ข้อมูลหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภารกิจ

"เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อคุณภาพของสังคม"

วิสัยทัศน์

"สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นหน่วยงานการศึกษาชั้นนำ ด้านสุขภาพ ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและอนุภาคลุ่มน้ำโขง"

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเน้นความต้องการของท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างมีมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่สังคม เพื่อให้ประชาชนและองค์กรต่างๆ ได้รับความรู้ความเข้าใจทางด้านสุขภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยตนเอง
4 .ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและสร้างจิตสำนึกในการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

ยุทธศาสตร์

1. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาและเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน
2. พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานอุดมศึกษา
3. เร่งรัดการพัฒนาผลผลิตและคุณภาพงานวิจัย เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น ละอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4. สร้างนวัตกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคม ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์
5. อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ล้านนากลุ่มชาติพันธุ์ ละสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
7. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่วามเป็นสากล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นความต้องการของท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างมีมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. เพื่อบริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องแก่สังคม เพื่อให้ประชาชนและองค์กรต่างๆ ได้รับความรู้ความเข้าใจทางด้านสุขภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยตนเอง
4. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรม และสร้างจิตสำนึกในการสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ
5. เพื่อจัดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเหมาะสม

เป้าหมาย

1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ และมีความเข้าใจในบริบทของท้องถิ่นเป็นอย่างดี
2. มีผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
3. เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่ท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4 .สืบสานวัฒนธรรมและสร้างจิตสำนึกในการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

อัตลักษณ์

"มีความรู้ มุ่งสู่การส่งเสริมสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน"

เอกลักษณ์

"มีระเบียบ เป็นระบบ ครบถ้วนด้วยประสิทธิภาพ"สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทร 0 5377 6526 , แฟกซ์ 0 5377 6527

healthsci.crru@gmail.com