:: ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรใหม่ ::

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรใหม่ จำนวน 2 หลักสูตร
ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศทางสุขภาพ
เพื่อชี้แจงและกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดทำหลักสูตร และวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน
โดยมีอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานในที่ประชุม

ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

:: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ::
 
Thumbnail Image Table
Pages:     1