บุลคลากร

รูปกิจกรรม

รูปกิจกรรม ปี 2557

#
รูป เรื่อง ลายละเอียด วันที่
1
Jeans New Year 2015

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ให้กับนักศึกษาในสำนักฯ โดยมี อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี ให้เกียติ กล่าวเปิดงานและจับฉลากของขวัญให้กับนักศึกษา บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุนสนานและเป็นกันเอง

2014-12-24
2
สอบสัมภาษณ์ นศ.ใหม่ วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้สอบสภมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี ได้กล่าวต้อนรับกับนักศึกษาที่เข้าสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความแจ่มใสของนักศึกษาใหม่ ที่ต้องการเข้ามาศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ตนเองฝัน

2014-12-22
3
กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสู่ประชาชน นำโดย รองศาสตราจารย์พัชรา ก้อยชูสกุล คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ประเมินสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชน และ ให้ความรู้ เรื่องสุขภาพแก่ประชาชน ประชาชนได้รับความรู้ เรื่อง ยา การใช้ยาที่ถูกกต้อง และการดูแลรักษาสุขภาพฟัน ณ บ้านนางแล ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

2014-12-12
4
พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ประชุมการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2557 นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี เปิดการประชุมในครั้งนี้โดยมี ดร.นาวิน พรมใจสา มาเป็นวิทยากร ในการประชุมครั้งนี้

2014-12-03
5
บรูณาการทรัพยากรร่วมกัน

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี และ คบ.วิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร แสงระวี ปัญญา ประธานโปรแกรมวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มร.ชร. พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกัน ในการใช้ทรัพยากร บุคคล ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกันในการผลิตบัณฑิต ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร.

2014-12-03
6
จุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เมื่อวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557เวลา 17.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดย อธิการบดีได้เป็นประธานพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายคำนับ จุดเทียนชัย กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้า และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี

2014-12-02
7
ธรรมยาตราเดินขึ้นบูชาพระธาตุดอยตุง” ครั้งที่ 4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกับ คณะสงฆ์เชียงราย ภาค 6 จะจัดงาน “ธรรมยาตราเดินขึ้นบูชาพระธาตุดอยตุง” ครั้งที่ 4 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลา 06.30 – 15.00 น. โดยเริ่มจากบริเวณอ่างเก็บน้ำป่ากล้วยตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง ไปยังวัดพระธาตุดอยตุงอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 3.5 กม. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมขบวนและเป็นเจ้าหน้าที่ดูและปฐมพยาลเบื้องต้นให้กับขบวนครั้งนี้

2014-12-01
8
อบรมหลักและวิธีการทางสาธารณสุขสำหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้า โดยมี ว่าที่ ร.ต.จิตรเกษม ประสิทธิ์อยู่ศิล เป็นวิทยากร ได้อบรมหลักและวิธีการทางสาธารณสุขสำหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาจากผู้เชียวชาญโดยตรง

2014-11-22
9
ร่วมให้การต้อนรับคณะเดินทางจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้า ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะเดินทางจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการเข้าศึกษาดูงานหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภายใต้โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรด้านสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” ในการนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดทางด้านวิชาการและการพัฒนาการเรียนการสอน โดยได้นำคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆภายในสำนักวิชาฯ และนั่งรถชมบรรยากาศภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-11-21
10
ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านอธิการบดี

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบ ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อร่วมมอบดอกไม้ และร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแก่ท่านอธิการบดี ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-11-14
11
ประเพณีลอยกระทง 2557

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ร่วมพิธีปล่อยขบวนแห่และรถกระทง เนื่องในกิจกรรม "วันลอยกระทง ประจำปี 2557" ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ณ ศาลาชมนาถราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-11-06
12
ทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ร่วมเดินขบวนแห่ต้นกฐิน จากบริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี 1 และทอดถวาย ณ พุทธสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้เพื่อร่วมส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

2014-10-31
13
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ณ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ถึง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ณ เทศบาลคาชิวา นครโตเกี่ยว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ และนำวิทยากรหรือ นวัตกรรมใหม่ๆ จาก สาขาวิชาดูแลผู้สูงวัย (Elder Care) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเตรียมพร้อมในการทำข้อตกลงร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายในการจัดการโครงการ "เมืองผู้สูงวัย (Elderly City)"

2014-10-31
14
ประชุมทำความเข้าใจและสร้างข้อตกลงร่วมกัน

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ได้จัดการประชุมทำความเข้าใจและสร้างข้อตกลงร่วมกันในการประเมินการปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (สายสอน) ร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์รัชภูมิ แซ่ใช้ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการ เพื่อให้คณาจารย์มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2014-10-29
15
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 21 ตุลาคม 2557

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 21 ตุลาคม 2557 โดยในการนี้มีบัณฑิตจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 175 คน ณ หอประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2014-10-21
16
ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 18 ตุลาคม 2557

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2556 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้... เวลา 06.00 น. การถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ณ บริเวณอาคารยุพราชวิทยมงคล (หอสมุด) เวลา 09.00 น. การเดินแถวบัณฑิตเข้าสู่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยในการนี้สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 175 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

2014-10-18
17
ซ้อมย่อย พิธีพระราชทานรับ ปริญญาบัตร16-17 ตุลาคม 2557

ซ้อมย่อย พิธีพระราชทานรับ ปริญญาบัตร16-17 ตุลาคม 2557

2014-10-16
18
ประชุมประจำเดือนตุลาคม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการประชุมประจำเดือนตุลาคม โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักวิชาฯ ชี้แจงรายละเอียดแผนการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-10-15
19
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 11.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัลย์ บุญประกอบ ซึ่งเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง พร้อมมอบของที่ระลึกและแสดงมุฑิตาจิตต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัลย์ บุญประกอบ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ณ ร้านอาหารเฮือนเจ้าป้า ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

2014-10-08
20
พิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติและมอบหมวก ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมอบ “เข็ม Public Health” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานบุคลิกภาพของนักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 80 คน และมอบ “หมวก safety” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 10 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเข้าร่วมประดับเข็มและมอบหมวกแก่นักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณาจารย์จากสำนักวิชาฯ ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-10-02
21
GOODBYE SENIOR ’ 2014 23 กันยายน 2557

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาฯ ได้จัดกิจกรรม Goodbye Senior "Healthy Party" เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา และบุคลากรในสำนักวิชาฯ โดยในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแสดงจากสโมสรนักศึกษา, การร้องเพลง, การจับฉลากแจกของขวัญจากคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ และการกล่าวให้โอวาท และอวยพรนักศึกษาจากคณาจารย์ โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน ณ โรงแรงทีคการ์เด้น จังหวัดเชียงราย

2014-09-23
22
งานมุทิตาจิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2557 19 กันยายน 2557

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 15.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วม “งานแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลกรที่มีอายุครบ 60 ปี ประจำปี 2557” ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 10 ท่าน และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ บุญประกอบ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-09-19
23
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 17 กันยายน 2557

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมปัจฉินนิเทศ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาทุกปี เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา แนะแนวทางการทำงานและการศึกษาต่อ ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาในการก้าวสู่ตลาดแรงงาน โดยมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้กล่าวความรู้สึกที่มีต่อคณาจารย์ พร้อมมีกิจกรรมการผู้ข้อมือเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา ซึ่งบรรยากาศในการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความซาบซึ้ง ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-09-17
24
ประชุมประจำเดือนกันยายน 10 กันยายน 2557

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการประชุมประจำเดือนกันยายน โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักวิชาฯ ชี้แจงรายละเอียดแผนงบประมาณประจำปี 2558 และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 1/2558 ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-09-10
25
โครงการพัฒนาหลักสูตร ส.บ.การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2-4 กันยายน 2557

เมื่อวันที่ 2-4 กันยายน 2557 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ส.บ.การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร ส.บ.การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมประชุม เพื่อให้แนวคิด ปรับพื้นฐานด้านมุมมอง และร่วมอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ได้แก่ รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และดร.กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ คูลดาวน์ รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 3 กันยายน 2557 คณะทำงานได้เข้าศึกษาดูงานสถานบริการบ้านพักผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ...
1. แคร์ รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยมีพยาบาลประจำแคร์ รีสอร์ท ให้การต้อนรับและพาคณะทำงานดูสถานที่พร้อมบรรยายให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
2. ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้ป่วยและผู้สูงอายุแม่โจ้เฮลท์แคร์ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุษรินทร์ ทองมี ผู้จัดการศุนย์ฯให้การต้อนรับ และอธิบายความเป็นมาของการก่อตั้งศูนย์ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร ส.บ.การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
3. สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ (McKean Rehabilitation Center) ได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ประจำสถาบัน และรับฟังการบรรยายประวัติของสถาบัน และเยี่ยมชมการทำงานของหน่วยงานต่างๆภายในสถาบันแมคเคน ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำหลักสูตรให้มีคุณภาพต่อไป

2014-09-02
26
โครงการอบรมเพศศึกษารอบด้าน 30 สิงหาคม 2557

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการอบรม "เพศศึกษารอบด้าน" โดยได้รับเกียรติจาก... 1. คุณพวงพร แซ่คู ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 2. คุณพึงพิศ วรรณสอน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 3. คุณรัชดา รักษาศิลป์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 4. คุณธวัชชัย พาชืน และ 5. คุณศิริวัฒน์ แดงซอน เจ้าหน้าที่โครงการ/ผู้ประสานงาน ภาคเหนือ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ร่วมบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการเป็นที่ปรึกษาเรื่องเพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์ ให้แก่ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย เขต 1-4 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการให้คำปรึกษาที่ถูกต้องแก่นักเรียน ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมราชภัฎอินน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

2014-08-30
27
พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 28 สิงหาคม 2557

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี พร้อมคณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมพิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2557 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อระลึกถึงพระคุณครู และเป็นการนอบน้อมมอบตัวเป็นศิษย์ของมหาวิทยาลัย ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-08-28
28
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ส.บ.การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 27 สิงหาคม 2557

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ส.บ.การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อร่วมพิจารณาและร่างหลักสูตร ส.บ.การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านกำลังคนของประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มของประชากรในกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ณ ห้อง 8221 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-08-27
29
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 27 สิงหาคม 2557

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และนักศึกษาและคณาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ จากวิทยาลัยเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณทัศนีย์ บัวคำ อุปนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-08-27
30
พิธีวันทาคณาจารย์และบายศรีสู่ขวัญ 22 สิงหาคม 2557

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดพิธีวันทาคณาจารย์และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ระลึกถึงพระคุณครู และให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู เพื่อปวารณาตนเป็นศิษย์ของครูบาอาจารย์ และเพื่อเป็นการรับขวัญและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ เป็นการร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสืบต่อไป โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสำนักวิชาฯ ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา อาคารยุพราชวิทยมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-08-22
31
ปฐมนิเทศอาจารย์และเจ้าหน้าที่ใหม่ 22 สิงหาคม 2557

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าพบอาจารย์ใหม่ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์พัทธนิษย์ คำธาร, อาจารย์ณิชาภัทร เลิศพรมาตุลี และอาจารย์อรรถพล ปิดสายะ และเจ้าหน้าที่ใหม่ 1 ท่าน คือ นางสาวอรทัย กองหล้า เพื่อพูดคุย ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงาน มอบหมายภาระงาน อธิบายกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับจรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัยให้ทราบ พร้อมให้โอวาทและข้อคิดในการทำงาน เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-08-22
32
ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดโครงการอบรมเพศศึกษารอบด้าน 6 สิงหาคม 2557

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการอบรมเพศศึกษารอบด้าน โดยมีอาจารย์สุเนตรา นุ่นลอย คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายบริการวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางการจัดโครงการอบรมเพศศึกษารอบด้าน ณ ห้องประชุม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-08-06
33
ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 5 สิงหาคม 2557

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคม โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักวิชาฯ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมถึงแจ้งหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร และเตรียมความพร้อมด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-08-05
34
โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง เทคนิคการสมัครงาน 5 - 6 สิงหาคม 2557

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง เทคนิคการสมัครงาน ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 5 และ 6 สิงหาคม 2557 เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงเทคนิคและวิธีการในการสมัครงาน เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจและความพร้อมให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ก่อนออกสูตลาดแรงงาน ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-08-05
35
ประชุม 8 สำนักวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 31 กรกฎาคม 2557

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.30-12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กำหนดจัดการประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชา จำนวน 8 สำนักวิชา โดยมี ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชา ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-07-31
36
พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 28 กรกฎาคม 2557

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-07-28
37
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติด 25 กรกฎาคม 2557

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ยาเสพติด ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดชนิดต่างๆ รับรู้และตระหนักถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษารู้เท่าทันและอยู่ห่างไกลจากยาเสพติด ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-07-25
38
กิจกรรมทำบุญอาคารและอาจารย์ใหญ่ 22 กรกฎาคม 2557

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมทำบุญอาคารและอาจารย์ใหญ่ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ บริเวณหน้าอาคารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมร่วมทำบุญอาคาร ทำบุญอาจารย์ใหญ่ และทำพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-07-22
39
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 10 กรกฎาคม 2557

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 เพื่อร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้นักศึกษาได้สืบสานวัฒนธรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ธำรงอยู่ต่อไป ซึ่งขบวนแห่เทียนพรรษาของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แห่เทียนไปยัง พุทธสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

2014-07-10
40
ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรใหม่ 9 กรกฎาคม 2557

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรใหม่ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศทางสุขภาพ เพื่อชี้แจงและกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดทำหลักสูตร และวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-07-09
41
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 4 กรกฎาคม 2557

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (นักศึกษาชั้นปีที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่นักศึกษาใหม่สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจาก อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ กล่าวต้อนรับและให้โอวาท พร้อมผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษาใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย แนะนำแนวการประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสม และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษา ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-07-04
42
ประชุมชี้แจงกรอบงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 18 มิถุนายน 2557

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงกรอบงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนการจัดการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-06-18
43
ติดต่อประสานงานการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 14 มิถุนายน 2557

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปติดต่อประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมกับตัวแทนเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม เพื่อร่วมปรึกษาหารือ การวางแนวทางในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ณ จังหวัดลำพูน

2014-06-14
44
ประชุม เรื่อง การจัดเก็บข้อมูล เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงาน ตามตัวบ่งชี้และการจัดทำรายงาน การประเมินตนเอง 11 มิถุนายน 2557

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการประชุม เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลเพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง มีการซักซ้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) โดยได้รับเกียรติจากคุณกวินทร์ วิชาลัย นักวิชาการประกันคุณภาพ จากกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ และคุณวรากร โสธรา เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรและกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้อง Grill โรงแรมริมกกรีสอร์ทเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

2014-06-11
45
การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 3/2556 2 มิถุนายน 2557

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 3/2556 เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯร่วมกัน ณ ห้องประชุม M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-06-02
46
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม ความพร้อมสำหรับการเผยแพร่งานวิจัย ระดับนานาชาติ 29 พฤษภาคม 2557

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติ ให้แก่คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ผาสุข บุญธรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมเพื่อการเผยแพร่งานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-05-29
47
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินการ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (มคอ.7) 28 พฤษภาคม 2557

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ให้แก่คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-05-28
48
โครงการอบรมประเมินผลกระทบ ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) -2- 27 พฤษภาคม 2557

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการอบรมการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ให้แก่หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และเพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-05-27
49
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 26 พฤษภาคม 2557

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ให้แก่คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วรรณะ รัตนพงษ์ เป็นวิทยากรบรรยายใหความรู้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์เกี่ยวกับการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-05-26
50
โครงการอบรมประเมินผลกระทบ ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) -1- 22 พฤษภาคม 2557

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการอบรมการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพต่อไป ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-05-22
51
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหาร จัดการ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 14 พฤษภาคม 2557

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญกุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาสาธารณสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงาน การบริหารงานด้านวิชาการ และการจัดการเรียนการสอน ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2014-05-14
52
นิทรรศการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 พฤษภาคม 2557

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุภาวดี บุญจง พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 1 ได้ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการวันคุ้มครองแรงงานแห่งชาติ และนิทรรศการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน และเป็นการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้สนใจ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

2014-05-01
53
กิจกรรมทำบุญอาคาร และทำบุญอาจารย์ใหญ่ 29 เมษายน 2557

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 5 รูป บริเวณหน้าอาคารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมร่วมทำบุญอาคาร และทำบุญอาจารย์ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-04-29
54
รดน้ำดำหัวอธิการบดี 21 เมษายน 2557

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัว ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เนื่องในประเพณีปีใหม่ไทย เพื่อเแสดงถึงความเคารพ นบน้อม และเป็นการขอขมาลาโทษในสิ่งที่กระทำล่วงเกิน พร้อมทั้งรับคำอวยพรจากท่านอธิการบดี และรองอธิการบดี ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-04-21
55
ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย 10 เมษายน 2557

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2557" โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย พิธีสรงน้ำพระ เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเสริมสิริมงคลแบบล้านนา และพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารและผู้อาวุโส เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามสร้างความสัมพันธ์อันดีกับท้องถิ่น และเพื่อแสดงมุฑิตาจิตต่อผู้อาวุโส และผู้มีอุปการคุณที่มีส่วนร่วมสนับสนุนมหาวิทยาลัย ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-04-10
56
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ประจำเดือนเมษายน 9 เมษายน 2557

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ประจำเดือนเมษายน เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัยและโครงการวิจัยของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี รศ.พัชรา ก้อยชูสกุล เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-04-09
57
กิจกรรมรดน้ำดำหัว ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีวันสงกรานต์ 9 เมษายน 2557

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีวันสงกรานต์ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำโครงกระดูกอาจารยใหญ่์ และรดน้ำดำหัวคณาจารย์ผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล แสดงถึงความเคารพ กตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ และคณาจารย์ผู้ใหญ่ผู้่มีอุปการะคุณ และเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษในสิ่งที่ได้กระทำล่วงเกิน ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทยให้คงอยู่สืบไป ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-04-09
58
กิจกรรมรายงานความก้าวหน้า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 4 เมษายน 2557

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดกิจกรรม "การรายงานความก้าวหน้าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 75 คน เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ช่วยให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทหน้าที่การทำงานซึ่งกันและกัน เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา และเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตน จากประสบการณ์ของเพื่อนในแหล่งฝึกฯที่แตกต่างกัน ณ ห้องประชุม M3 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-04-04
59
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการวิจัย 2 เมษายน 2557

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รณิดา ปิงเมือง รองคณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการวิจัย ณ ห้องประชุม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-04-02
60
ประชุมการจัดการความรู้และติดตาม ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ด้าน ประกันคุณภาพการศึกษา 1 เมษายน 2557

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการประชุมการจัดการความรู้นำสู่หน่วยงานที่มีคุณภาพ และโครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งขี้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 3/2556 พร้อมกันนี้ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย

2014-04-01
61
ประชุมร่างแผนยุทธศาสตร์ 24 มีนาคม 2557

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์สำนักวิชาฯ เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักวิชาฯสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-03-24
62
การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด กรณีเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหว 20 มีนาคม 2557

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ เข้า้ร่วมกิจกรรม "การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด กรณีเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหว" โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-03-20
63
กิจกรรม Health Fair 28 กุมภาพันธ์ 2557

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้า้ร่วมจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ กับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงราย ภายใต้กิจกรรม "มหกรรมสุขภาพดี วิถีล้านนา" (Health Fair) ครั้งที่ 1 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกิดความตระหนักในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคจากพฤติกรรมเสี่ยง เพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขภาพ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น ในโอกาสนี้ อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เป็นตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ จากนายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ณ สวนตุงและโคม นครเชียงราย

2014-02-28
64
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการศึกษาภายใต้ พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556" 24-26 กุมภาพันธ์ 2557

เมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการศึกษาภายใต้ พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556" โดยมีตัวแทนผู้บริหารและคณาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย กว่า 30 แห่ง เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุม M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา ต่อการประกาศใช้ พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย กิจกรรมประกอบด้วยการรับฟังการบรรยายจากวิทยากร การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุมจัดตั้งเครือข่ายสาธารณสุข งานเลี้ยงรับรอง "ขันโตกดินเนอร์" และ การเดินทางไปศึกษาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่อำเภอแม่สายและอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้..

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 - 08.30 - 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม โดย ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- 09.00 - 12.00 น. การบรรยายเรื่อง "ที่มาและความสำคัญของ พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556" โดย ดร.ไพศาล บางชวด นายกสมาคมวิชาีชีพสาธารณสุข และ คุณทัศนีย์ บัวคำ อุปนายกสมาคมวิชาีชีพสาธารณสุข
- 13.00 - 16.30 น. การอภิปรายเรื่อง "การบังคับใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน กับ การจัดการศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์" โดย ดร.ไพศาล บางชวด นายกสมาคมวิชาีชีพสาธารณสุข คุณทัศนีย์ บัวคำ อุปนายกสมาคมวิชาีชีพสาธารณสุข และ อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมเปิดเวทีให้ผู้บริหารและคณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมได้ซักถาม และแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกัน
- 17.30 - 21.00 น. การจัดงานเลี้ยงรับรอง "ขันโตกดินเนอร์" ภายใต้บรรยากาศร่มรื่นของพรรณไม้ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงจากวงซะล้อซองซึง การแสดงฟ้อนรำตามแบบล้านนา และ กิจกรรมการปล่อยโคมตาประเพณีปฏิบัติของชาวล้านนา ซึ่งทำให้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและงดงาม สร้างความประทับใจให้แก่แขกผู้มีเกียรติภายในงาน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
- 09.00 - 12.00 น. การอภิปรายเรื่อง "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์" โดย รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- 13.00 - 14.30 น. การอภิปรายเรื่อง "กรณีศึกษา การจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี" โดย ผศ.นภาภรณ์ สันพนวัฒน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ การอภิปราย เรื่อง "อดีต..ปัจจุบัน..อนาคต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" โดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-14.30 - 16.00 น. การประชุมจัดตั้งเครือข่าย "สาธารณสุขราชภัฏ" โดยมีการคัดเลือกตัวแทนคณาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในแต่ละภูมิภาคเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 กิจกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่อำเภอแม่สาย/จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า และ พื้นที่อำเภอเชียงแสน/สามเหลี่ยมทองคำ จังหวัดเชียงราย

2014-02-24
65
กิจกรรม EMS Rally 21 กุมภาพันธ์ 2557

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 จังหวัดเชียงรายได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแข่งขันทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (EMS Rally) ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 1 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำูพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน และเชียงราย เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ ความสามารถของบุคลากรหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน และ พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน การแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยบริการระดับสูงและระดับเบื้องต้น ของทีมกู้ชีพจาก 8 จังหวัด โดยทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ร่วมให้การสนับสนุนในด้านสถานที่ อุปกรณ์เครื่องเสียง และนักศึกษาช่วยงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-02-21
66
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การช่วยเหลือฉุกเฉินและการฟื้นคืนชีพ" 17 กุมภาพันธ์ 2557

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การช่วยเหลือฉุกเฉินและการฟื้นคืนชีพ" ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ มีความสามารถ และทักษะในด้านการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ หรือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์จริงได้ โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ศูนย์นเรนทร โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมและฝึกปฏิบัติให้แก่นักศึกษา ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-02-17
67
วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2557

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 น. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "วันราชภัฏ" เนื่องด้วยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม "ราชภัฏ" นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและนำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงได้กำหนดจัดกิจจกรมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และจัดพิธีรำลึกการพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-02-14
68
โครงการอบรมเตรียมความพร้อม อาจารย์นิเทศก์และอาจารย์พี่เลี้ยง 7 กุมภาพันธ์ 2557

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.15 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 3/2556 ให้แก่อาจารย์นิเทศก์ อาจารย์พี่เลี้ยง และนักศึกษา เพื่อเป็นการทำความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้การดำเนินงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พี่เลี้ยงจากแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา เข้าร่วมอบรมจำนวน 21 แห่ง ณ ห้องประชุม M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-02-07
69
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์์ 7 กุมภาพันธ์ 2557

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.15 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์์ ประจำภาคเรียนที่ 3/2556 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 75 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้นักศึกษาทราบ ณ ห้องประชุม M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-02-07
70
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ 31 มกราคม 2557

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้เป็นบุคลากรที่ดีตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุภัทร ชูประดิษฐ์ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม M3 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-01-31
71
ประชุมการจัดเก็บข้อมูลเพื่อติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ฯ 29 มกราคม 2557

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการประชุมเรื่อง "การจัดเก็บข้อมูลเพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ฯ" เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดเก็บข้อมูลหลักฐานและหลักเกณฑ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนเพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านการจัดเก็บเอกสารหลักฐานด้านการประกันคุณภาพ เพื่อเตรียมจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-01-29
72
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย" 28 มกราคม 2557

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยอาจารย์สุภาวดี บุญจง และ อาจารย์อนุสรา พงค์จันตา ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานการจัดการระบบการกำจัดมูลฝอยแบบครบวงจร เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง และเข้าใจขั้นตอนกรรมวิธีการกำจัดมูลฝอยมากขึ้นจากการเห็นสถานที่จริง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในรายวิชา การจัดหาน้ำสะอาดและการกำจัดของเสียได้ ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

2014-01-28
73
การนำเสนอผลการเตรียมฝึก ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 24 มกราคม 2557

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรม "การรายงานผลการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้รายงานผลการวิเคราะห์ชุมชน (Community Diagnosis), การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพชุมชน ตลอดจนผลการของการจัดทำโครงการ ช่วยให้นักศึกษา้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทักษะความรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ณ ห้องประชุม M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-01-24
74
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา 22 มกราคม 2557

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้การดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ อาคารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย ผลการเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 คือ นายสุรชัย แซ่หยาง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

2014-01-22
75
โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้น และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัย 21 มกราคม 2557

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ดับเพลิงเบื้องต้นและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัย" ให้แก่บุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) โดยการอบรมประกอบด้วยกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีความรู้และทักษะการปฏิบัติในเรื่องการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง และเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในสถานการณ์จริงได้อย่างทันท่วงที ณ ห้องประชุม M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-01-21
76
กิจกรรม รำไม้พลอง 21 มกราคม 2557

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 17.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย ผศ.ดร.วิลาวัลย์ บุญประกอบ ได้จัดกิจกรรมการรำไม้พลอง ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการเรียนการสอนรายวิชา การแพทย์แผนไทยในงานสาธารณสุข เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ช่วยให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ และได้รับประสบการณ์โดยตรง ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-01-21
77
โครงการแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2557

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 21 - 27 มกราคม 2557

2014-01-21
78
โครงการให้ความรู้และตรวจสุขภาพ ของประชาชน (2) 15 มกราคม 2557

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุเนตรา นุ่นลอย พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้โครงการ "ให้ความรู้และตรวจสุขภาพของประชาชน" ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) โดยกิจกรรม ประกอบด้วย การตรวจและประเมินผลสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ครู-อาจารย์ และนักเรียน และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อเป็นการมอบรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

2014-01-15
79
โครงการให้ความรู้และตรวจสุขภาพ ของประชาชน (1) 13 มกราคม 2557

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุเนตรา นุ่นลอย พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้โครงการ "ให้ความรู้และตรวจสุขภาพของประชาชน" ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม โดยกิจกรรม ประกอบด้วย การตรวจและประเมินผลสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ครู-อาจารย์ และนักเรียน และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ พร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อเป็นการมอบรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

2014-01-13
80
โครงการศึกษาดูงานการจัดการสมุนไพร ในงานสาธารณสุข 11 มกราคม 2557

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยผศ.ดร.วิลาวัลย์ บุญประกอบ ได้นำ้นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานการจัดการสมุนไพรในงานสาธารณสุข ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา และ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการสมุนไพร และได้มีโอกาสเรียนรู้และซักถามข้อสงสัยจากผู้รู้โดยตรง ทั้งนี้เนื่องจาก "สมุนไพร" เป็นหัวข้อหนึ่งในการเรียนการสอนรายวิชาการแพทย์แผนไทยในงานสาธารณสุข โดยได้รับเกียรติจากคุณมโนชญ์ เทศอินทร์ และ คุณกันยา ถูกจิตต์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่นักศึกษา

2014-01-11
81
กิจกรรมการบรรยายพิเศษ 9 มกราคม 2557

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 11.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับเกียรติจาก.. Prof.Catherine A. Solheim และ Prof.Jill จาก University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่นำนักศึกษามาทำกิจกรรมร่วมกับสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ ผศ.มาลี หมวกกุล อาจารย์สำนักวิชาสังคมศาสตร์ จึงได้มีการจัดการบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ "แนวโน้มหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในอนาคต" โดยมีอาจารย์พัชรินทร์ วินยางค์กูล (รักษาราชการแทนคณบดี) และคณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพร่วมให้การต้อนรับ พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-01-09
82
ร่วมอวยพรปีใหม่อธิการบดี 2 มกราคม 2557

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมอวยพรและมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม 2557 แก่ ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2014-01-02


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทร 0 5377 6526 , แฟกซ์ 0 5377 6527

healthsci.crru@gmail.com