:: โครงการอบรมประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) -2- ::

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการอบรมการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)
ให้แก่หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
และเพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น
ณ ห้อง M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

:: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ::
 
Pages:     1 2