:: ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ::

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิ
จกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (นักศึกษาชั้นปีที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2557
ให้แก่นักศึกษาใหม่สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โดยได้รับเกียรติจาก อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
กล่าวต้อนรับและให้โอวาท พร้อมผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษาใหม่
ทั้งนี้เพื่อเป็นการแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย แนะนำแนวการประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสม และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษา
ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

:: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ::
 
Pages:     1 2