บุลคลากร

รูปกิจกรรม

รูปกิจกรรม ปี 2553

#
รูป เรื่อง ลายละเอียด วันที่
1
นศ.สาธารณสุขศาสตร์ เตรียมออกฝึกประสบการณ์ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2553 โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยราชภัฏเชียงราย จัดประชุมนักศึกษา โปรแกรมวิชาสธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อทำความเข้าใจและแนะนำ การฝึกประสบการณ์ต่าง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมใหญ่(24-101) คณธวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2010-10-13
2
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2553 17-19 สิงหาคม 2553

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 ที่ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 17-19 สิงหาคม ภายใต้การนำของ รศ.ฑวัต ชีวะเกตุ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มรช.) ผลสำเร็จเกินความคาดหมายอีกครั้งหนึ่ง โดยคณาจารย์นำนักเรียน จากสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมชมนิทรรศการอย่างมากมาย แม้ว่าปีนี้ทางผู้จัดงานจะได้เพิ่มสถานที่ในการจัดงานให้กว้างขวางขึ้น กว่าปีก่อนๆแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อคณาจารย์และนักเรียนที่เข้ามาร่วมงาน พิธีเปิดเริ่มต้นเมื่อเวลา 09.00 น. โดยมี อ.วรสฤษฎิ์ ปิงเมือง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นประธาน ในพิธีจากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบัตร ครูดีวิทยาศาสตร์เด่น และ ครูดีคณิตศาสตร์เด่น แด่ครูอาจารย์ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยาและถ่ายภาพร่วมกัน

2010-08-17
3
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ศึกษาดูงานเตรียมทำ มคอ.4 ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2553

โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นําโดย อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ศึกษาดูงาน เพื่อติดต่อ ประสานงานการจัดทำ มคอ.4 (รายละเอียดการฝึกประสบการณ์ ภาคสนามสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร ในด้านการทำ มคอ.4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและมหาวิทยาลัย- ราชภัฏอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 5-8 กรกฎาคม 2553

2010-07-05
4
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553

โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม บายศรีสู่ขวัญและงานกินเลี้ยงขันโตก เพื่อเป็นสิริมสงคลแก่นักศึกษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ในโปรแกรมวิชาสาธารณสุข กิจกรรมจัดขึ้น เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2010-06-30
5
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกิจกรรมทำบุญ อาคารวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย- ราชภัฏเชียงราย(มรช.) เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญทำบุญอาคารวิทยาศาสตร์ประจำปี 2553 และอุทิศส่วนกุศลให้กับอาจารย์ใหญ่ ที่ได้ให้ศึกษาหาความรู้มาเป็นเวลานาน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา โดยเริ่มทำบุญตักบาตรเวลา 8.00น.บริเวณด้านหน้าอาคารวิทยาศาสตร์ ต่อด้วยพิธีกรรมทางศาสนา ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2010-06-30
6
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553 โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดการประชุมคณาจารย์ที่ร่วมสอนนักศึกษาในโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดย อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล เป็นประธานการประชุมการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ทุกท่านเกิดความเข้าใจตรงกันและสามารถดำเนินงานในทิศทาง เดียวกันเกี่ยวกับการเรียนการสอนนักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ม่อนฟ้าใสโฮม รีสอร์ท อ.เมือง เชียงราย

2010-06-09
7
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2553

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ถึงวันที่ 1 ส.ค. 2553 โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา เรื่อง การนวดแผนไทย โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์มาให้ความรู้ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยวิธี ฤาษีดัดตน ณ ห้องประชุมสุพรรณิกา ทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 17.00-18.00 น. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2553

2010-05-31
8
ประชุมนักศึกษาใหม่ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2553

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2553 โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดการประชุมชี้แจงในเรื่องโครงสร้างหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ข้อบังคับต่างๆและแนวทางการประกอบวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความเข้าใจที่ตรงการกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรช. เวลา 10.00 น.

2010-05-05
9
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำนันทนาการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2553

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2553 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยสโมสรนักศึกษา.................... จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำนันทนาการ เพื่อนพัฒนาทักษะในการจัดกิจกรรมกับกลุ่มสโมสรนักศึกษาและเป็นการ เตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มสโมสรนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทำงานแทนในปีต่อไปให้พร้อมสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆของคณะฯ โดย ผศ.จำรัส กลิ่นหนู รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องเชียงราย โรงแรมราชภัฏอินน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2010-03-20
10
กีฬาสัมพันธ์สาธารณสุขศาสตร์เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2553

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2553 โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทย์ทางยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย-.................... ราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมกีฬาสัมพัมธ์ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง นักศึกษาในโปรแกรมวิชาฯทุกชั้นปี โดย อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้

2010-03-13
11
กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา เมื่อวันที่ 8-10 มกราคม 2553

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย นายทักษิณ ถิ่นเมือง ประธานสโมสรนักศึกษาฯ ออกค่ายอาสาพัฒนารวมพลังสร้างสรรค์สู่ชุมชน และถือโอกาสจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติไปพร้อมกัน ณ โรงเรียนบ้านดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย โดย รศ.ฑวัต ชีวะเกตุ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ มรช.ได้เดินมาร่วมกิจกรรมและมอบของขวัญให้กับเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ต่อด้วย กิจกรรมรอบกองไฟ โดยเป็นการแสดงของทางโรงเรียนที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณนักศึกษามาจัดกิจกรรมค่ายอาสาฯ ณ โรงเรียนแห่งนี้ เมื่อวันที่ 8-10 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา

2010-01-10


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทร 0 5377 6526 , แฟกซ์ 0 5377 6527

healthsci.crru@gmail.com