บุลคลากร

รูปกิจกรรม

รูปกิจกรรม ปี 2551

#
รูป เรื่อง ลายละเอียด วันที่
1
การประชุม"30 ปี สาธารณสุขมูลฐาน" เมื่อวันที่ 10-12 ธันวาคม 2551

เมื่อวันที่ 10-12 ธันวาคม 2551 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดย อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย รศ.พัชรา ก้อยชูสกุล ,ผศ.วิลาวัลย์ บุญประกอบ ,ผศ.กิตติศักดิ์ ขยันการ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง " 30 ปี สาธารณสุขมูลฐานไทยจะ ก้าวไปอย่างไร" โดยมี น.พ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน

2008-12-10
2
สาธารณสุขศาสตร์ออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 10-13 ธันวาคม 2552

เมื่อวันที่ 10-13 ธันวาคม 2551 นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมค่ายอาสา "โครงการอุ่นนี้เพื่อน้อง" ณ โรงเรียนบ้านผักแหละ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อเข้าไปแจกจ่าย เครื่องนุ่งห่ม .อุกกรณ์กีฬา และจัดกิจกรรมรอบกองไฟ โดยมีเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย

2008-12-10
3
วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ สร้างเครือข่าย เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2551

หลักสูตร วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ โดย อ.สุพรรณ วณิชปริญญากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นำผู้แทนนักศึกษา หลักสูตร วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 6 คน เข้าร่วมประชุม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2551 ที่ผ่านมา เพื่อจัดตั้งเครือข่าย ""หลักสูตร วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์" เพื่อทำกิจกรรมด้านวิชาการ กีฬา และบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน โดยจะขยายเครือข่ายออกไปสู่ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีหลักสูตร วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ เปิดทำการสอน

2008-11-13
4
ป๋าเวณียี่เป็ง มรช. เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2551

เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2551 นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมกิจกรรม "ป๋าเวณียี่เป็ง" ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดขึ้น ในนามของชมรม Health for all โดยจัดกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น แก่นักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้

2008-11-09
5
การพัฒนานักศึกษากลุ่มแกนนำเพื่อการ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ วันที่ 20-23 สิงหาคม 2551

เมื่อวันที่ 20-22 สิงหาคม 2551 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรม การพัฒนานักศึกษากลุ่มแกนนำเพื่อการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ โดยนักศึกษาที่เข้าอบรมในครั้งนี้ เป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ชุมชน ในท้องถิ่น ด้านสาธารณสุขต่อไป รวมถึงเรื่องโรคเอดส์ด้วยในอนาคต โดย รศ.ฑวัต ชีวะเกตุ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

2008-08-20
6
โครงการ ฟื้นฟูจิตพุทธบุตร และ อาสาสมัครทำความดีเพื่อแผ่น เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2551

เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2551 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ ภายใต้โครงการ "ค่ายโครงการฟื้นฟูจิตพุทธบุตรและอาสาสมัคร ทำความดีเพื่อแผ่นดิน" โดยเป็นการทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มตะวันส่องทาง เป็นการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิตด้วยพุทธศาสนา ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างสติในการแก้ไข้ปัญหา ณ หอประชุมกาสะลองคำ และต่อด้วยกิจกรรมธรรมเทศนา ณ วัดเม็็งรายมหาราช แล้วเดินทางกลับในเช้าวันต่อมา

2008-08-02
7
โปรแกรม สาธารณสุขศาสตร์ ทำบุญ “ อาจารย์ใหญ่ ” เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2551

วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2551 เวลา 09.00น. ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ “ อาจารย์ใหญ่ ” จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นโครงกระดูกจากบุคคลนิรนาม ที่ทางโปรแกรมสาธารณสุขศาสตร์ ใช้ในการเรียน- การสอนมาเป็นเวลานาน โดยมี อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณาจารย์ในโปรแกรม และนักศึกษา วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 1 จำนวน 172 คน

2008-06-06
8
การอบรมบุคลิกภาพ ให้กับ นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 5 มิถุนายน 2551

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดอบรมบุคลิกภาพให้กับนักศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี คุณอำภา อินทรีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาธุรกิจและสิทธิประโยชน์เป็นวิทยากร ซึ่งการอบรมครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ ทางด้านการแต่งกายและทรงผม เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดีเ็ป็นที่น่าเชื่อถือ ต่อการเป็นนักวิชาการสาธารณสุขหรืองานด้านสาธารณสุขในอนาคต

2008-06-05
9
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2551

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2551 ที่ผ่านมา โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาและอธิบายแนวทางการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆให้กับนักศึกษา โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่เปิดให้มีการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2551

2008-06-02


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทร 0 5377 6526 , แฟกซ์ 0 5377 6527

healthsci.crru@gmail.com