:: กิจกรรมรดน้ำดำหัว ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีวันสงกรานต์ ::

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น.
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีวันสงกรานต์
นำโดยอาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำโครงกระดูกอาจารยใหญ่์ และรดน้ำดำหัวคณาจารย์ผู้ใหญ่
เพื่อความเป็นสิริมงคล แสดงถึงความเคารพ กตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ และคณาจารย์ผู้ใหญ่ผู้่มีอุปการะคุณ
และเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษในสิ่งที่ได้กระทำล่วงเกิน
ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทยให้คงอยู่สืบไป
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

:: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ::
 
Pages:     1 2 3