:: การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด กรณีเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหว ::

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์
เข้า้ร่วมกิจกรรม
"การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับกลุ่มจังหวัด กรณีเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหว"
โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
ร่วมกับจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน

ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

:: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ::
 
Pages:     1 2