:: โครงการศึกษาดูงานการจัดการสมุนไพรในงานสาธารณสุข ::

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดยผศ.ดร.วิลาวัลย์ บุญประกอบ ได้นำ้นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
เข้าศึกษาดูงานการจัดการสมุนไพรในงานสาธารณสุข
ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
และ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน อ.เมือง จ.พะเยา
เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการสมุนไพร และได้มีโอกาสเรียนรู้และซักถามข้อสงสัยจากผู้รู้โดยตรง
ทั้งนี้เนื่องจาก "สมุนไพร" เป็นหัวข้อหนึ่งในการเรียนการสอนรายวิชาการแพทย์แผนไทยในงานสาธารณสุข
โดยได้รับเกียรติจากคุณมโนชญ์ เทศอินทร์ และ คุณกันยา ถูกจิตต์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่นักศึกษา

 

:: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ::
 
Pages:     1 2