:: โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัย ::

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ดับเพลิงเบื้องต้นและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัย"
ให้แก่บุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 3
(สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
โดยการอบรมประกอบด้วยกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีความรู้และทักษะการปฏิบัติในเรื่องการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในสถานการณ์จริงได้อย่างทันท่วงที
ณ ห้องประชุม M3 อาคารปฏิบัติการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

:: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ::
 
Pages:     1 2 3 4 5 6