานกิจกรรม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2015-04-09
63
ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง....มร.ชร. 2015-04-09
64
อาจารย์พัชรินทร์ วินยางค์กูล ได้รับรางวัล “Best Practice Award”

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี อาจารย์พัชรินทร์ วินยางค์กูล, อาจารย์สุเนตรา นุ่นลอย, อาจารย์อนุสรา พงค์จันตา ได้เข้าร่วม “โครงการประชุมสัมนาและนิทัศการวิชาการนานาชาติครั้งที่ 11 (The 11 th Inter- University Cooperation Program) ”

2015-03-30
65
การอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT เมื่อวันที่ 9-12 มีนาคม 2558 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ร่วมกับ สำนักควบคุมโรคติดต่อ เขต 10 จ.ชียงใหม่ จัดการอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลือนที่เร็ว 2015-03-09
66
กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม งานพ่อขุน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 สำนักวิชาวิทยาศษสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ได้จัดบูทกิจกรรมในงาน พ่อขุนประจำปี 2558 โดยได้จัดให้นักศึกษา สาธารณสุขศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

ณ บริเวณสนามบินเก่า (ฝูงบิน416) เชียงราย

2015-01-29


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทร 0 5377 6526 , แฟกซ์ 0 5377 6527

healthsci.crru@gmail.com