บุลคลากร

รูปกิจกรรม

รูปกิจกรรม ปี 2555

#
รูป เรื่อง ลายละเอียด วันที่
1
ร่วมอวยพรปีใหม่ท่านอธิการบดี 27 ธันวาคม 2555

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิชาฯ ได้ร่วมอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ เนื่องในวันปีใหม่แก่ ผศ.ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมทั้งรับพรปีใหม่จากท่านอธิการบดี และ เข้าอวยพรปีใหม่แก่ รศ.ดร.ประนอม แก้วระคน รองอธิการบดี ตลอดจน ผู้หลักผู้ใหญ่ในหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-12-27
2
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สาธารณสุขศาสตร์ 25 ธันวาคม 2555

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ได้จัดกิจกรรม " กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สาธารณสุขศาสตร์ " ขึ้น โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มรช. และ อาจารย์งามนิตย์ ราชกิจ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงจากการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้นักศึกษาห่างไกลจากยาเสพติด และเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีให้แก่นักศึกษาจากทั้งสองสถาบัน โดยกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดการแข่งขันกีฬา ทั้งกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันแข่งขันและเชียร์กีฬาอย่างคึกคัก ณ สนามฟุตบอล (Sport Complex) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-12-25
3
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2556 25 ธันวาคม 2555

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรม " ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2556 " ขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคี เกิดการทำกิจกรรมร่วมกัน ระหว่าง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของนักศึกษาแต่ละชั้นปี การประกวดร้องเพลง การจับฉลากของรางวัล และการรับประทานอาหารร่วมกัน ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-12-25
4
ดูงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลแม่สาย 21 ธันวาคม 2555

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงานการจัดการระบบการกำจัดมูลฝอยแบบครบวงจร เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง และเข้าใจขั้นตอนกรรมวิธีการกำจัดมูลฝอยมากขึ้นจากการเห็นสถานที่จริง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในรายวิชา การจัดหาน้ำสะอาดและการกำจัดของเสียได้ ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

2012-12-21
5
5 ธันวา มหาราชา 4 ธันวาคม 2555

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์พิณัฏฐิณีย์ จิตคำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์วัชรพงษ์ เรือนคำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อถวายราชสดุดี เนื่องในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 84 พรรษา มหาราช 5 ธันวาคม 2555 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-12-04
6
งานลอยกระทง ประจำปี 2555 28 พฤศจิกายน 2555

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา 19.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมแห่ขบวนกิจกรรม "วันลอยกระทง ประจำปี 2555" ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป โดยกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การประกวดขบวนแห่วันลอยกระทง การประกวดนางนพมาศจากคณะและสำนักวิชาต่างๆ การจัดซุ้มและทำกิจกรรมของคณะและสำนักวิชาต่างๆ โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ ชมรม Health For All ได้จัดบริการให้คำแนะนำและตรวจสุขภาพให้แก่นักศึกษา และบุคลากร ตลอดจนผู้ที่มาร่วมงาน ถือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และเป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-11-28
7
โครงการอบรม การบริหารงานสาธารณสุข (2) 23 พฤศจิกายน 2555

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการอบรมการบริหารงานสาธารณสุข ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการบริหารงานสาธารณสุข และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมพร ทองดี นักวิชาการสาธารณสุข สังกัดโรงพยาบาลแม่จัน ซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นแรกจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมมณีไตรรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-11-23
8
โครงการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ 19 พฤศจิกายน 2555

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ เพื่อกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในวิธีการจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ณ ห้อง M1 โรงแรม เดอะ มันตรินี เชียงราย

2012-11-19
9
งานสลากภัตต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 17 พฤศจิกายน 2555

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้เข้า้ร่วมกิจกรรม "สืบสานประเพณีตานสลากภัตต์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555" เพื่อร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา อาคารยุพราชวิทยมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-11-17
10
โครงการอบรม การบริหารงานสาธารณสุข (1) 16 พฤศจิกายน 2555

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการอบรมการบริหารงานสาธารณสุข ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานสาธารณสุข และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานวิชาชีพสาธารณสุขได้ โดยการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณจิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศีล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ โครงสร้างการบริหารงานสาธารณสุขระดับประเทศและระดับท้องถิ่น และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข ณ ห้องประชุมมณีไตรรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-11-16
11
ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 8 พฤศจิกายน 2555

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้เข้า้ร่วมกิจกรรม "ทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี พ.ศ.2555" โดยเวลา 08.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมตั้งขบวนแห่องค์กฐิน ณ หน้าสำนักงานอธิการบดี และนำทอดถวาย ณ พุทธสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้ เพื่อร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

2012-11-08
12
เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 6 พฤศจิกายน 2555

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 อาจารย์สุเนตรา นุ่นลอย และอาจารย์สาวิตรี ธรรมสอน คณาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึก จังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนปล้องวิทยาคม ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

2012-11-06
13
กิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน 5-6 พฤศจิกายน 2555

เมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและชมรม Health For All นำโดยอาจารย์วัชรพงษ์ เรือนคำ และอาจารย์สุภาวดี บุญจง พร้อมด้วยนักศึกษา ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ที่บ้านแม่ผักแหละ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ชาวบ้าน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกรักในชุมชน เกิดกระบวนการเรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับชาวบ้านและชุมชน ให้แก่นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยกิจกรรม ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเอง การเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน กิจกรรมนันทนาการรอบกองไฟ การสร้างห้องน้ำ และซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ ณ บ้านแม่ผักแหละ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

2012-11-05
14
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 27 ตุลาคม 2555

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความรู้ในหลักวิถีพุทธ เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ให้เกิดการพัฒนาคนและสังคมที่เกื้อกูลธรรม เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา โดยกิจกรรม ประกอบด้วย การบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดและกวาดบริเวณลานพุทธสถาน และร่วมกันสวดมนต์ นั่งสมาธิ และรับฟังธรรมเทศนา ณ พุทธสถาน มหาวิืทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-10-27
15
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ใหม่ เข้าพบอธิการบดี 25 ตุลาคม 2555

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ใหม่ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. อาจารย์อนุสรา พงค์จันตา อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2. อาจารย์สุภาวดี บุญจง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3. นายธนพนธ์ คำเที่ยง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าพบ ผศ.ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อคารวะและรายงานตัวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งรับโอวาทและคำอวยพรจากท่านอธิการ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิืทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-10-25
16
ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง 21 ตุลาคม 2555

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2555 เวลา 07.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากร สโมสรนักศึกษาและนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง โดยได้ร่วมเดินขบวนและถวายพานพุ่มสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิืทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-10-21
17
อบรมชี้แจง การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 19 ตุลาคม 2555

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรม "การอบรมชี้แจงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 178 คน เพื่อชี้แจงขั้นตอน ข้อตกลง กฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนรายละเอียดการเรียนการสอนในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและยึดถือปฏิบัติในกฎเกณฑ์เดียวกัน เพื่อใ้ห้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี เป็นประธานในการอบรม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-10-19
18
ประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 19 ตุลาคม 2555

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้การประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้เพื่อร่วมกำหนดรูปแบบการพัฒนาการเรียนการสอนของสำนักวิชาฯ ให้มีประสิทธิภาพ และในโอกาสนี้ คณบดี ได้มอบของที่ระลึกให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ใหม่ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์อนุสรา พงค์จันตา (คณาจารย์) ,อาจารย์สุภาวดี บุญจง (คณาจารย์) และ นายธนพนธ์ คำเที่ยง (เจ้าหน้าที่) และได้ถือโอกาสนี้ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ .. อาจารย์อารีย์ จอแย ในโอกาสที่จะลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-10-19
19
ประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 8 ตุลาคม 2555

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 1 ที่ผ่านมา และร่วมปรึกษาหารือถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และวิธีการจัดการปัญหาร่วมกัน พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางในการบริหารงานสำนักฯ และวางแผนการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักฯ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-10-08
20
ประชุมบุคลากร ประจำเดือนกันยายน 21 กันยายน 2555

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการประชุมบุคลากรประจำเดือนกันยายน โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้เพื่อร่วมหารือถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานในเืดือนที่ผ่านมา และร่วมกำหนดแนวทางในการบริหารงานสำนักฯ และการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 พร้อมกันนี้ คณบดีได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ บุญประกอบ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-09-21
21
โครงการอบรมเตรียมความพร้อม ก่อนการทำงาน 8 กันยายน 2555

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 200 คน โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยเริ่มกิจกรรมด้วยการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ต่อด้วยการกล่าวให้โอวาทจากคณาจารย์ จากนั้นเป็นการบรรยายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาและวิธีการใช้ยาในงานสาธารณสุข จาก นายแพทย์ เภสัชกรภูดล มงคลดี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนก้าวสู่การทำงานจริง ณ ห้องประชุมนนทรี อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-09-08
22
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 6 กันยายน 2555

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในโอกาสที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน ตลอดจนเทคนิค วิธีคิดและวิธีการจัดการเรียนการสอนต่างๆ พร้อมทั้งนำคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงราย ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-09-06
23
โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน และโรงเรียนน้องสู่วิถีพอเพียง 31 สิงหาคม 2555

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ชมรม Health For All สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ ชมรมจิตอาสารักประชาธิปไตย สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ได้จัดโครงการ "จิตอาสาพัฒนาชุมชนและโรงเรียนน้องสู่วิถีพอเพียง" ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ตำบลแม่ยาว โดยมีการทำ กิจกรรมและให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ทั้งในด้านของการส่งเสริมประชาธิปไตย และด้านการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ โดยมีการสอนวิธีแปรงฟันที่ถูกวิธี พร้อมทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

2012-08-31
24
Good Bye Senior Health Science White Party 28 สิงหาคม 2555

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาฯ ได้จัดกิจกรรม Good Bye Senior Health Science White Party เพื่อแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย จากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 พร้อมทั้งมีการมอบของรางวัลพิเศษจากคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-08-28
25
อบรมเชิงปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา ครั้งที่ 2 25 สิงหาคม 2555

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ครั้งที่ 2" นำโดยอาจารย์สาวิตรี ธรรมสอน คณาจารย์ประจำ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 เดินทางไปยังคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้โครงสร้างและหน้าที่การทำงานของระบบต่างๆในร่างกายจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาโครงสร้างอวัยวะของจริงจากร่างอาจารย์ใหญ่ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความ เข้าใจ ในเชิงปฏิบัติการในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 มากยิ่งขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

2012-08-25
26
โครงการอาสาพัฒนาสาธารณสุขชุมชน 23 สิงหาคม 2555

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการ "อบรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณสุขชุมชน" เพื่อสร้างจิตสำนึกรักในชุมชนให้แก่นักศึกษา และเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่การทำงานในชุมชน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ชาวบ้านในอำเภอเวียงแก่น ได้แก่ การตรวจวัดความดัน ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด การตอบแบบสอบถามด้านสุขภาพ การให้คำแนะนำด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล เป็นต้น โดยมีอาจารย์วัชรพงษ์ เรือนคำ คณาจารย์ประจำเป็นผู้ควบคุมดูแล ณ ชุมชนอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

2012-08-23
27
พิธียกเสาเอกอาคารใหม่ 22 สิงหาคม 2555

ตามที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้วางแผนดำเนินงานก่อสร้าง "อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ" นั้น เพื่อความเป็นสิริมงคล ทางสำนักวิชาฯ จึงกำหนดจัดพิธียกเสาเอกอาคารปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ตามวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมา โดยมีความเชื่อว่า จะช่วยให้งานก่อสร้างมีความราบรื่นไม่มีปัญหาและอุปสรรค โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-08-22
28
ประชุมสหกิจศึกษา 16 สิงหาคม 2555

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวบรวมสังเคราะห์ และเผยแพร่องค์ความรู้สหกิจศึกษาแก่บุคลากร เพื่อร่วมกำหนดแนวทางและทิศทางการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และให้บุคลากรเกิดองค์ความรู้ในการดำเนินการด้านสหกิจศึกษา และจัดการเรื่องสหกิจศึกษาได้อย่างมีระบบ ณ ห้องประชุม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2012-08-16
29
ดูงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลแม่สาย 14 สิงหาคม 2555

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อาจารย์พิณัฏฐิณีย์ จิตคำ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 250 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นระบบการจัดการขยะจากสถานที่จริง และได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการโดยตรง ทั้งนี้เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้จากรายวิชาการจัดหาน้ำสะอาดและการกำจัดของเสีย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

2012-08-14
30
วันแม่แห่งชาติ 10 สิงหาคม 2555

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อาจารย์วัชรพงษ์ เรือนคำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สขภาพ) ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และพิธีประกาศเกียรติคุณผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องแม่ดีเด่นราชภัฏเชียงราย ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-08-10
31
อบรมนวดแผนไทย รุ่นที่ 2 9 สิงหาคม 2555

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย ผศ.วิลาวัลย์ บุญประกอบ ได้จัดกิจกรรมอบรมนวดแผนไทย รุ่นที่ 2 ให้แก่นักศึกษาโปรแกรมสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 section AC และ AD โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณภาวินี พูลเจริญศิลป์, นางสาววณารมภ์ ประรูญชาติ นางพัฒนา พันธุรัตน์, นางจิดาภา เชื้อสุวรรณ เ้จ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน และนายจิรายุ มณีรัตน์ พนักงานนวดแผนไทย จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ในด้านการแพทย์แผนไทยในงานสาธารณสุขโดยตรง ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-08-09
32
พิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติ 8 สิงหาคม 2555

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดพิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติ โดยมี ผศ.ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณาจารย์ให้เกียรติประดับเข็มแก่นักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่ผ่านการอบรม มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพในอนาคต เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักศึกษาและก่อให้เกิดการเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนต่อไป ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-08-08
33
อบรมการวัดและประเมินผลทางจิตวิทยา์ 7 สิงหาคม 2555

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการอบรมการวัดและประเมินผลทางจิตวิทยา โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ดลพัฒน์ ยศธร และคุณสิริลักษณ์ เตวิช จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 160 คน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานการทดสอบ ทดลองใช้เครื่องมือในการวัดและการประเมินผลทางสังคม และจิตวิทยา ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-08-07
34
แห่เทียนพรรษา์ 1 สิงหาคม 2555

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และอาจารย์วัชรพงษ์ เรือนคำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ร่วมตั้งขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บริเวณด้านหน้าโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และร่วมกันถวายเทียนพรรษาและจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดป่าอ้อเมืองอินทร์ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

2012-08-01
35
โครงการสายใยน้องพี่ สามัคคีกลมเกลียว Health Science สัมพันธ์ 31 กรกฎาคม 2555

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 สโมสรนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรม โครงการสายใยน้องพี่ สามัคคีกลมเกลียว Health Science สัมพันธ์ โดยมีการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียว และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของรุ่นพี่และรุ่นน้อง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-07-31
36
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 30 กรกฎาคม 2555

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-07-30
37
ชมรม Health for All 30 กรกฎาคม 2555

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ชมรมเพื่อสุขภาพ (Health for All) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ บ้านเอ็มเชียงราย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และเรื่องยาเสพติด แก่นักเรียนโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

2012-07-30
38
โครงการอบรมเพศศึกษารอบด้าน ครั้งที่ 3 29 กรกฎาคม 2555

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการอบรมเพศศึกษารอบด้าน ครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 80 คน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเกิดความตระหนัก ในเรื่องเกี่ยวกับเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-07-29
39
กิจกรรมบำบัด วิชาชีพสู่การส่งเสริมสุขภาพ 26 กรกฎาคม 2555

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการกิจกรรมบำบัด วิชาชีพสู่การส่งเสริมสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจากคุณบุศราคัม แก้วประภา นักกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 100 คน เพื่อให้ความรู้ด้านกิจกรรมบำบัดซึ่งเป็นหนึ่งในสหวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-07-26
40
โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ ผู้นำนักศึกษา 25-26 กรกฎาคม 2555

เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ผู้นำนักศึกษา นำโดยอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ และอาจารย์อารีย์ จอแย ได้นำผู้นำนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นผู้นำ แก่ผู้นำนักศึกษา และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2012-07-25
41
ประชุมบุคลากร ประจำเดือนกรกฎาคม 20 กรกฎาคม 2555

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการประชุมบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 7/2555 ประจำเดือนกรกฎาคม เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักวิชาฯ ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-07-20
42
ทานหาแม่ฟ้าหลวง 18 กรกฎาคม 2555

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 เวลา 06.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อาจารย์วัชรพงษ์ เรือนคำ รองคณบดีปฏิบัติราชการแทนคณบดี นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-07-18
43
อบรมนวดแผนไทย รุ่นที่ 1 12 กรกฎาคม 2555

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย ผศ.วิลาวัลย์ บุญประกอบ ได้จัดกิจกรรมอบรมนวดแผนไทย รุ่นที่ 1 ให้แก่นักศึกษาโปรแกรมสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 section AA และ AB โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณภาวินี พูลเจริญศิลป์, นางสาววณารมภ์ ประรูญชาติ นางพัฒนา พันธุรัตน์, นางจิดาภา เชื้อสุวรรณ เ้จ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน และนายจิรายุ มณีรัตน์ พนักงานนวดแผนไทย จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ในด้านการแพทย์แผนไทยในงานสาธารณสุขโดยตรง ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-07-12
44
พิธีน้อมเคารพบูชาพระคุณครู สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 28 มิถุนายน 2555

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 - 12.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดพิธี "น้อมเคารพบูชาพระคุณครู" ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อให้นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ระลึกถึงพระคุณครูและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-06-28
45
พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 28 มิถุนายน 2555

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา 12.30 - 16.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมคณาจารย์และนักศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ู ประจำปีการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อระลึกถึงพระคุณครู และเป็นการนอบน้อมมอบตัวเป็นศิษย์ของมหาวิทยาลัยฯ ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-06-28
46
ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ 27 มิถุนายน 2555

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์หน่วยงาน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประมวลผลงานมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-06-27
47
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 25 มิถุนายน 2555

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อให้การดำเนินงานสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ อาคารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลการเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับตำแหน่งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 คือ นายเธียรธาวิน เพชรรัตน์บุรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3

2012-06-25
48
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ทำบุญอาจารย์ใหญ่และพิธีบายศรีสู่ขวัญ 14 มิถุนายน 2555

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 07.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป นำโดย อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ อ.วัชรพงษ์ เรือนคำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์หน้าอาคารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และร่วมทำบุญอาจารย์ใหญ่และทำพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแ่ก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2012-06-14
49
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระบบ Weekend-Track 9 มิถุนายน 2555

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ิเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติในระบบ Weekend-Track (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) เพื่อเป็นเกียรติแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ณ หอประชุมกาสะลองคำ พร้อมกันนี้ได้ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติในระบบ Weekend-Track ของสำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีคณาจารย์ประจำสำนักวิชาฯ กล่าวต้อนรับ และให้แง่คิดในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป ณ ห้อง 8223 อาคารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2012-06-09
50
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 8 มิถุนายน 2555

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสำนักวิชา กล่าวต้อนรับ และให้แง่คิดในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป ณ ห้องมณีไตรรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-06-08
51
เข้าพบคณบดี เพื่อลาไปรับตำแหน่งใหม่ 7 มิถุนายน 2555

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 นายภานุพันธ์ จิตคำ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าพบ อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อลาไปรับตำแหน่งใหม่และย้ายสังกัด ไปปฏิบัตหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ ประจำสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

2012-06-07
52
กิจกรรมการรับฟังบรรยายพิเศษ 5 มิถุนายน 2555

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดกิจกรรม การบรรยายเรื่อง Health Behavior Interventions in Developing Countries โดย Prof. Karl Peltzer และ Prof. Supa Pengpid จากประเทศแอฟริกาใต้ พร้อมทั้ง มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในความร่วมมือด้านการวิจัย ณ ห้องประชุม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-06-05
53
การเตรียมการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 30 พฤษภาคม 2555

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยบุคลากรจำนวน 4 ท่าน ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อดำเนินการวางแผนแนวทางการจัดตั้งสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภายในปี 2556 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา มีประดิษฐ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ์ ให้เกียรติบรรยายเรื่อง "การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม (ด้านกายภาพ, เคมี และชีวภาพ)

2012-05-30
54
ประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 28 พฤษภาคม 2555

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดการประชุมบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 5/2555 ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักวิชาฯ ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. - 12.00น. ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท

2012-05-28
55
กิจกรรมรายงานผล การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 23-24 พฤษภาคม 2555

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดกิจกรรมรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ให้กับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 250 คน ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมอินทนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 125 คน และ ณ ห้องประชุมนนทรีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 125 คน

2012-05-23
56
โครงการอบรมเพศศึกษารอบด้าน ครั้งที่ 2 21 พฤษภาคม 2555

มื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดโครงการอบรมเพศศึกษารอบด้าน ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและงบประมาณโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นางกานดา พาจรทิศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย อาจารย์รัชดา รักษาศิลป์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 และนายประสิทธิ์ วงศ์ประสิทธิ์ งานสนับสนุน เครือข่ายการทำงานด้านเอดส์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมบรรยายแก่ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการให้คำปรึกษาที่ถูกต้องแก่นักเรียน ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมราชภัฏอินน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-05-21
57
โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพ ของประชาชน ครั้งที่ 2 19 พฤษภาคม 2555

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 เวลา 07.00 น. - 12.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพของประชาชน ครั้งที่ 2 เพื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาพและประเมินสุขภาพเบื้องต้นแก่กลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลบ้านดู่ โดยมีการให้บริการต่างๆ คือ การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด วัดความดันโลหิต วัดรอบเอว รอบสะโพก และตรวจวิเคราะห์ปริมาณไขมัน ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา อาคารยุพราชวิทยมงคล

2012-05-19
58
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกิจศึกษา 18 พฤษภาคม 2555

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม

2012-05-18
59
โครงการอบรมเทคนิคการสอน เพื่อวิจัยในชั้นเรียน 14 พฤษภาคม 2555

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดโครงการอบรมเทคนิคการสอนเพื่อวิจัยในชั้นเรียน เพื่อให้คณาจารย์ประจำสำนักวิชารับรู้ถึงเทคนิควิธีในการสอนให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัญชลี เท็งตระกูล ได้ให้เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-05-14
60
ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ 3 ท่าน ที่ลาศึกษาต่อ 14 พฤษภาคม 2555

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 12.30น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับอาจารย์ 3 ท่านที่ลาศึกษาต่อ ได้แก่ 1.อาจารย์กาญจนา ปินตาคำ ศึกษาต่อในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. อาจารย์พัชรินทร์ วินยางค์กูล ศึกษาต่อในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3.อาจารย์พัทธนิษย์ คำธาร ศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งต้อนรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการใหม่ คือ นางสาวยุวลักษณ์ โชคลอยแก้ว ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย

2012-05-14
61
โครงการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ 11 พฤษภาคม 2555

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดโครงการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ เพื่อให้คณาจารย์ประจำสำนักวิชาได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเขียนบทความทางวิชาการและบทความงานวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สินธุ์ สโรบล ที่ปรึกษาอธิการบดี ฝ่ายงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้ ณ โรงแรมทีค การ์เดน สปา รีสอร์ท เชียงราย

2012-05-11
62
โครงการอบรมการเขียน โครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน 10 พฤษภาคม 2555

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดโครงการอบรมการเขียนโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน เพื่อให้คณาจารย์ประจำสำนักวิชาได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเขียนโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุรพล นธการกิจกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและงานวิจัย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ได้ให้เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้ ณ โรงแรมทีค การ์เดน สปา รีสอร์ท เชียงราย

2012-05-10
63
การฝึกซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 22 เมษายน 2555

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2555 บัณฑิตรุ่นที่ 1 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้มีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ ลานลิ้นจี่ และถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 27 เมษายน 2555 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2012-04-22
64
การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 20-21 เมษายน 2555

เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2555 บัณฑิตรุ่นที่ 1 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้ารับการฝึกซ้อมในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยได้แยกย้ายตามกลุ่มไปฝึกซ้อม ณ หอประชุมกาสะลองคำ หอประชุมสุพรรณิการ์ ห้องนนทรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 27 เมษายน 2555 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2012-04-20
65
รดน้ำดำหัวท่านอธิการบดี 18 เมษายน 2555

มื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 เวลา 13.30น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณวนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมประเพณีรดน้ำดำหัว ผศ.ดร.มานพ ภาษิตวิไลธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และผศ.เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ รองอธิการบดี เพื่อเป็นการคารวะและเป็นศิริมงคลต่อตนเอง รวมถึงเป็นการรักษาและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทย ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-04-18
66
กิจกรรมรดน้ำดำหัว 5 เมษายน 2555

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 13.30น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว เพื่ออนุรักษ์ประเพณีการรดน้ำดำหัว ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวล้านนาไว้ให้ลูกหลานและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ ผู้บริหาร และผู้อาวุโสที่มีอุปการคุณต่อนักศึกษา ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-04-05
67
พิธีมอบครุยปริญญา แก่บัณฑิตบุคลากรของมหาวิทยาลัย 2 เมษายน 2555

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 เวลา 13.30น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดพิธีมอบครุยปริญญาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยท่านอธิการบดี ณ ห้องมณีไตรรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา โดยบุคลากรของสำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพได้มีผู้สำเร็จการศึกษา 2 ท่าน คือ อาจารย์อารีย์ จอแย และ อาจารย์พัทธนิษย์ คำธาร แต่เนื่องจากอาจารย์พัทธนิษย์ คำธาร ได้ติดภารกิจจึงไม่สามารถเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ได้

2012-04-02
68
ติดตามความก้าวหน้า การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 31 มีนาคม 2555

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 เวลา 09.00น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาที่ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสถานที่ต่างๆ เพื่อบอกเล่าถึงปัญหาและประสบการณ์ที่นักศึกษาแต่ละที่ได้ไปพบมา ณ ห้องประชุมพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-03-31
69
โครงการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยง 22 มีนาคม 2555

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ตามบริบทของสำนักวิชา ให้แก่อาจารย์และบุคลากรของสำนักวิชาเพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นาวิน พรมใจสา ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและประกันคุณภาพ ได้ให้เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-03-22
70
การนำเสนอการวิเคราะห์ชุมชน (Community Diagnosis) 27 กุมภาพันธ์ 2555

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการพัฒนาอนามัยชุมชน ได้จัดให้มีการนำเสนอการวิเคราะห์ชุมชน (Community Diagnosis) โดยนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้แบ่งกลุ่มลงพื้นที่สำรวจ และจัดทำแผนที่เดินดิน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทำงานในชุมชน และสร้างประสบการณ์การทำงานในพื้นที่จริง ณ ห้องเรียน 8221 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-02-27
71
บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น แก่ตำตรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 24 กุมภาพันธ์ 2555

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมให้มีการตรวจเช็คคัดกรองสุขภาพให้มีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอ ตลอดจนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาทางสุขภาพเบื้องต้น และพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อโรคภัยต่างๆ ณ ตึกยุพราชวิทยมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-02-24
72
กิจกรรมวันราชภัฏ ประจำปี 2555 14 กุมภาพันธ์ 2555

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล ได้นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมวันราชภัฏประจำปี 2555 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องด้วยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรูณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม "ราชภัฏ" โดยได้ร่วมแต่งกายสวมเสื้อสีชมพู สวมทับด้วยสูทของมหาวิทยาลัย และได้ร่วมทำบุณตักบาตรพระ 9 รูป บริเวณถนนด้านข้างสวนไผ่ สนามเทนนิส และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หััว ณ สวนราษฏร์ปิติื มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-02-14
73
ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและติดตาม ความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษา 28-29 มกราคม 2555

เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล ได้นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพไปประชุมเพื่อร่วมปรึกษาหารือการวิเคราะห์ความเสี่ยง และติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษา ณ บ้านลูกท้อรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

2012-01-28
74
ให้ความรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แก่นักศึกษากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 26 มกราคม 2555

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 09.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดอบรมให้ความรู้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษากลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำหรับนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 11 พฤษภาคม 2555 โดยได้รับเกียรติจากทันตแพทย์โคสิต อบสุวรรณ ได้ให้เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มรช.

2012-01-26
75
ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่ อาจารย์สาวิตรี ธรรมสอน 23 มกราคม 2555

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล พร้อมทั้้งบุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่ อาจารย์สาวิตรี ธรรมสอน ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา

2012-01-23
76
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออก ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 18 มกราคม 2555

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 เวลา 08.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้แนวคิดและแนวทางปฏิบัติตนที่ดีให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตลอดระยะเวลาที่ออกฝึกประสบการณ์ ณ หอประชุมสุพรรณณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-01-18
77
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การช่วยเหลือฉุกเฉินและการช่วย ฟื้นคืนชีพรุ่นที่ 3 18-19 มกราคม 2555

เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การช่วยเหลือฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพ" รุ่นที่ 3 ให้แก่นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพนำไปใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติจริงกับงานในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากศูนย์นเรนทร โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มาบรรยายและสาธิตวิธีการปฏิบัติจริงให้แก่นักศึกษา ณ หอประชุมสุพรรณณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-01-18
78
การแสดงบทบาทสมมุติการให้คำปรึกษา ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 17-18 มกราคม 2555

เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์พิณัฎฐิณีย์ จิตคำ และอาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการให้คำปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้จัดให้มีการแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ทุกคนได้แบ่งกลุ่มในการกำหนดหัวข้อในการแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการให้คำปรึกษาและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริงในการทำงานได้ ณ ห้องเรียน 8223 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-01-17
79
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา สาธารณสุขศาสตร์ รุ่นปี 2555 15 มกราคม 2555

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นปี 2555 เนื่องจากมีนักเรียนชั้น ม.6 สมัครเรียนหลักสูตร วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์จำนวนมาก ทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงคัดเลือกนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์รุ่นที่ 5 ให้เหลือจำนวน 100 คน เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-01-15
80
ประชุมพัฒนาหลักสูตรอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 10 มกราคม 2555

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการประชุมวางแผนการพัฒนาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข โอศิริ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2. รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ธีรพันธ์เจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 3. อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อระดมความคิดในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ได้หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และเพื่อประโยชน์ของนักศึกษามากที่สุด ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-01-10
81
ร่วมอวยพรปีใหม่อาจารย์อาวุโส 09 มกราคม 2555

เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2554 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ได้ร่วมอวยพรเนื่องในวันปีใหม่แก่คณาจารย์อาวุโส ได้แก่ ท่านอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล 
รองศาสตราจารย์พัชรา ก้อยชูสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิลาวัลย์ บุญประกอบ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ขยันการ พร้อมทั้งรับพรปีใหม่จากอาจารย์ทั้ง 4 ท่าน 
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2012-01-09


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทร 0 5377 6526 , แฟกซ์ 0 5377 6527

healthsci.crru@gmail.com