:: โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ::

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ให้แก่คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วรรณะ รัตนพงษ์ เป็นวิทยากรบรรยายใหความรู้
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์เกี่ยวกับการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ณ ห้องประชุมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

:: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ::
 
Pages:     1