บุลคลากร

รูปกิจกรรม

รูปกิจกรรม ปี 2552

#
รูป เรื่อง ลายละเอียด วันที่
1
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ การจัดการเรียนการ สอนโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2552

โปรแกรมวิชาศาสตรณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มรช.) จัดโครงการ "ประชุม- เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์" ซึ่ง รศ.ดร.ประนอม แก้วระคน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยการประชุมดังกล่าวจัดเพื่อให้คณาจารย์ในโปรแกรมฯมีความรู้ความเข้่าใจ ที่ตรงกันในการพัฒนานักศึกษาในโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งมีกิจกรรมเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี กับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมฯ ถือเป็นการเตรียมพร้อมในการผลิตบัณฑิตสู่ชุมชนและสังคมต่อไป พร้อมกันนี้ได้ให้ตัวแทนนักศึกษา ได้แก่ นายภานุพงษ์ จันต๊ะดา ,นายทักษิณถิ่นเมือง ,นายนพพร ธรรมขันธ์ และนายฐีปกร แดงฟู รวมทั้งนักวิชาการและผู้บริหารงานสาธารณสุข ในชุมชน เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนต่อไป เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2552 เวลา 8.00- 16.00 ณ โรงแรมริมกก รีสอร์ท เชียงราย

2009-11-18
2
ทอดกฐินสามัคคี มรช. เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เ้ขาร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้น เวลา 9.00 น. ณ พุทธสถาน มรช. เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี และเป็นการบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้าง และอาคารอเนกประสงค์ของพุทธสถานฯ มรช.

2009-10-27
3
การอบรม การช่วยเหลือฉุกเฉินและการฟื้นคืนชีพ (CPR) รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2552

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ โรงพยาบาลเชียงรายปชานุเคราะห์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การช่วยเหลือฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพ รุ่นที่ 2 " เพื่อให้ความรู้ ด้านการช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้ประสบภัยขั้นพื้นฐาน รวมถึงการได้ลงมือปฏิบัติจริงในสถานการณ์จำลองเพื่อให้เห็นภาพและ สามารถนํา ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2552 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี รศ.ฑวัต ชีวะเกตุ คณบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ นักศึกษาที่ได้ผ่านการอบรมในรุ่นที่ 1 ด้วย

2009-10-27
4
ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย รศ.ฑวัต ชีวะเกตุ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธี “ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง”เนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวันที่ 21 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 7.30 น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2009-10-21
5
พิธีทำบุญอาคารวิทยาศาสตร์ใหม่ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2552

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2552 เวลา 8.30น.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มรช.) จัดพิธีทำบุญอาคารใหม่ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ นําโดย รศ.ฑวัต ชีวะเกตุ คณบดีคณวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

2009-10-07
6
การแข่งขัน CRU Uniform Cheerleader Contest # 2 เมื่อ วันที่ 3 กันยายน 2552

การแข่งขัน CRU Uniform Cheerleader Contest # 2 ในวันที่ 3 ก.ย.2552 ที่ผ่านมาโดยนักศึกษาทั้ง 5 คณะโชว์ฝีมือได้อย่าง ประทับใจ โดยผลการแข่งขัน คณะวิทยาศาสตร์สามารถรักษาแชมป์ได้เป็นสมัยที่ 2 แล้วคว้ารางวัลได้อีก 3 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 2.รางวัลชนะเลิศขวัญใจมหาชน(Popular Vote) 3.รางวัลเชียร์ลีดเดอร์ยอดเยี่ยม

2009-09-03
7
อบรมการช่วยเหลือฉุกเฉิน(CPR) เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2552

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การช่วยเหลือฉุกเฉินและการช่วยฟื้นคืนชีพ" เพื่อให้ความรู้ ด้านการช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้ประสบภัยขั้นพื้นฐาน รวมถึงการได้ลงมือปฏิบัติจริงในสถานการณ์จำลองเพื่อให้เห็นภาพและสามารถนํา ไปใช้ประโยชน์ได้จริง ในชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมใหญ่คณะวิทยาศาสตร์ฯ(24-101) และหอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี อ.สุพรรณ วณิชปริญญากุล รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด

2009-08-03
8
การประชุมพํฒนาหลักสูตรอนามัยเจริญพันธุ์ เมื่อวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2552

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 ผศ.ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมพัฒนาหลักสูตรอนามัยเจริญพันธุ์ ระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมไดมอนด์ ปาร์คอินทร์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยกองอนามัยเจริญพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ี และเทคโนโลยี ได้เชิญคณาจารย์และวิทยากรด้านอนามัยเจริญพันธุ์จากทั่วประเทศมาร่วมสร้างคู่มือการสอนรายวิชาอนามัยการเจริญพันธุ์ จากทั่วประเทศมาร่วมสร้างคู่มือการสอนรายวิชาอนามัยการเจริญพันธุ์ให้เป็นมาตรฐานระดับสากลต่อไป

2009-07-21
9
พิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 2009-07-01
10
โปรแกรมสาธารณสุขศาสตร์ นัดพบน้องใหม่ ปี 2552 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2552

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2552 อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นัดพบนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเรียนการสอนและการ ปฏิบัติตนตามข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยฯ และ สาขาวิชา ทั้งการแต่งกายและการปรับบุคลิกภาพของนักศึกษาที่จะเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2552 ณ ห้องประชุมพยอม อาคารสถาบันภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2009-05-24
11
โปรแกรม สาธารณสุขศาสตร์ไปศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 27 – 30 เมษายน 2552

เมื่อวันที่ 27 – 30 เมษายน 2552 อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำนักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิทธภัณฑ์วิทยาศาสตร์- แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และศึกษาสภาพแวดล้อม จ.ระยอง เพื่อให้นักศึกษามี ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ต่อไป

2009-04-27
12
สัมนาวิชาการ"อนามัยการเจริญพันธุ์ฯ" เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มรช.) จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง "อนามัยเจริญพันธุ์ มิติใหม่ของประชากรวัยทีน"เพื่อให้ความรู้ในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ สร้างความตระหนักใน การปฏิบัติตนให้ถูกต้องปลอดภัยในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักศึกษาและผู้สัมมนาในเรื่องเกี่ยวกับ อนามัยเจริญพันธุ์ ณ ห้องประชุมนนทรีย์ สถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชถัฏเชียงราย

2009-02-24
13
มหาวิทยาลัยฯ สร้างเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552

เมื่อวันที่่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 แกนนำนักศึกษา สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ออกบูทในงาน "มหาวิทยาลัยฯ สร้างเสริมสุขภาพ" ในงานมีการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมกิตกรรมในครั้งนี้ และภายในงาน นี้มีพิธีมอบโล้เชิดชูเกียรติแก่บุคคลต้นแบบ งดเหล้า งดบุหรี่ ซึ่ง อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล อาจารย์ประจำ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขึ้นรับโล้เชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรและนักศึกษาต่อไป

2009-02-13


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทร 0 5377 6526 , แฟกซ์ 0 5377 6527

healthsci.crru@gmail.com