:: โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติ ::

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติ
ให้แก่คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ผาสุข บุญธรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้
เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมเพื่อการเผยแพร่งานวิจัยในระดับนานาชาติ
ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

:: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ::
 
Thumbnail Image Table
Pages:     1