บุลคลากร

รูปกิจกรรม

รูปกิจกรรม ปี 2554

#
รูป เรื่อง ลายละเอียด วันที่
1
ร่วมอวยพรวันปีใหม่ท่านอธิการบดี 29 ธันวาคม 2554

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 เวลา 17.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิชา ได้ร่วมอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ ผศ.ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมทั้งรับพรปีใหม่จากท่านอธิการบดี ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2011-12-29
2
กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง 28 ธันวาคม 2554

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 เวลา 08.30 น. - 14.30 น. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดโครงการกี่ฬาสาธารณสุขศาสตร์ เื่พื่อส่งเสริทมการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีจากการออกกำลังกาย และสร้างความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่าง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยได้มีการแบ่งสีเป็นสี่สี ประกอบด้วยสีแดง สีเขียว สีฟ้า และสีเหลือง และมีการแข่งขันกีฬาต่างๆ ทั้งแบบพื้นบ้านและแบบสากล ณ โรงยิมเนเซี่ยม(ใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

2011-12-28
3
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 28 ธันวาคม 2554

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 เวลา 17.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2554 โดยภายในงานได้มีการแจกของรางวัลจากสำนักวิชาและจากคณาจารย์ให้แก่นักศึกษาผู้โชคดี และมีการแลกของรางวัลระหว่าง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของสำนักวิชา โดยภายในงานได้มีการแสดงจากนักศึกษาแต่ละชั้นปี และคณาจารย์ และได้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องประชุมสุพรรณนิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2011-12-28
4
นักศึกษาศูนย์ฯ (มรช.จอมทอง)เยี่ยมสถาบันแม่ 24 ธันวาคม 2554

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2554 เวลา 14.00 น. นักศึกษาศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น (มรช.จอมทอง) มาเยี่ยมชมสถาบันหลักคือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่เรียนอยู่ที่ศูนย์ฯ (มรช.จอมทอง) รู้สึกผูกพันกับสถาบันแม่และโปรแกรมที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2011-12-24
5
ออกค่ายอาสาตรวจคัดกรองผู้มีภาวะ เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน 24 ธันวาคม 2554

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2554 เวลา 04.00 น. อาจารย์สุเนตรา นุ่นลอย ได้นำนักศึกษชมรม Health for all เดินทางไปยังหมู่บ้านหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เพื่อตรวจคัดกรองผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน และตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ชาวบ้านของหมู่บ้านหล่ายงาว

2011-12-24
6
กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 19 ธันวาคม 2554

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 เวลา 08.00 น. - 15.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 โดยอาจารย์และนักศึกษาทั้งสองสถานบันได้ร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ ประกอบไปด้วยกีฬา บาสเกตบอลชาย-หญิง แฮนด์บอลชาย-หญิง กีฬาพื้นบ้านชนิดต่างๆ และฟุตซอลชาย-หญิง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีแก่คณาจารย์และนักศึกษา ระหว่างสองสถาบัน ณ อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2011-12-19
7
โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพ เบื้องต้นแก่บุคลากร มรช. ครั้งที่ 1 23 ธันวาคม 2554

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 เวลา 08.00 น. - 15.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 โดยอาจารย์และนักศึกษาทั้งสองสถานบันได้ร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ ประกอบไปด้วยกีฬา บาสเกตบอลชาย-หญิง แฮนด์บอลชาย-หญิง กีฬาพื้นบ้านชนิดต่างๆ และฟุตซอลชาย-หญิง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีแก่คณาจารย์และนักศึกษา ระหว่างสองสถาบัน ณ อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2011-12-19
8
โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพ เบื้องต้นแก่บุคลากร มรช. ครั้งที่ 1 14 ธันวาคม 2554

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 เวลา 08.00 น. - 14.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้และตรวจสุขภาพ เบื้องต้นแก่บุคลากร มรช. ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีการตรวจเช็คคัดกรองสุขภาพ ให้มีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอ ตลอดจนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาทางสุขภาพและพฤติกรรม ที่มีความเสี่ยงต่อโรคภัยต่างๆ โดยให้บริการต่างๆ คือ ตรวจวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดปริมาณไขมันในร่างกาย และตรวจวัดน้ำตาลในเลือด(DTX) และได้ตั้งจุดบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เวลา 08.00 - 09.30 น. ตั้งจุดบริการ ณ สำนักงานอธิการบดี เวลา 10.00 - 12.30 น. ตั้งจุดบริการณ คณะครุศาสตร์ และเวลา 13.00 - 14.30 น. ตั้งจุดบริการ ณ คณะมนุษศาสตร์

2011-12-14
9
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ครั้งที่ 1 - 10 ธันวาคม 2554

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2554 เวลา 06.00 น. - 17.30 น. อาจารย์สาวิตรี ธรรมสอน อาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ และอาจารย์สุเนตรา นุ่นลอย ได้นำนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นปีที่1 และชั้นปีที่ 2 ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไปยังคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับฟังการบรรยายโดยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากนั้นได้ให้นักศึกษาทำการศึกษาจากห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเชิงปฏิบัติการ ของวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของวิชาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

2011-12-10
10
พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2554

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 เวลา 17.30 น. ตัวแทนคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและได้นำพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ไปร่วมถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนม์พรรษา 84 พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติและเคลื่อนไปยังโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

2011-12-05
11
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 2 ธันวาคม 2554

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 เวลา 17.09 น. - 19.09 น. ตัวแทนคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมถวายราชสดุดีและจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนม์พรรษา 84 พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกีฬากลาง CRU Sport Complex มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2011-12-02
12
โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 2-3 ธันวาคม 2554

เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2554 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้นำตัวแทนคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อเตรียมพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสร้างความเข้าใจในการทำงานโดยใช้ระบบสารสนเทศ ร่วมกันของบุคลากร ณ โรงแรมปางสารภีรีสอร์ท อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

2011-12-02
13
ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดอธิการบดี 24 พฤศจิกายน 2554

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิชา ได้ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ผศ.ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2011-11-24
14
อบรมคุณธรรม จริยธรรม 16 พฤศจิกายน 2554

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เวลา 08.00-15.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้มีความรู้ในหลักวิถีพุทธ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอันจะเป็นผลให้เกิดการพัฒนาคนและสังคมที่เกื้อกูลธรรม และสามารถนำไปแก้ไขปัญหาในการเรียนและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทย โดยได้รับเกียรติจากพระครูพิพัฒน์รัตนพงศ์(ปุณณมี วิสารโท) รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา อาคารยุพราชวิทยามงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2011-11-16
15
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้าง เครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 11 พฤศจิกายน 2554

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เวลา 11.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา ระหว่างสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนา งานด้านวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดความเข้มแข็งและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองสถาบัน โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันสนับสนุน พัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน โดยมี ผศ.ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้เกียรติเป็นประธานในการทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ณ ห้องมณีไตรรงค์ อาคาร Visitor มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2011-11-11
16
อบรมเพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน และการบริหารเวลาของบุคลากร 9 พฤศจิกายน 2554

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานและการบริหารเวลาของบุคลากร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานให้มีแนวทางทำงานและการบริหารเวลาที่ดี โดยมีบุคลากรทุกท่านของสำนักวิชาเข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมสยาม ไทรแองเกิ้ล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

2011-11-09
17
ป๋าเวณียี่เป็ง 39 ปี ราชภัฏเชียงราย 8-10 พฤศจิกายน 2554

เมื่อวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2554 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมการจัดงานป๋าเวณียี่เป็ง 39 ปี ราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2554 ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งประกอบไปด้วย วันที่ 8 พฤศจิการยน 2554 กิจกรรมเปิดงานป๋าเวณียี่เป็ง เวลา 18.30 น. ณ บริเวณแยกสำนักงานอธิการบดี และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 เวลา 18.09 น. กิจกรรมพิธีปล่อยขบวนรถกระทงใหญ่และขบวนแห่ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฏร์พัฒนาคาร) มายังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดส่งรถกระทงใหญ่และขบวนแห่ และจัดส่งนางนพมาศร่วมเข้าประกวด ภายในงานป๋าเวณียี่เป็ง 39 ปี ราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2554

2011-11-08
18
แห่องค์กฐินและทอดกฐินสามัคคี 6 พฤศจิกายน 2554

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อาจารย์วัชรพงษ์ เรือนคำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมทั้งตัวแทนเจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษาได้เข้าร่วมตั้งขบวนแห่องค์กฐิน ร่วมกับมหาวิทยาลัย ณ หน้าสำนักงานอธิการบดี ทอดถวาย ณ พุทธสถานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเป็นการสนับสนุนปัจจัยในการบูรณะพุทธสถาน และสืบทอดประเพณีอันดีงามสืบไป

2011-11-06
19
ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ตามโครงการ "ต้นกล้า" 30 ตุลาคม 2554

อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับ อาจารย์ พัทธนิษย์ คำธาร และอาจารย์อารีย์ จอแย 2 อาจารย์ใหม่ตามโครงการ "ต้นกล้า" ที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้เป็นอาจารย์ในสังกัด สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเข้ารับการศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีการศึกษา 2555 นี้

2011-10-30
20
โครงการต้นกล้าพอเพียง 28 ตุลาคม 2554

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 เวลา 08.30 - 12.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อาจารย์วัชรพงษ์ เรือนคำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดทำโครงการ "ต้นกล้าพอเพียง" ให้แก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคุณวิรัตน์ จันทร์เลน มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้นักศึกษา เห็นประโยชน์ และตระหนักในความสำคัญ ของการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการใช้แนวปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตนเอง และพัฒนาสังคม ณ ห้อง 8211 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2011-10-28
21
พิืธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง 21 ตุลาคม 2554

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554 เวลา 07.00-08.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากร สโมสรนักศึกษาและนักศึกษาของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยได้ร่วมเดินขบวนและถวายพานพุ่มสักการะ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิืทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2011-10-21
22
อบรมการเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดการประกัน คุณภาพการศึกษา 30 กันยายน 2554

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดอบรมการเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสำนักวิชา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี ดร.นาวิน พรมใจสา ผู้อำนวยการกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกริลล์ โรงแรมริมกกรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และหลังจากการอบรมได้มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

2011-09-30
23
งาน Public Health Goodbye Senior Colorful Party 24 กันยายน 2554

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 เวลา 18.30-22.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดงาน Public Health Goodbye Senior Colorful Party ณ ห้องอินคำแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินคำ จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยภายในงานมีการแสดงของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เพื่อสร้างความความทรงจำดีๆ และมีการมอบของรางวัล จากคณาจารย์ให้แก่นักศึกษาผู้โชคดี

2011-09-24
24
พิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา 9 กันยายน 2554

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 เวลา 08.00 - 12.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสำนักวิชาเข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความยินดีและเป็นการให้โอวาทให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะออกไปใช้ชีวิตการทำงาน และได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาดีเ่ด่นด้านต่างๆ และหลังจากเสร็จพิธีได้มีการถ่ายรูปและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2011-09-09
25
พิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติ 7 กันยายน 2554

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 เวลา 13.00 - 14.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดงานประดับเข็มเชิดชูเกียรติ ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา โดยมี ผศ.ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และได้มีรองอธิการบดี และคณาจารย์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ประดับเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาที่ได้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับหลักเกณฑ์ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักศึกษาและก่อให้เกิดแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนต่อไป

2011-09-07
26
Goodbye Senior "สี่ปีแห่งความสำเร็จ Public Health รุ่นที่ 1" 5 กันยายน 2554

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 เวลา 18.00 - 22.00 น. สโมสรนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดงาน Goodbye Senior "สี่ปีแห่งความสำเร็จ Public Health รุ่นที่ 1" เพื่อเป็นการแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและรุ่นน้องที่กำลังศึกษาอยู่ ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยในการมีการกล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวอวยพรแก่นักศึกษา จากคณาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและมีการมอบของรางวัลจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสโมสรนักศึกษา พร้อมทั้งมีการแสดงต่างๆ จากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

2011-09-05
27
กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประกอบการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2554

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.วิลาวัลย์ บุญประกอบ ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยวิธรำกระบองประกอบการเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยในงานสาธารณสุข ภาคเรียนที่ 1/2554 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น. จนถึงสิ้นภาคเรียน

2011-09-01
28
สัมมนา "คนกลางคืน" (เหล้า บุหรี่ เซ็กส์ ยาเสพติด) 31 สิงหาคม 2554

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 08.00 - 17.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง 
"คนกลางคืน (เหล้า บุหรี่ เซ็กส์ ยาเสพติด)" โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา (อาคารยุพราชวิทยมงคล) 
โดยมี อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด 
และได้มีวิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย,สำนักงานควบคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย,โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
และศูนย์การเรียนรู้ บ้าน M จังหวัดเชียงรายให้เกียรติเป็นวิทยากร และมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ การสัมมนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 
สัมมนาสาธารณสุขศาสตร์ (HE4910) โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้รับความรู้และความเข้าใจและเป็นแนวทางการป้องกันตนเองอย่างถูกต้อง

2011-08-31
29
อบรมผู้นำนักศึกษา 29 สิงหาคม 2554

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30 - 16.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้จัดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษา ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา อาคารยุพราชวิทยมงคล 
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของแกนนำและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของการเป็นผู้นำให้แก่นักศึกษา

2011-08-29
30
อบรมเพศศึกษารอบด้าน 29-30 สิงหาคม 2554

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30- 16.30น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มรช.
ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
จัดโครงการอบรมเพศศึกษารอบด้าน ให้กับครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา 
ณ ห้องประชุมมณีไตรรงค์ อาคาร Visitor Center มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการให้คำปรึกษาที่ถูกต้องแก่นักเรียน

2011-08-29
31
รับมอบยานพาหนะ 25 สิงหาคม 2554

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ได้รับมอบยานพาหนะประจำสำนักวิชา จากนายวรยุทธ ปลัดคุณ หัวหน้างานยานพาหนะ
เื่พื่อใช้ในภารกิจประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อไป

2011-08-25
32
สัมมนา "รักออกแบบได้" 24 สิงหาคม 2554

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 เวลา 08.00 - 12.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "รักออกแบบได้" 
โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา (อาคารยุพราชวิทยามงคล) โดยมี อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
เป็นประธานในพิธีเปิด และได้มีวิทยากรจากสมาคมสร้างสรรค์อนาคตเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นวิทยากร การสัมมนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 
สัมมนาสาธารณสุขศาสตร์ (HE4910) โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาสามารถออกแบบความรักได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง

2011-08-24
33
การสอบวิชา "หลักการพยาบาลพื้นฐาน" 24 สิงหาคม 2554

เมื่อวันที่ 23 และ 24 สิงหาคม สำนัำกวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ดำเนินการสอบภาคปฏิับัติวิชาหลักการพยาบาลพื้นฐาน (HE2205) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยอาจารย์ กาญจณา ปินตาคำ และอาจารย์ พัชรินทร์ วินยางค์กูล การสอบภาคปฏิับัติมีการสอบ 2 ฐานคือ ฐานสัญญาณชีพ และฐานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันโรค เพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอน และนำความรู้ที่ได้ไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป

2011-08-24
34
การแข่งขัน CRU Uniform Cheerleader Contest ครั้งที่ 4 24 สิงหาคม 2554

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน CRU Uniform Cheerleader Contest ครั้งที่ 4 
ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยในรายการนี้ทีมเชียร์ลีดเดอร์จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มาในคอนเซ็ปแม่พุ่มพวง ดวงจันทร์ 
ได้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรก ในนามของสำนักวิชาฯ ซึ่งเชียร์อย่างสวยงาม สนุกสนาน ตามคอนเซ็ป และสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

2011-08-24
35
ดูงานบ่อกำจัดขยะและบ่อบำบัดน้ำเสีย 22 สิงหาคม 2554

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 คณาจารย์และนักศึกาษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ได้เดินทางไปดูงานบ่อกำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลตำบลแม่สาย จ.เชียงราย 
โดยมีวิทยากรของเทศบาลตำบลแม่สาย ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้และนักศึกษา
และนำนักศึกษาเยี่ยมชมขั้นตอนการทำงานของบ่อกำจัดขยะและบ่อบำบัดน้ำเสีย

2011-08-22
36
สัมมนา "หลากรส หลากเพศ" 17 สิงหาคม 2554

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 เวลา 08.00 - 17.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "หลากรส หลายเพศ" 
โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมเอื้องมัจฉา (อาคารยุพราชวิทยามงคล) โดยมี อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
เป็นประธานในพิธีเปิด และได้มีวิทยากรจากมูลนิธิเอ็มพลัส ให้เกียรติเป็นวิทยากร การสัมมนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 
สัมมนาสาธารณสุขศาสตร์ (HE4910) โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเพศ การป้องกัน การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

2011-08-17
37
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2554 17-18 สิงหาคม 2554

เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2554 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพและการตรวจสุขภาพเบื้องต้น 
ประกอบด้วยกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การวัดความดันโลหิต การวัดส่วนสูง 
ให้ความรู้เกี่ยวกับหมู่เลือด และการตรวจหมู่เลือด  การตรวจน้ำตาลในเลือด ให้ความรู้เรื่องโรค และ อนามัยการเจริญพันธุ์ 
ให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554 ณ อาคารสำนักวิชาวิทยาศาตร์สุขภาพ มรช.

2011-08-17
38
กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประกอบการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2554

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  นำโดย ผศ.วิลาวัลย์ บุญประกอบ
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยวิธีโยคะประกอบการเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยในงานสาธารณสุข 
ภาคเรียนที่ 1/2554 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น. จนถึงสิ้นภาคเรียน

2011-08-14
39
พิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ 11 สิงหาคม 2554

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 เวลา 12.00 - 15.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล 
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นำโดย อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
พร้อมทั้งตัวแทนอาจารย์ และตัวแทนนักศึกษาเข้าีร่วมพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักสำคัญของชาติื และร่วมเชิญชูเกียรติแม่ดีเด่นราชภัฏเชียงราย

2011-08-11
40
เปิดโลกสาธารณสุข 30 กรกฏาคม 2554

เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2554 เวลา 08.30 - 16.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการเปิดโลกสาธารณสุข ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
เพื่อให้นักศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และปลูกฝังความคิดด้านจิตอาสาและการทำงานเพื่อส่วนรวม โดยมีวิทยากร 3 ท่านให้เกียรติบรรยายแก่นักศึกษา

1. ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเชียงราย
บรรยายในหัวข้อ นักวิชาการสาธารณสุขกับบทบามด้านวิชาการ

2.
คุณหน่อคำ สมสวัสดิ์ บุคลากรโรงพยาบาลแม่ลาว
บรรยายในหัวข้อ การสร้างจิตอาสาและการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน

3. คุณผจญ ใจกล้า สาธารณสุขอำเภอแม่จัน
บรรยายในหัวข้อ ทำงาน(สาธารณสุข)อย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ

2011-07-30
41
อบรมแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน 28 กรกฏาคม 2554

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2554 เวลา 09.00 - 12.00 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดอบรมแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน ให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการระบบการเรียนการสอนของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ห้องเชียงแสน โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย และหลังจากการอบรมได้มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

2011-07-28
42
อบรมนวดแผนไทย 23-24 กรกฏาคม 2554

เมื่อวันที่ 23-24 กรกฏาคม 2554 เวลา 06.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดอบรมนวดแผนไทย ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ ห้องเอื้องมัจฉา อาหารยุพราชวิทยมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

2011-07-23
43
พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง 18 กรกฏาคม 2554

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2554 เวลา 06.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มรช. นำโดย อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2011-07-18
44
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 13 กรกฏาคม 2554

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มรช. จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ นำโดย อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ถวายเทียนเข้าพรรษา ณ ป่าอ้อเวียงอินทร์ ต.บ้านดู่ จ.เชียงราย เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม

2011-07-13
45
กิจกรรมฤาษีดัดตนเพื่อสุขภาพ ภาคเรียนที่ 1/2554

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.วิลาวัลย์ บุญประกอบ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยวิธี ฤาษีดัดตน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น. จนถึงสิ้นภาคเรียน

2011-06-25
46
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 24 มิถุนายน 2554

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้มีการเลือกตั้งนากยกสโมสรนักศึกษา
ณ ห้อง 8222 อาคารเรียนสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00น.
ซึ่งมีผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษา 4 หมายเลข และผู้ได้รับการลงคะแนนมากที่สุดได้แก่
หมายเลข 3 คือ นางสาวสายฝน กันแก้ว
คะแนนของผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษาได้คะแนนเสียงดังต่อไปนี้
หมายเลข 1 นายสุทธิพงศ์ แก้วเมืองมา ได้คะแนนเสียง 181 คะแนน
หมายเลข 2 นายนิรุตต์ ดวงมณฑล ได้คะแนนเสียง 46 คะแนน
หมายเลข 3 นางสาวสายฝน กันแก้ว ได้คะแนนเสียง 188 คะแนน
หมายเลข 4 นายนฤเบศร์ คิดหมาย ได้คะแนนเสียง 84 คะแนน
จากผู้มาลงคะแนนทั้งหมด 511 คน และมีบัตรเสีย 12 บัตร

2011-06-24
47
พิธีวันฑาคณาจารย์ และมอบตัวเป็นศิษย์ 22 มิถุนายน 2554

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ร่วมพิธีวันฑาคณาจารย์ และมอบตัวเป็นศิษย์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 พร้อมทั้งพิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ ให้กับนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ และได้มีการมอบเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและนักศึกษากิจกรรมเด่น

2011-06-22
48
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2554 15 มิถุนายน 2554

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 นำโดย อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสำนักวิชา กล่าวต้อนรับ และให้แง่คิด ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

2011-06-15
49
ทำบุญตักบาตรและทำบุญอาจารย์ใหญ่ 10 มิถุนายน 2554

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป พร้อมทำบุญอาจารย์ใหญ่ นำโดย อ.สุพรรณวนิชปริญญากุล คณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ อ.วัชรพงษ์ เรือนคำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์หน้าอาคารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และร่วมทำบุญอาจารย์ใหญ่ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์

2011-06-10


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทร 0 5377 6526 , แฟกซ์ 0 5377 6527

healthsci.crru@gmail.com