:: ปฐมนิเทศอาจารย์และเจ้าหน้าที่ใหม่ ::

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น.
อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าพบอาจารย์ใหม่ จำนวน 3 ท่าน
ได้แก่ อาจารย์พัทธนิษย์ คำธาร, อาจารย์ณิชาภัทร เลิศพรมาตุลี และอาจารย์อรรถพล ปิดสายะ
และเจ้าหน้าที่ใหม่ 1 ท่าน คือ นางสาวอรทัย กองหล้า
เพื่อพูดคุย ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงาน มอบหมายภาระงาน อธิบายกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับจรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัยให้ทราบ
พร้อมให้โอวาทและข้อคิดในการทำงาน เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ณ ห้องประชุม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

:: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ::
 
Thumbnail Image Table
Pages:     1