บุลคลากร

รูปกิจกรรม

รูปกิจกรรม ปี 2556

#
รูป เรื่อง ลายละเอียด วันที่
1
ประชุมประจำเดือนธันวาคม 25 ธันวาคม 2556

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการประชุมประจำเดือนธันวาคม เพื่อร่วมหารือถึงทิศทางการดำเนินงานของสำนักวิชาฯ และร่วมพิจารณาประเด็นสำคัญของการทำงานในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญยากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมกันนี้ ได้ถือโอกาสจัดกิจกรรมจับฉลากเพื่อมอบของขวัญพิเศษ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่คณาจารยื เจ้าหน้าที่ และแม่บ้าน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-12-25
2
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 24 ธันวาคม 2556

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (2557) เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคี เกิดการทำกิจกรรมร่วมกัน ระหว่าง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของนักศึกษาแต่ละชั้นปี การจับฉลากของรางวัล และการรับประทานอาหารร่วมกัน ณ หอประชุมกาสะลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-12-24
3
กีฬาระหว่างคณะ ครั้งที่ 2 23 ธันวาคม 2556

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ และสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม "กีฬาระหว่างคณะ" ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมการมีพลานามัยที่ดีจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้แก่นักศึกษา เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด และเป็นการสร้างสัมพันธไมตรอันดีต่อกันระหว่างนักศึกษาทั้งสามสำนักฯ โดยกิจกรรมดำเนินไปด้วยความสนุกสนาน ณ อาคารยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-12-23
4
เทคนิคการฉีดยาสัตว์ 22 ธันวาคม 2556

ตามที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2/2556 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์โดยตรง ก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ จึงจัดให้มีการเรียนการสอนในหัวข้อ "เทคนิคการฉีดยาสัตว์" เพื่อให้นักศึกษามีทักษะความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการในการฉีดยาสัตว์ที่ถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก อ.น.สพ.ดร.สิทธิวสันต์ ดลวงศ์จันทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และเทคนิคในการปฏิบัติ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556 ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-12-22
5
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวดแผนไทย 21 ธันวาคม 2556

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวดแผนไทย ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชา การแพทย์แผนไทยในงานสาธารณุสข ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และสอนเทคนิควิธีการนวดแผนไทยให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์โดยตรง และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาได้้ ณ ห้อง 8211 อาคารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-12-21
6
โครงการอบรมการจัดการความรู้ (KM) 11 ธันวาคม 2556

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการ "การจัดการความรู้นำสู่หน่วยงานที่มีคุณภาพ (Knowledge Management)" ให้แก่บุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน และร่วมกันกำหนดประเด็นองค์ความรู้ เพื่อจัดทำแผนองค์ความรู้ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.วรรณะ รัตนพงษ์ คณบดีสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมมณีไตรรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-12-11
7
โครงการอบรมการบริหารงานสาธารณสุข 2 ธันวาคม 2556

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการอบรมการบริหารงานสาธารณสุข ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานสาธารณสุข และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานวิชาชีพสาธารณสุขได้ โดยการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณจิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศีล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ โครงสร้างการบริหารงานสาธารณสุขระดับประเทศและระดับท้องถิ่น และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข ณ ห้อง M3 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-12-02
8
งานรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2556

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556 เวลา 17.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์วันเอดส์โลก จังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเครือข่ายการทำงานด้านเอดส์จังหวัดเชียงราย ณ บริเวณสันโค้งน้อย ถนนคนม่วน โซน A

2013-12-01
9
ประชุมการประกันคณภาพการศึกษาภายใน 20 พฤศจิกายน 2556

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการประชุม เรื่องระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักวิชาฯ เพื่อปรึกษาหารือ และร่วมพิจารณาปรับปรุงคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา และร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ในแต่ละองค์ประกอบของระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี รศ.พัชรา ก้อยชูสกุล เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิชาฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-11-20
10
ประเพณีลอยกระทง 16 พฤศจิกายน 2556

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 18.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ร่วมพิธีปล่อยขบวนแห่และรถกระทง เนื่องในกิจกรรม "วันลอยกระทง ประจำปี 2556" ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ณ ศาลาชมนาถราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-11-16
11
ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านอธิการบดี 14 พฤศจิกายน 2556

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าพบ ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อร่วมมอบกระเช้าของขวัญ และร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแก่ท่านอธิการบดี ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-11-14
12
ทอดกฐินสามัคคี 40 ปี ราชภัฏเชียงราย 13 พฤศจิกายน 2556 2013-11-13
13
กิจกรรมรายวิชา การแพทย์แผนไทยในงานสาธารณสุข 31 ต.ค. - 11 พ.ย. 56

ด้วยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา การแพทย์แผนไทยในงานสาธารณสุข จึงได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2556 ให้แก่นักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 75 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ช่วยให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ และได้รับประสบการณ์โดยตรง นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน โดยมี ผศ.ดร.วิลาวัลย์ บุญประกอบ เป็นอาจารย์ผู้สอน ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-10-31
14
ปฐมนิเทศรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์ วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 25 ตุลาคม 2556

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 เป็นวันเริ่มต้นของการเรียนการสอนในรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 ในการนี้ ทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียด ข้อตกลง แนวทางในการปฏิบัติตน รายละเอียดเนื้อหารายวิชา ตลอดจนกิจกรรม และกำหนดการต่างๆ โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-10-25
15
ประชุมคณะกรรมการเตรียมฝึก ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 24 ตุลาคม 2556

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 11.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย อาจารย์สุเนตรา นุ่นลอย ประธานกรรมการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี ให้เกียรติร่วมประชุมและกำหนดทิศทางการดำเนินงานในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิืทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-10-24
16
ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง 21 ตุลาคม 2556

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 06.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อ.รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากร สโมสรนักศึกษาและนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง โดยได้ร่วมเดินขบวนและถวายพานพุ่มสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิืทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-10-21
17
ประชุมอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 11 ตุาคม 2556

เมื่อวันที่ 11 ตุาคม 2556 เวลา 10.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการประชุมอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-10-11
18
"ราตรีกาสะลองคำ" 29 กันยายน 2556

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556 เวลา 18.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดงาน "ราตรีกาสะลองคำ" เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครบ 40 ปี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงรับรองดังกล่าว ซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศของความอบอุ่นและชื่นมื่น ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-09-29
19
ประชุมเตรียมความพร้อม การประเมินคุณภาพการศึกษาฯ 18 กันยายน 2556

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อร่วมปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2556 โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-09-18
20
Goodbye Senior 10 กันยายน 2556

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 18.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาฯ ได้จัดกิจกรรม Good Bye Senior "Free Style Colorful" เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ในปีีการศึกษา 2555 โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และบุคลากรในสำนักวิชาฯ โดยในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การแสดงจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1,2 และ 3 , การร้องเพลง การจับฉลากแจกของขวัญจากคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ และการกล่าวแสดงความรู้สึกจากตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และการกล่าวให้โอวาท และอวยพรนักศึกษาจากคณาจารย์ โดยบรรยาการศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน ณ หอประชุมกาสะลองคำ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-09-10
21
อบรมเชิงปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา 31 สิงหาคม 2556

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556 
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการ 
"อบรมเชิงปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา" 
นำโดยอาจารย์สาวิตรี ธรรมสอน และอาจารย์อนุสรา พงค์จันตา คณาจารย์ประจำ 
ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
เดินทางไปยังคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้โครงสร้างและหน้าที่การทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย
จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 
พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาโครงสร้างอวัยวะจริงจากร่างอาจารย์ใหญ่ 
เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเชิงปฏิบัติการมากยิ่งขึ้น 
ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

2013-08-31
22
โครงการอบรมเพศศึกษารอบด้าน 30 สิงหาคม 2556

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการอบรม "เพศศึกษารอบด้าน" โดยได้รับเกียรติจาก...
1. นายแพทย์จุลพงศ์ อจลพงศ์ หัวหน้ากลุ่มสูตินารี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
2. คุณสายทิพย์ นวลนุช พยาบาลวิชาชีพ งานส่งเสริมสุขภาพสตรี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
3. คุณเกตกานดา รตจีน ผู้จัดการบ้านสคูล ศูนย์เยาวชนจังหวัดเชียงราย
4. คุณประสิทธิ์ วงศ์ประสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ฝ่ายงานเอดส์และกามโรค สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย
5. คุณรัชดา รักษาศิลป์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ร่วมบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการเป็นที่ปรึกษาเรื่องเพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์ ให้แก่ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย เขต 1-4 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการให้คำปรึกษาที่ถูกต้องแก่นักเรียน ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-08-30
23
พิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2556 27 สิงหาคม 2556

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2556 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานบุคลิกภาพของนักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 72 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเข้าร่วมประดับเข็มแก่นักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณาจารย์จากสำนักวิชาฯ และในโอกาสนี้ อธิการบดี ได้เข้าเยี่ยมชมห้องสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและให้กำลังใจแก่สโมสรนักศึกษา ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-08-27
24
ประชุมวิพากษ์หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 23 สิงหาคม 2556

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการประชุม การวิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ ปีพุทธศักราช 2556 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ คุณสุพิน วัฒนา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย กรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมครั้งนี้มีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทั้งนี้เพื่อพิจารณาหาผลสรุปของการจัดทำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตร่วมกัน เพื่อให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-08-23
25
โครงการ "การก้าวสู่ตลาดแรงงาน" 20 สิงหาคม 2556

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการ "การก้าวสู่ตลาดแรงงาน" ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมหลักฐาน เอกสารการสมัครงาน การทำประวัติโดยย่อ วิธีการสัมภาษณ์ในการสมัครงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยได้รับเกียรติจากคุณสมพร ทองดี และ คุณอรทัย ไชยวงค์ นักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 และ 2 ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-08-20
26
โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องการจัดทำโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน 16 สิงหาคม 2556

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน ให้แก่บุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์ อาจารย์จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการเขียนบทความวิจัย" ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการวิจัยที่ถูกต้อง มีมาตรฐาน ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2013-08-16
27
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายสรรหาบุคลากรดีเด่น 16 สิงหาคม 2556

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสรรหาบุคลากรดีเด่น โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณบดีคณะ วิทยาลัย และสำนักต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมปรึกษาหารือ การดำเนินการสรรหาบุคลากรดีเด่น เข้ารับประกาศเกียรติคุณยกย่องในพิธีสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครบรอบ 40 ปี ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-08-16
28
วันแม่แห่งชาติ 9 สิงหาคม 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ) และพิธียกย่องเชิดชูแม่ดีเด่นราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ในโอกาสนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อาจารย์สาวิตรี ธรรมสอน รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมกาสะลองคำ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2013-08-09
29
ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 31 กรกฎาคม 2556

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2556 โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี เป็นประธานในที่ประชุม การจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักวิชาฯ และร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในโอกาสนี้ อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี ได้เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่.. ... อาจารย์พิณัฏฐิณีย์ จิตคำ ... เนื่องในโอกาสลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2013-07-31
30
แห่เทียนพรรษา 19 กรกฎาคม 2556

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้นักศึกษาได้สืบสานวัฒนธรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ธำรงอยู่ต่อไป โดยขบวนแห่เทียนพรรษาของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แห่เทียนไปยัง พุทธสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-07-19
31
ทานหาแม่ฟ้าหลวง 18 กรกฎาคม 2556

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 07.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมเดินขบวนและร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนนี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-07-18
32
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 16 กรกฎาคม 2556

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2554 - 2555 วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 โดยในการนี้มีบัณฑิตและมหาบัณฑิตจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้.. - ระดับปริญญาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 ท่าน คือ .. คุณกันยา ถูกจิตต์ อาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กรรมการกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการและวิทยากรประจำศูนย์การเรียนรู้เพื่อตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรในโครงการฟื้นฟูหนี้ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าของศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน - ระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 213 คน ณ หอประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2013-07-16
33
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 13 กรกฎาคม 2556

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2554 - 2555 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้... เวลา 06.00 น. การถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิต ณ อาคารยุพราชวิทยมงคล เวลา 09.00 น. การเดินแถวบัณฑิตเข้าสู่ศูนย์การประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยในการนี้มีบัณฑิตและมหาบัณฑิตจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้ - ระดับปริญญาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 ท่าน คือ .. คุณกันยา ถูกจิตต์ อาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กรรมการกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการและวิทยากรประจำศูนย์การเรียนรู้เพื่อตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรในโครงการฟื้นฟูหนี้ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าของศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน - ระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 213 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

2013-07-13
34
การเตรียมงานและซ้อมรับปริญญา 11-12 กรกฎาคม 2556

ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้กำหนดจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อเตรียมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2556 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ในการนี้ ทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่์และนักศึกษา ได้ร่วมกันให้การต้อนรับแก่บัณฑิต รุ่นที่ 2 ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้วยความอบอุ่น ณ อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-07-11
35
การทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 4 กรกฎาคม 2556

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 น. กองมาตรฐานวิชาการและการประกันคุณภาพ ร่วมกับ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึุกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดรทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้เกียรติลงนามร่วมกัน ณ อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-07-04
36
งานเปิดโลกสาธารณสุขศาสตร์ 29 มิถุนายน 2556

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรม "โครงการเปิดโลกสาธารณสุขศาสตร์" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพสาธารณสุข และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาชีพสาธารณสุข โดยกิจกรรมนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณนัฐพงษ์ จันธิมา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-06-29
37
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพฯ ของสโมสรนิสิตนักศึกษา 29 มิถุนายน 2556

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ได้จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรม การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของสโมสรนิสิตนักศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายในการจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพนักศึกษากับหน่วยงานภายนอก เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาสนับสนุนให้นักศึกษา ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-06-29
38
นิทรรศการต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2556

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรม "การจัดนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด" โดยให้นักศึกษาแต่ละห้อง แต่ละชั้นปี ร่วมกันจัดนิทรรศการเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมอภิปรายถึงพิษภัยของยาเสพติด และมีการมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาห้องที่มีผลงานการจัดนิทรรศการสวยงาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย เป็นปัญหาต่อสังคม และประเทศชาติ และเพื่อสร้างแกนนำนักศึกษาในการต่อต้านยาเสพติด ภายในสถานศึกษา ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-06-26
39
โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม SPSS 23 มิถุนายน 2556

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2556 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้โครงการอบรมให้ความรู้การใช้งานโปรแกรม SPSS ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (ชั้นปีที่ 4) จำนวน 181 คน โดยได้รับเกียรติจาก คุณยุทธศิลป์ ชูมณี นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS และได้ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม SPSS จากผู้มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำงานวิจัยต่อไป ณ ห้องประชุมพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-06-23
40
พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 20 มิถุนายน 2556

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี พร้อมคณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมพิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ู ประจำปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อระลึกถึงพระคุณครู และเป็นการนอบน้อมมอบตัวเป็นศิษย์ของมหาวิทยาลัย ณ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-06-20
41
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 19 มิถุนายน 2556

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2556 เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักวิชาฯ และติดตามความก้าวหน้าหลักฐานตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2013-06-19
42
กิจกรรมทำบุญอาคาร ทำบุญอาจารย์ใหญ่ และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 12 มิถุนายน 2556

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 5 รูป บริเวณหน้าอาคารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมร่วมทำบุญอาคาร ทำบุญอาจารย์ใหญ่ และทำพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 เพื่อความเป็นสิริมงคลแ่ก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-06-12
43
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 7 มิถุนายน 2556

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (นักศึกษาชั้นปีที่ 1) ปีการศึกษา 2556 ทั้งในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจาก อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ กล่าวให้การต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย แนะนำแนวการประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสม และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษา ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2013-06-07
44
โครงการอบรมการเขียนโครงร่างงานวิจัย 28 พฤษภาคม 2556

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมอบรมการเขียนโครงร่างงานวิจัยให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 175 คน โดยมีรองศาสตราจารย์พัชรา ก้อยชูสกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านการเขียนโครงร่างงานวิจัยให้แก่นักศึกษา ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-05-28
45
โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา 28 พฤษภาคม 2556

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมอบรมผู้นำนักศึกษาให้แก่นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 60 คน โดยมี .... 1.นางสาวสายฝน กันแก้ว 2.นางสาวศุภกาญจน์ ศรีมอญ และ 3.นางสาวพิราวรรณ ศรีจันทร์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นวิทยากรบรรยายและดำเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและการบริหารจัดการงานกิจกรรมนักศึกษา ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-05-28
46
รายงานผลการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 3/2555 27 พฤษภาคม 2556

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 176 คน ประจำปีการศึกษา 3/2555 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ณ ห้องประชุมพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-05-27
47
รายงานผลการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 3/2555 23 พฤษภาคม 2556

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2556 เพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1/2556 และประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2555 ณ ห้องประชุม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-05-23
48
ปฐมนิเทศการลงทะเบียนเรียน และระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 22 พฤษภาคม 2556

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสำนักฯ ได้เข้าพบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อปฐมนิเทศชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจที่ตรงกันและป้องกันการสับสนในการลงทะเบียน ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-05-22
49
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 20 พฤษภาคม 2556

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ในการนี้ อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ และอาจารย์สุภาวดี บุญจง ได้เข้าร่วมต้อนรับนักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาใหม่ มหาิวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-05-20
50
คณบดีพบนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 20 พฤษภาคม 2556

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์ ได้เข้าพบนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อกล่าวให้โอวาทและสร้างขัวญกำลังใจให้แก่นักศึกษา ในการก้าวเข้ามาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย ณ อาคารยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-05-20
51
รดน้ำดำหัวท่านอธิการบดี 22 เมษายน 2556

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัว ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และผศ.เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ รองอธิการบดี เนื่องในประเพณีปีใหม่ไทย เพื่อเแสดงถึงความเคารพ นบน้อม และเป็นการขอขมาลาโทษในสิ่งที่กระทำล่วงเกิน พร้อมทั้งรับคำอวยพรจากท่านอธิการบดี และรองอธิการบดี ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันสักการะจ้าพ่อแสนหวี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทยให้สืบต่อไป

2013-04-22
52
อบรมให้ความรู้ด้านการประกัน คุณภาพการศึกษา 19 เมษายน 2556

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แก่บุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดเก็บเอกสารหลักฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

2013-04-19
53
กิจกรรมรดน้ำดำหัว 18 เมษายน 2556

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีสงกรานต์ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำโครงกระดูกอาจารยใหญ่์ และรดน้ำดำหัวคณาจารย์ผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล แสดงถึงความเคารพ กตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ และคณาจารย์ผู้ใหญ่ที่มีอุปการะคุณ และเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษในสิ่งที่ได้กระทำล่วงเกิน ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทยให้คงอยู่สืบไป ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-04-18
54
ติดต่อประสานงานการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จ.เชียงใหม่ 18 พฤษภาคม 2556

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปติดต่อประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมกับตัวแทนเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม เพื่อร่วมปรึกษาหารือ การวางแนวทางในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงพยาบาลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

2013-04-18
55
กิจกรรมป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ราชภัฏเชียงราย 11 เมษายน 2556

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2556" โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย พิธีสรงน้ำพระ เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเสริมสิริมงคลแบบล้านนา และพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารและผู้อาวุโส เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามสร้างความสัมพันธ์อันดีกับท้องถิ่น และเพื่อแสดงมุฑิตาจิตต่อผู้อาวุโส และผู้มีอุปการคุณที่มีส่วนร่วมสนับสนุนมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-04-11
56
ประชุมอนุมัติผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 9 เมษายน 2556

มื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดการประชุมอนุมัติผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เพื่อพิจารณารายชื่อผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 ในภาคปกติ จันทร์-ศุกร์ และภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ และประชุมวางแผนการออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-04-09
57
กีฬาระหว่างคณะ 6 เมษายน 2556

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2556 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ได้จัดกิจกรรม "กีฬาระหว่างคณะ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมการมีพลานามัยที่ดีจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้แก่นักศึกษา เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด และเป็นการสร้างสัมพันธไมตรอันดีต่อกันระหว่างนักศึกษาทั้งสองสำนักฯ โดยกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และสร้างความประทับใจให้แก่นักศึกษาทั้งสองสำนักฯ ณ อาคารยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-04-06
58
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินผลหลักสูตร วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์" 27 มีนาคม 2556

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และร่วมประชุมหารือกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในปีการศึกษา 2556 ณ โรงแรมสยามเบย์รีสอร์ท เกาะช้าง จังหวัดตราด

2013-03-27
59
รายงานความก้าวหน้า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 22 มีนาคม 2556

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดกิจกรรม "การรายงานความก้าวหน้าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 176 คน เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ช่วยให้นักศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทหน้าที่การทำงานซึ่งกันและกัน เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา และเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตน จากประสบการณ์ของเพื่อนในแหล่งฝึกฯที่แตกต่างกัน ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา อาคารยุพราชวิทยมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-03-22
60
ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 20 มีนาคม 2556

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการประชุมสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและมอบนโยบายด้านการทำงานให้แก่สโมสรนักศึกษาชุดใหม่ ณ ห้อง 8221 อาคาร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-03-20
61
โครงการอบรมการพัฒนาอนามัยชุมชน 18 มีนาคม 2556

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการอบรมการพัฒนาอนามัยชุมชน ให้แก่นักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 โดยเป็นการจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 วัน มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ 15 มีนาคม 2556 เป็นกิจกรรมการรับฟังการบรรยาย โดยได้รับเกียรติจากคุณสมพร ทองดี นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแม่จัน สังกัดโรงพยาบาลแม่จัน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ "วิถีชุมชน" และ "การวินิจฉัยชุมชน" ณ ห้องประชุมมณีไตรรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วันที่ 18 มีนาคม 2556 เป็นกิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ชุมชน โดยในช่วงแรกเป็นการรับฟังการบรรยายเรื่อง "บริบทของหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลแม่จัน" โดยคุณสมพร ทองดี จากนั้น เปิดโอกาสให้นักศึกษาลงพื้นที่สำรวจปัญหาสุขภาพในชุมชน เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีการทำำงานจริง ฝึกทักษะด้านการเข้าชุมชน และการเก็บข้อมูลจากชาวบ้าน เพื่อนำมาสรุปผลการวิเคราะห์ชุมชน พร้อมเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแม่จัน สังกัดโรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย

2013-03-18
62
ประชุมพิจารณาหลักสูตร 11 มีนาคม 2556

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรฯ โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันร่างแผนการเรียนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนในภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้การเรียนการสอนของสำนักวิชาฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-03-11
63
ประชุมสรุปผลการนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ครั้งที่ 1 6 มีนาคม 2556

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 เวลา 10.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการประชุมสรุปผลการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1 เพื่อติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการณ์ฯของนักศึกษา ร่วมอภิปรายปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่พบจากการนิเทศ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนร่วมกันวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการรายงานผลความก้าวหน้าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯของนักศึกษา ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2556 ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราภัฏเชียงราย

2013-03-06
64
ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านคณบดี 6 มีนาคม 2556

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 รศ.พัชรา ก้อยชูสกุล และอาจารย์พิณัฏฐิณีย์ จิตคำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมกันอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญ แก่ .. อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญยากุล คณบดี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเกิดของท่าน ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราภัฏเชียงราย

2013-03-06
65
วันราชภัฏ 2556 14 กุมภาพันธ์ 2556

เนื่องด้วยในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม "ราชภัฏ" นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และนำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยฯ จึงกำหนดให้วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น "วันราชภัฏ" เฉกเช่นเดียวกันกับปีนี้ ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดงานวันราชภัฏ ประจำปี 2556 ขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 โดยกิจกรรม ประกอบด้วย ... เวลา 08.00 น. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ บริเวณหน้าศูนย์ประชุมนานาชาติ เวลา 09.00 น. พิธีรำลึกการพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ในการน ี้สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-02-14
66
รางวัลนักวิจัยดีเด่นและผลงานวิจัยดีเด่น 14 กุมภาพันธ์ 2556

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัยในสาขาต่างๆ และมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554-2555 เนื่องในงาน "วันราชภัฏ" ในการนี้ คณาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล จำนวน 2 ท่าน คือ..
1. ผศ.ดร.วิลาวัลย์บุญประกอบ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
2. อาจารย์วัชรพงษ์ เรือนคำ ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่น (รุ่นใหม่) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-02-14
67
โครงการให้ความรู้ และตรวจสุขภาพประชาชน 5 กุมภาพันธ์ 2556

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุเนตรา นุ่นลอย คณาจารย์ประจำ พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา ได้จัดโครงการ "ให้ความรู้และตรวจสุขภาพประชาชน" โดยกิจกรรม ประกอบด้วย การตรวจและประเมินผลสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ครู อาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ เรื่องการแปรงฟัน และการล้างมือที่ถูกวิธีให้แก่นักเรียน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการล้างมือด้วยสบู่ และการแปรงฟันอย่างถูกวิธี เป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการสร้างความตระหนัก และเกิดการป้องกันตนเองเพื่อสุขภาพที่ดีและยั่งยืนต่อไป ณ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

2013-02-05
68
ประชุมบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 29 มกราคม 2556

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1 / 2556 ประจำเดือนมกราคม เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานและกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม เพื่อชี้แจงมอบหมายนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ในโอกาสนี้ อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญยากุล คณบดี ได้มอบเข็ม Public Health เป็นที่ระลึกให้แก่อธิการบดี เพื่อแทนคำขอบคุณในโอกาสที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-01-29
69
ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต 29 มกราคม 2556

มื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยบุคลากร ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์อนุสรา พงค์จันตา เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงร

2013-01-29
70
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 25 มกราคม 2556

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555 เพื่อชี้แจงระเบียบข้อตกลงและรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯให้แก่นักศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯจริง ในระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 17 พฤษภาคม 2556 โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา อาคารยุพราชวิทยมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-01-25
71
ประชุมประสานงาน แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 17 มกราคม 2556

เนื่องด้วยในภาคเรียนที่ 3 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะมีการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของทุกปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2555 นี้ ทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยอาจารย์วัชรพงษ์ เรือนคำ ประธานกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ จึงได้จัดโครงการประชุมประสานงานร่วมกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ โดยมีตัวแทนคณาจารย์เข้าประชุมร่วมกับตัวแทนอาจารย์พี่เลี้ยงจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ฯ และรับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์ำพี่เลี้ยง เพื่อร่วมกันวางแนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ของนักศึกษา

โดยมีรายละเอียด ดังนี้....
วันที่ 7 มกราคม 2556 จัดประชุมประสานงานแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
วันที่ 8 มกราคม 2556 จัดประชุมประสานงานแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มรช. - น่าน) อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
วันที่ 15 มกราคม 2556 จัดประชุมประสานงานแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมมณีไตรรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วันที่ 17 มกราคม 2556 จัดประชุมประสานงานแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ในเขตพื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

2013-01-17
72
พิธีรับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี 11 มกราคม 2556

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีรับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องนนทรี อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2013-01-11


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทร 0 5377 6526 , แฟกซ์ 0 5377 6527

healthsci.crru@gmail.com