:: กิจกรรม EMS Rally ::

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
จังหวัดเชียงรายได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแข่งขันทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (EMS Rally) ระดับเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 1
ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำูพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน และเชียงราย
เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ ความสามารถของบุคลากรหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน และ พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน
การแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยบริการระดับสูงและระดับเบื้องต้น ของทีมกู้ชีพจาก 8 จังหวัด
โดยทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ร่วมให้การสนับสนุนในด้านสถานที่ อุปกรณ์เครื่องเสียง และนักศึกษาช่วยงาน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

 

:: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ::
 
Pages:     1 2 3