:: โครงการอบรมเพศศึกษารอบด้าน ::

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น.
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการอบรม "เพศศึกษารอบด้าน"
โดยได้รับเกียรติจาก...
1. คุณพวงพร แซ่คู ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
2. คุณพึงพิศ วรรณสอน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
3. คุณรัชดา รักษาศิลป์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
4. คุณธวัชชัย พาชืน และ 5. คุณศิริวัฒน์ แดงซอน เจ้าหน้าที่โครงการ/ผู้ประสานงาน ภาคเหนือ มูลนิธิแพธทูเฮลท์
ร่วมบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการเป็นที่ปรึกษาเรื่องเพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์
ให้แก่ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย เขต 1-4
เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการให้คำปรึกษาที่ถูกต้องแก่นักเรียน
ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมราชภัฎอินน์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

 

 

:: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ::
 
Pages:     1 2 3 4 5 6