:: การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 3/2556 ::

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 3/2556
เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯร่วมกัน
ณ ห้องประชุม M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

:: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ::
 
Pages:     1 2