:: โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ::

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญกุล คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้เข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาสาธารณสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงาน การบริหารงานด้านวิชาการ และการจัดการเรียนการสอน
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

 

:: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ::
 
Pages:     1 2