:: โครงการอบรมเพศศึกษารอบด้าน ครั้งที่ 2 ::

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดโครงการอบรมเพศศึกษารอบด้าน ครั้งที่ 2
โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและงบประมาณโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
นางกานดา พาจรทิศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย อาจารย์รัชดา รักษาศิลป์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 และนายประสิทธิ์ วงศ์ประสิทธิ์ งานสนับสนุน เครือข่ายการทำงานด้านเอดส์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
ร่วมบรรยายแก่ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการให้คำปรึกษาที่ถูกต้องแก่นักเรียน
ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมราชภัฏอินน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

:: เอกสารประกอบการอบรม ::
- Let's Talk About Sex
- Present1
- Present2


::สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มรช. ::
 
Pages:     1 2 3 4 5 6 7